BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dunal Patryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Wpływ obecnego kryzysu oraz zastosowanych narzędzi polityki ekonomicznej na polski rynek pracy
The Effects of the Economic Crisis and the Economic Policy Tools on Poland's Labor Market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014, nr 15, s. 99-115, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Kryzys gospodarczy, Polityka społeczno-gospodarcza
Labour market, Economic crisis, Socio-economic policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rynek pracy jest miejscem szczególnym, ponieważ to na nim dochodzi do transferu kapitału ludzkiego w postaci pracy świadczonej na rzecz przedsiębiorstw w zamian za środki finansowe, które w następnej kolejności stanowią o sile nabywczej konsumentów. Wszelkie występujące zmiany na rynku pracy w bezpośredni sposób wpływają na dobrobyt i warunki życia społeczeństwa. W pracy przedstawiono wpływ obecnego kryzysu na wybrane wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące rynek pracy, przeanalizowano także skuteczność wybranych zastosowanych narzędzi polityki ekonomicznej. Dokonanie oceny wpływu kryzysu na sytuację na polskim rynku pracy było możliwe poprzez porównanie wskaźników ekonomicznych odnotowanych tuż przed kryzysem oraz w jego trakcie, w szczególności KILM 1, KILM 2 oraz KILM 8, według nomenklatury międzynarodowej. Czasowy zakres analizy obejmuje lata 2006-2010. W analizie uwzględniono również charakter kryzysu oraz specyfikę i siłę oddziaływania jego symptomów w Polsce w porównaniu z innymi wybranymi krajami europejskimi. (abstrakt oryginalny)

The labor market is a special place in which human capital in the form of work performed for companies is exchanged for financial means, which translate into consumer purchasing power. All changes in the labor market directly affect the population's welfare and living conditions. The work presents the inf luence of the current crisis on selected economic parameters characterizing the labor market as well as the effectiveness of selected economic policy tools. Evaluation of the effects of the crisis on the Polish labor market was done by comparing key economic indicators determined immediately before the crisis and in its course (KILM 1, KILM 2, and KILM 8 according to the international nomenclature). The studied period encompassed the years 2006-2010. The analysis also took into account the nature of the crisis, its characteristics, and the intensity of its symptoms in Poland as compared to other selected European countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Employment Outlook, OECD, Paris 2010.
 2. Gaetano B., Dolls M., Elchhorst W., Leoni T., Pelchl A., The Effects of the Recent Economic Crisis on Social Protection and Labour Market Arrangements across Socio-economic Groups, No. 6080, Institute for the Study of Labour (IZA), 2011.
 3. Grzywacz W., Polityka społeczno-gospodarcza. Istota i założenia metodyczne, Wyższa Szkoła Zawodowa "Oeconomicus" Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie, Szczecin 2005.
 4. Horodecka A., Ewolucja celów polityki gospodarczej. Rola zmian otoczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 5. Jarosz A., Polityka ekonomiczna, Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej KUL, Filia w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2002.
 6. Marks-Bielska R., Polityka gospodarcza państwa - zagadnienia ogólne [w:] Polityka gospodarcza, red. R. Kisiel, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Expol, Olsztyn 2013.
 7. Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 8. Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, Dz.U. z 2009 r., nr 125, poz. 1035, z 2010 r., nr 219, poz. 1445.
 9. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, 1662.
 10. Ustawa z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę, Dz.U. nr 115, poz. 964.
 11. Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń, red. M. Basta, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu