BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Groszek Zbigniew (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Gotowość państwa do obrony i ochrony we współczesnych uwarunkowaniach
Readiness of the State to Defend and Protect in Modern Conditions
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 1, s. 183-195, bibliogr. 9 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Współczesne aspekty bezpieczeństwa
Słowa kluczowe
Obronność, Bezpieczeństwo narodowe
Defences, National security
Uwagi
summ.
Abstrakt
Proponowane rozwiązania dotyczące gotowości państwa do obrony i ochrony, w tym stanów tej gotowości, dają możliwość elastycznego reagowania na powstałe zagrożenia niemilitarne i militarne w zależności od skali, charakteru, czasu trwania i terytorialnego zakresu tych zagrożeń. Wprowadzenie tych rozwiązań w systemie bezpieczeństwa narodowego wymaga wprowadzenia zmian w wielu dokumentach normujących. Obecnie unormowania dotyczące gotowości państwa do obrony i ochrony są rozproszone w wielu aktach prawnych, a ponadto nie przystają już do obecnych i przyszłych uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego. (fragment tekstu)

The security of the state is of particular importance when for our eastern borders lasts Ukrainian - Russian conflict and obvious are the imperial aspirations of Russia. Significant impact on the security of our country also have conflicts in Iraq and Syria and the associated with them exodus of population from these areas to Europe. These new conditions and the ongoing process of building an integrated system of national security enforces the need for a wider look at the issues of the readiness of state to defend and protect. This article is an attempt to answer the question: how, taking into account the contemporary threats, should be organized readiness of the state to defend and protect? It includes characterization and assessment of the current arrangements for the readiness to defend the state and the readiness for crisis management system to protect people, property, environment and infrastructure. It indicates the remaining shortcomings in this area and shows the concept of a comprehensive approach to the readiness of the state to defend and protect in modern conditions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jakubczak R., Flis J. (red) (2006), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Bellona, Warszawa.
  2. Łebkowski W. (red.) (2002), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa.
  3. Piątek Z. (2005), Procedury i przedsięwzięcia systemu zarządzania kryzysowego, AON, Warszawa.
  4. Szandrocho R. (2013), Wybrane problemy gotowości obronnej państwa, WSOWL, Wrocław.
  5. Wojnarowski J. (2002), Utrzymanie i podnoszenie gotowości obronnej państwa w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa.
  6. Wojnarowski J. (2010), Gotowość systemu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa.
  7. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzadzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2007r. Nr 89, poz. 590, z poźn. zm.
  8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa, Dz.U. Nr 219, poz. 2217 i 2218.
  9. Zarządzenie nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, portal internetowy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa [online], http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/2011/10/zarzadzenie-RZZK.pdf, dostęp: 16 grudnia 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu