BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Firlej Krzysztof (Cracow University of Economics, Poland), Kubala Sebastian (Cracow University of Economics, Poland)
Tytuł
Factors of Functioning and Chances of Development of Fish Industry in Poland
Uwarunkowania funkcjonowania i szanse rozwoju branży rybnej w Polsce
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 2, s. 33-43, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Analiza SWOT, Rybołówstwo, Współczynnik korelacji rang Spearmana
Food industry, SWOT analysis, Fishery, Spearman's rank correlation coefficient
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba określenia uwarunkowań funkcjonowania, szans rozwoju oraz ocena atrakcyjności branży przetwórstwa rybnego w Polsce. Odniesiono się do sił konkurencyjnych występujących wewnątrz branży, barier wejścia, zagrożeń substytucyjnych, roli dostawców i nabywców, jak również zdefiniowano znaczenie akwakultury w funkcjonowaniu branży i wskazano na rosnący poziom importu. Określono także mocne i słabe strony branży, korzystając z modelu Portera oraz analizy SWOT, a w przypadku analizy statystycznej wskaźnikiem korelacji rang Spearmana oraz testami istotności. W branży większe szanse rozwoju mają jednostki duże, które zapewniają znaczną część dochodów dla branży i stanowią o jej koniunkturze. Przedsiębiorcy mniejszego formatu są nastawieni głównie na sprzedaż lokalną, gdyż w ich przypadku bariery wejścia na rynek są mniejsze i wymagane jest niewielkie doświadczenie. Wykorzystano analizy piśmiennictwa oraz danych statystycznych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the factors of functioning, the chances of development and an assessment of attractiveness of the fish processing industry in Poland. There is a reference to competitive powers inside the industry, entrance barriers, substitution risks, a role of suppliers and purchasers as well as the arguments for an importance of aquaculture in functioning of the industry and an indication of the growing import level. The strong points and weak points of the industry are also determined with the use of Porter model, SWOT analysis and for statistical analysis Spearman rank correlation coefficient and tests of significance. The biggest chances of development in the industry have the big units that ensure a significant part of income for the industry and determine their economic situation. The small entrepreneurs are mainly oriented for a local sale because in their case the access barriers on a market are smaller and little experience is required. The analyses of academic literature and statistical data were used in the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czapliński, P. (2011). Funkcjonowanie przemysłu przetwórstwa rybnego w Polsce w okresie kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu, Warszawa-Kraków, 17, 114-128.
  2. Gierszewska, G., Romanowska, M. (2002). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa, 88-108.
  3. Hryszko, K. (2013). Handel zagraniczny rybami i owocami morza oraz ich przetworami. Rynek ryb - stan i perspektywy, 19, 18-22.
  4. GUS (2013). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2012 [Yearbook of Foreign Trade Statistics 2012]. Warszawa.
  5. GUS (2016). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2015 [Yearbook of Foreign Trade Statistics 2015]. Warszawa.
  6. Koszarek, M., (2005). Przetwórstwo ryb. [In:] S. Szultka (Ed.). Wstępna analiza trzech potencjalnych klastrów w województwie zachodniopomorskim. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańsk, 254.
  7. Mieczkowski, M. (2015). Konsumpcja mięsa drobiowego w Polsce na tle zmian rynkowych. Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego, 2, 16.
  8. MIR-PIB (2015). Morska gospodarka rybna w 2014 r. Gdynia.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.2.16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu