BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopiński Jerzy (State Research Institute in Puławy / Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
The Comparison of Changes in the Implementation of Production and Environmental Aims of Agriculture in Selected Groups of Voivodships
Porównanie zmian realizacji celów produkcyjno-środowiskowych rolnictwa w wybranych grupach województw
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 2, s. 87-95, tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Zróżnicowanie regionalne, Rolnictwo
Regional diversity, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W opracowaniu dokonano porównania zmian w realizacji możliwości produkcyjnych rolnictwa w wybranych województwach, tj. dolnośląskiego i opolskiego (A) oraz małopolskiego i podkarpackiego (B), między okresami 2002-2004 a 2012-2014. Podstawowym źródłem informacji były dane statystyczne GUS oraz rezultaty badań własnych. Przeprowadzona analiza wskazała na dość znaczne zróżnicowanie możliwości produkcyjnych polskiego rolnictwa w przekroju regionalnym. Różnice między analizowanymi grupami województw w mniejszym stopniu odnoszą się do warunków siedliskowych i przyrodniczych, a wynikają przede wszystkim z odmiennego poziomu organizacji i intensywności produkcji rolniczej. Pod tym względem różnice te uległy dość dużemu pogłębieniu. Najlepszym łączeniem celów produkcyjno-środowiskowych charakteryzuje się rolnictwo województw dolnośląskiego i opolskiego. Cele produkcyjno-środowiskowe rolnictwa najlepiej łączone są w województwach dolnośląskim i opolskim. (abstrakt oryginalny)

The importance of regionalization of Polish agriculture is constantly increasing, mostly due to its environmental, organizational and economic differences between regions. The process of regionalization has become especially visible after Polish accession to the European Union. The study compared the changes in the utilization of production capacity for selected voivodships, located in different parts of Poland, i.e. Dolnoślaskie and Opolskie (A) and Małopolskie and Podkarpackie (B), in the years 2002-2004 and 2012-2014. The main data sources were Central Statistical Office of Poland publications and the results of an own study. The analysis showed significant differences in the production capacity of Polish agriculture and in the utilization of production potential in different regions. The differences between the analyzed groups of voivodships were mostly due to management and intensity differences of agricultural production, while habitat and natural conditions were of a minor importance. Agriculture of Dolnośląskie and Opolskie proved to be the most effective in achieving production and environmental objectives. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogocz, D., Bożek, J., Kukuła, K. (Ed.), Strojny, J. (2010). Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce. PWN, Warszawa.
 2. Bułkowska, M. (2011). Efekty WPR w odniesieniu do rolnictwa. [In:] M. Wigier (Ed.). Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. IERiGŻ-PIB (PW 2011-2014), 26, 56-80.
 3. Filipek, T., Skowrońska, M. (2013). Aktualnie dominujące przyczyny oraz skutki zakwaszenia gleb użytkowanych rolniczo w Polsce. Acta Agrophysica, 20 (2), 283-294.
 4. Filipiak, K. (2003). Ocena wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce w ujęciu regionalnym. Pamiętnik Puławski, 132, 73-79.
 5. Faber, A. (2002). Środowiskowe uwarunkowania produkcji roślinnej w Polsce i Europie według symulacji CGMS. Pamiętnik Puławski, 130/I, 137-151.
 6. Fotyma, M., Mercik, S. (1995). Chemia rolna. PWN. Warszawa.
 7. GUS (2003-2015a). Ochrona środowiska. GUS, Warszawa.
 8. GUS (2003-2015b). Rocznik statystyczny rolnictwa 2002-2013. GUS, Warszawa.
 9. GUS (2003-2015c). Środki produkcji w rolnictwie. GUS, Warszawa.
 10. GUS (2003-2015d). Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich 2002-2013. GUS, Warszawa.
 11. Harasim, A. (2013). Potencjał agroekologiczny rolnictwa jako element konkurencyjności regionów. Studia Ekonomiczne i Regionalne, 3 (V6), 83-89.
 12. Harasim, A., Matyka, M. (2009). Regionalne zróżnicowanie trwałych użytków zielonych a wybrane wskaźniki rolnictwa w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB, 15, 59-69.
 13. Kopiński, J. (2016). Criterion to determine optimum surpluses of gross nitrogen balance on the level NUTS-0, NUTS-2. Acta Scientiarum Polonorum Agricultura, 15 (1), 29-36.
 14. Kopiński, J., Matyka, M. (2016). Ocena regionalnego zróżnicowania współzależności czynników przyrodniczych i organizacyjno- produkcyjnych w polskim rolnictwie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa, 1 (346), 57-79.
 15. Klepacki, B. (1997). Wybrane pojęcia z zakresu organizacji gospodarstw, produkcji i pracy w rolnictwie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 16. Krasowicz, S., Górski, T., Budzyńska, K., Kopiński, J. (2009). Charakterystyka rolnicza obszaru Polski. [In:] Udział polskiego rolnictwa w emisji związków azotu i fosforu do Bałtyku. IUNG-PIB, MIR, Puławy, 41-108.
 17. Kremer, A.M. (2013). Nutrient Budgets EU-27, Norway, Switzerland. Methodology and Handbook. Eurostat/OECD. EC Eurostat, Luxembourg (ver. 1.02, 17.05.2013).
 18. Matuszczak, A. (2013). Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia. PWN, Warszawa.
 19. Mierosławska, A. (2001). Potencjał rolniczy regionów Polski. Pamiętnik Puławski, 124, 321-331.
 20. Poczta, W. (2010). Przemiany w rolnictwie. [In:] Raport o stanie wsi. Polska wieś 2010. Scholar, Warszawa, 9-43.
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Dz.U. 2004 nr 257, poz. 2573 [Polish Journal of Laws 2004 No 257, item 257].
 22. Rudnicki, R., Wiśniewski, Ł., Kluba, M. (2015). Poziom i struktura przestrzenna rolnictwa Polskiego w świetle wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Roczniki Naukowe SERiA, 17 (3), 335-343.
 23. Runowski, H. (2014). Ekonomika rolnictwa - przemiany w gospodarstwach rolnych. [In:] Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie - 10 lat w Unii Europejskiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 31-48.
 24. Stany, M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. IRWiR-PAN, Warszawa.
 25. Stuczyński, T., Budzyńska, K., Gawrysiak, L., Zaliwski, A. (2000). Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. Biuletyn Informacyjny IUNG, Puławy, 12, 4-17.
 26. Wigier, M. (Ed.) (2011). Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. IERiGŻ-PIB (PW 2011-2014), Warszawa.
 27. Ziętara, W. (2003). Potencjał produkcyjno-ekonomiczny rolnictwa polskiego na tle wybranych krajów europejskich. Pamiętnik Puławski, 132, 429-442.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.2.21
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu