BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karbowiak Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Innowacyjność jako element konkurencyjności w turystyce na przykładzie wybranych gospodarstw agroturystycznych w województwie warmińsko-mazurskim
Innovation as Part of the Competitiveness Based on Selected Farm Tourism in the Province of Warmia and Mazury
Źródło
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2015, z. 9, s. 133-145, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Konkurencyjność, Agroturystyka
Innovative character, Competitiveness, Agrotourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Innowacyjność w ujęciu szerokim jest postrzegana jako siła napędowa gospodarki na całym świecie. Z punktu widzenia podmiotu gospodarczego upatruje się w niej szansy na osiągnięcie odpowiedniej pozycji konkurencyjnej. Turystyka z kolei opiera się na walorach naturalnych, na odpowiednim zagospodarowaniu przestrzeni, aby można było zaspokoić oczekiwania turystów. Jak więc postrzegać innowacje w turystyce? Z całą pewnością można stwierdzić, że odpowiednie wykreowanie, a potem ciągłe doskonalenie produktu turystycznego to duża przestrzeń dla innowacyjnych działań. Nie bez znaczenia jest też obsługa klientów. Ten obszar z kolei wymaga profesjonalnego, empatycznego podejścia. Celem artykułu jest przedstawienie innowacyjności jako elementu konkurencyjności w turystyce. Zaprezentowano wyniki badań prowadzonych w 100 gospodarstwach agroturystycznych w województwie warmińsko-mazurskim. Uzyskane wyniki badań potwierdzają, że zainteresowanie innowacjami wśród prowadzących gospodarstwa agroturystyczne jest ogromne. Stwierdzono, że jeśli są wprowadzane, jest to jeden z głównych elementów gwarantujących sukces w prowadzeniu działalności agroturystycznej, a jednocześnie zapewniający przewagę konkurencyjną. Ponadto uzyskane wyniki mogą stanowić inspirację do prowadzenia badań w zakresie innowacyjności w gospodarstwach agroturystycznych w innych województwach.(abstrakt oryginalny)

Innovation in broad terms, is seen as the driving force of the economy around the world. From the point of view of an operator it is an opportunity to achieve an appropriate, competitive position. Tourism in turn is based on the natural beauty of the appropriate land space use in order to meet expectations of tourists. So how do you see innovation in tourism? It can certainly be said that the relevant creation and then continuous improvement of the tourism product provide a large space for innovative actions. Customer service is significant as well. This area, in turn, requires a professional, empathic approach. This article presents innovation as an element of competitiveness in tourism. The results of research conducted in 100 agro-tourist farms in the Warmia-Mazury. The obtained results confirm that the interest in innovation among the leading tourist farms is immense. It was found that it is one of the main elements that guarantee success in running agro-tourist business while providing a competitive advantage. In addition, the results obtained may serve as inspiration for research in the field of innovation in farm tourism in other provinces.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1993, s. 25.
 2. Fiedor B., Teoria innowacji, PWN, Warszawa 1979, s. 18.
 3. Gołębiewska B., Pajewski T., Znaczenie innowacji w turystyce wiejskiej na przykładzie ośrodka "Kraina Westernu", [w:] Innowacje w rozwoju turystyki, Wydawnictwo Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Gołądkowie, Gołądkowo 2013, s. 87-95.
 4. Karbowiak K., Tourism as a factor of regions competitiveness on the ex ample of Warmia and Mazury, [w:] Fedan R., Kaliszczak L. (red.), Innovativeness and Competitiveness Modern Enterprises and Region - Sources, Mechanism, Indications, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2009, s. 146-147.
 5. Kotler Ph., Marketing Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebetner & S-ka, Warszawa 1994, s. 322.
 6. Kotowicz-Jawor J., Zdolność akumulacyjna i rozwojowa przedsiębiorstw, "Ekonomista" 1999, nr 4, s. 519-530.
 7. Krupa J., Dec B., Innowacyjność elementem konkurencyjności w turystyce na Pogórzu Dynowskim, [w:] Ochrona środowiska, krajobraz przyrodniczy i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów 2013.
 8. Krzyżanowska K., Innowacyjność w turystyce wiejskiej - teoria i praktyka, [w:] Innowacje w rozwoju turystyki, Wydawnictwo Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Gołądkowie, Gołądkowo 2013, s. 9-18.
 9. Orłowski W., Makroekonomiczne przyczyny deficytów bieżących, "Ekonomista" 1999, nr 1-2, s. 15-42.
 10. Pasterz T., Kapusta G., Możliwości pozyskania środków na finansowanie innowacji, [w:] Makarski M. (red.), Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 251-275.
 11. Podręcznik OECD: Pomiar działalności naukowej i technicznej; zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa 2008, s. 47-56.
 12. Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Zarząd Województwa.
 13. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104.
 14. Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Gremium Ekspertów Turystyki, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008, s. 365.
 15. www.wioskitematyczne.org.pl [dostęp: 18.12.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-2999
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu