BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gralak Arkadiusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Powęska Halina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
The Utilization of EU Funds in the Years 2007-2015 for the Preservation of Cultural Heritage of Rural Areas in Eastern Poland
Finansowanie dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich w Polsce Wschodniej z Unii Europejskiej w latach 2007-2015
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 2, s. 55-64, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Dziedzictwo kulturowe, Fundusze unijne
Rural areas, Cultural heritage, EU funds
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł prezentuje problematykę finansowania dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich z funduszy Unii Europejskiej w makroregionie Polska Wschodnia. Przedstawiono skalę oraz strukturę wykorzystania funduszy europejskich na przedsięwzięcia związane z ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego. Określono również skalę zróżnicowania regionalnego w zakresie wykorzystania funduszy europejskich na ochronę dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich. Zakres czasowy badania obejmował lata 2007-2015. Analizę przeprowadzono w przekroju sześciu typów projektów wyodrębnionych według ich zakresu przedmiotowego, tj.: promowanie walorów przyrodniczych; ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego; inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych; ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego; rozwój infrastruktury kulturalnej; inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych; zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich. Analizę przeprowadzono w układzie czterech typów obszarów: obszary wiejskie, miasta na prawach powiatu, miasta wojewódzkie oraz obszar województwa. Bazę informacyjną badania stanowiły dane dotyczące projektów współfinansowanych ze środków UE, zgromadzone w Krajowym Systemie Informatycznym (KSI SIMIK 07-13) według stanu na 31 grudnia 2016 roku. (abstrakt oryginalny)

The article presents the problems of financing cultural heritage of rural areas from the European Union funds in the macroregion of Eastern Poland. It outlines the scale and structure of the use of the EU funds for projects relating to the protection and promotion of cultural heritage. It also describes the scale of regional differentiation in the field of the use of European Funds for the protection of cultural heritage in rural areas. The temporal range of the study included the years from 2007 to 2015. The analysis was conducted across the six types of projects distinguished according to their subject matter, that is to say the promotion of natural values, protection and valorization of natural heritage, other forms of support for the enhancement of tourism services, protection and preservation of cultural heritage, development of cultural infrastructure, other forms of support for the improvement of cultural services, as well as integrated projects for the revitalization of urban and rural areas. The analysis focused on four types of areas: rural areas, towns with county rights, voivodship towns and the area of the voivodship. The information used in this study was based on the data pertaining to the projects co-financed from the EU funds and stored in the National Information System (KSI SIMIK 07-13) as of 31 December 2016. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gralak, K. (2008). Funkcja turystyczna i jej znaczenie dla rozwoju lokalnego i regionalnego. [In:] H. Powęska (Ed.). Sposoby wykorzystania dóbr kultury dla potrzeb rozwoju funkcji turystycznej na Mazowszu przy wsparciu z funduszy strukturalnych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 22-35.
  2. Kruczek, Z. (2011a). Polska. Geografia atrakcji turystycznych. Proksenia, Kraków.
  3. Kruczek, Z. (2011b). Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki. Proksenia, Kraków.
  4. Powęska, H. (2016). Absorption of 2007-2015 EU funding for utilization of cultural assets in Mazovia Region. [In:] J. Wyrzykowski, J. Marak, M. Drozdowska (Ed). Tourism Role in the Regional Economy, Cultural tourism as a brandet tourism product of cities, towns and Regions. Cultural tourism products in Poland, 7, 203-212.
  5. Rakowska, J. (2012). Financial conditions for absorption of EU funds by local administrative units in Poland. [In:] Marketing and Finance in Agribusiness: Proceedings of the International Scientific Conference: Section New Trends in Finance, 99-108.
  6. Rakowska, J. (2013). Klasyfikacje obszarów - kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne. Wieś Jutra, Warszawa.
  7. Stawicki, M. (2012). Koniunktura gospodarcza a rozwój gmin peryferyjnych po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 14, 4, 115-119.
  8. Szlachta, J. (2013). Europejski wymiar rozwoju Polski Wschodniej w latach 2014-2020. Zeszyty Naukowe WSEI Ekonomia, 6 (1), 5-26.
  9. Zarycki, T. (2011). Polska Wschodnia w perspektywie centro-peryferyjnej. [In:] M. Stefański (Ed.). Strategiczna problematyka rozwoju Regionu Lubelskiego. Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin, 97.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.2.18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu