BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Braja Mirosława (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Sawicka Janina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Competitive Advantages of Polish Food Producers on the Europen Union Market in the Post-Accession Period
Cenowe i jakościowe przewagi konkurencyjne polskich producentów żywności na rynku Unii Europejskiej w okresie poakcesyjnym
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 2, s. 13-22, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność gospodarki żywnościowej, Produkcja żywności, Przewaga konkurencyjna
Competitiveness of the food economy, Food production, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Procesy i zjawiska zachodzące w gospodarce światowej powodują, że wzmaga się konkurencja na wielu rynkach, również żywnościowych. To współzawodnictwo wygrywają podmioty, sektory i kraje, które mają przewagi kształtujące ich konkurencyjność. Można zidentyfikować różne źródła przewag konkurencyjnych producentów żywności. Najczęściej wskazywanymi są przewagi cenowe oraz jakościowe. Celem niniejszego artykułu jest określenie źródeł przewag konkurencyjnych polskich producentów żywności w Unii Europejskiej w latach 2004-2016. Analiza została przeprowadzona w podziale na 26 grup produktowych zidentyfikowanych na podstawie ich znaczenia dla polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych. Obserwacja wieloletnia pozwoliła na wskazanie dominujących strategii konkurowania polskich producentów żywności realizowanych na rynku unijnym. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem metody cenowo-jakościowej Aigingera na podstawie danych dostępnych w bazie Comext Eurostat. (abstrakt oryginalny)

Processes and phenomenons that appear within world economy result in the increase of competition on lots of markets, including the food markets. This competition is won by the entities, sectors and countries that possess the advantages which create their competitiveness. Different types of food producers' competitive advantages may be identified. Mostly pointed out are price advantages and quality advantages. The aim of this paper is to identify the sources of competitive advantages of Polish food producers on the European Union market that appeared within the period 2004-2016. The analysis covered 26 groups of products which were selected according to their significance for Polish agri-food export. The long-term observation let the Authors identify the dominating strategies of competing which were implemented by Polish food producers on the European Union market. Analysis was conducted with the Aiginger's price-quality approach and was based on the data available within Eurostat Comext database. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aiginger, K. (1998). A framework for evaluating the dynamic competitiveness of countries. Structural Change and Economic Dynamics.
 2. Ambroziak, Ł., Szczepaniak, I. (2012). Jakościowo-cenowe wskaźniki konkurencyjności w handlu produktami rolno-spożywczymi Polski. [In:] Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności. Wydaw. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 3. Bojnec, Š., Fertő, I. (2009). Determinants of agro-food trade competition of Central European countries with the European Union. China Economic Review, 20, 327-337.
 4. Bossak, J. (1984). Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki Japonii. Monografie i Opracowania 153. Wydaw. SGPiS, Warszawa.
 5. Burzyński, W. (2000). Analiza konkurencyjności polskiego eksportu do Unii Europejskiej przeprowadzona metodą jakościowo-cenową. [In:] J. Kotyński J. (Ed.). Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wydaw. IKiCHZ, Warszawa, 302-364.
 6. Frohberg, K. (2000). Konkurencyjność polskiego rolnictwa. [In:] E. Majewski, G. Dalton (Eds). Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych. Wydaw. SGGW, Warszawa, 224-242.
 7. Frohberg, K., Hartmann, M. (1997). Comparing measures of competitiveness. IAMO Discussion Paper 2, Halle (Saale).
 8. Gehlhar, M.J., Pick, D.H. (2002). Food Trade Balances and Unit Values: What Can They Reveal About Price Competition? Agribusiness, 18 (1), 61-79.
 9. Gorynia, M. (2010). Teoretyczne aspekty konkurencyjności. [In:] M. Gorynia, E. Łaźniewska (Eds). Kompendium wiedzy o konkurencyjności. PWN, Warszawa, 48-66.
 10. Grębowiec, M. (2009). Integracja europejska i jej wpływ na przemiany w jakości produktów w przemyśle rolno-żywnościowym. Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2 (51), 49-60.
 11. Grzelak, M.M., Roszko-Wójtowicz, E. (2015). Development of Polish foreign trade in agri-food products after Poland's accession to the EU. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 14 (4), 37-48.
 12. Guzek, M. (red.) (1999). Wpływ przewag komparatywnych Polski wobec Unii Europejskiej na procesy dostosowawcze polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Wydaw. IKiCHZ.
 13. Guzek, M., Biskup, J. (2001). Konkurencyjność Polski wobec Unii Europejskiej w zakresie towarów rolno-żywnościowych według przewag komparatywnych. [In:] J. Bossak, W. Bieńkowski (Eds). Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji. Vol. II. Wydaw. IGŚ KGŚ SGH, Warszawa, 389-402.
 14. Jagiełło, M.J. (red.) (2007). Celowość i realna możliwość specjalizacji eksportowej Polski w warunkach globalizacji oraz ocena aktualnej sytuacji w tej dziedzinie. Praca wykonana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. IBRKiK, Warszawa.
 15. Jasiński, L.J. (2007). Podstawy funkcjonowania gospodarki światowej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 16. Juchniewicz, M. (2006). Konkurencyjność polskich producentów żywności - ocena dotychczasowych badań i komentarz w sprawie przyszłych badań. [In:] I. Szczepaniak (Ed.). Ocena zmian konkurencyjności polskich producentów żywności po wejściu do UE, Raport Program Wieloletni 2005-2009, nr 37. Wydaw. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 75-87.
 17. Misala, J. (2011). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. PWE, Warszawa.
 18. Poczta, W., Pawlak, K. (2006). Konkurencyjność polskich produktów rolno-spożywczych w handlu wewnątrzwspólnotowym. Problemy Rolnictwa Światowego, 15.
 19. Rytko, A. (2016). Food markets in Poland and Latvia - their capacity and competitiveness. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 15 (1), 113-121.
 20. Stańko, S., Mikuła, A. (2014). Tendencje w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi w Polsce w latach 1995-2013. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101, 1, 41-52.
 21. Szczepaniak, I. (red.) (2009). Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności po akcesji do Unii Europejskiej (synteza). Raport z Programu Wieloletniego 2005-2009, nr 150. Wydaw. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 22. Szczepaniak, I. (2012). Analiza porównawcza cen żywności w Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 14, 2, 152-157.
 23. Szymański, W. (1996). Ogólnoekonomiczne uwarunkowania rekonstrukcji rolnictwa. Materiały konferencyjne konferencji "Polityka rolna - element polityki rozwoju gospodarczego Polski, Warszawa, dnia 12 listopada 1996 roku, 17-26.
 24. Wijnands, J.H.M., Verhoog, D. (2016). Competitiveness od the EU food industry. Ex-post assessment of trade performance embedded in international economic theory, Wageningen, LEI Wageningen UR (University and Research centre). LEI Report 2016-018.
 25. Wysokińska, Z. (1995). Dynamiczne współzależności wymiany handlowej krajów Europy Środkowej i Wschodniej w świetle teorii integracji i wymiany międzynarodowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 26. Zawiślińska, I. (2003). Gospodarka Kanady przełomu wieków. Międzynarodowa pozycja konkurencyjna. Wydaw. SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.2.14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu