BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hlynskyy Nazar (Lviv Polytechnic National University, Ukraine), Karyy Oleh (Lviv Polytechnic National University, Ukraine), Yasevych Anastasia (Lviv Polytechnic National University)
Tytuł
New Managers for Changing Global Economy: Comparative Analysis of Business Education by Ukrainian Students in Home Universities and Abroad
Nowi menedżerowie w zmieniającej się gospodarce światowej: analiza porównawcza edukacji biznesowej ukraińskich studentów na uniwersytetach w kraju i za granicą
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 463, s. 285-296, rys., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Słowa kluczowe
Emigracja, Gospodarka, Edukacja biznesowa, Menedżer
Emigration, Economy, Business education, Manager
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przeprowadzono analizę przyczyn stymulujących ukraińskich studentów studiów menedżerskich do emigrowania za granicę w poszukiwaniu innych miejsc kształcenia. Przeanalizowano czynniki wywierające wpływ na proces integracji ukraińskiej młodzieży ze środowiskiem międzynarodowym oraz zaproponowano kierunki aktywności służącej przezwyciężeniu negatywnych tendencji w danym zakresie. W ramach przeprowadzonego badania rozpatrzono również poziom uczestnictwa ukraińskich studentów - przyszłych menedżerów i przedsiębiorców w programach wymiany międzynarodowej. Ważnym wymiarem badania było określenie oczekiwań ukraińskich studentów co do perspektyw robienia kariery za granicą oraz porównanie z oceną takich perspektyw na Ukrainie. W artykule podano wyniki analizy porównawczej struktury oceny możliwości zatrudnienia studentów uczących się za granicą i na Ukrainie. Ustalono poziom percepcji przez badaną grupę głównych różnic między procesem edukacyjnym na Ukrainie i za granicą. Sformułowano rekomendacje odnoszące się do ustalonych problemów oraz skierowanych na reformę bisnesowego szkolnictwa wyższego na Ukrainie(abstrakt oryginalny)

The article presents the analysis of causes stimulating Ukrainian students of managerial studies to emigrate abroad in search of other places of education. Factors that influence the process of integration of Ukrainian youth in the international environment are analyzed and directions of activities for overcoming the negative trends in the area are proposed. As part of the research the level of participation of Ukrainian students - future managers, economists, and entrepreneurs - in international exchange programs is also examined. An important dimension of the study is to determine the expectations of Ukrainian students about the prospects of a career abroad and a comparison with the assessment of such prospects in Ukraine. The results of a comparative analysis of the structure of the assessment of employment opportunities for students studying abroad and in Ukraine have been presented. The level of perception of the main differences between the educational process in Ukraine and abroad by the test group has been determined. Recommendations relating to the problems identified and directed to the reform of higher business education in Ukraine have been made(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asaoka T., Yano J., 2009, The contribution of "Study Abroad" programs to Japanese internationalization, Journal of Studies in International Education, vol. 13, no. 2, pp. 174-188.
 2. Bilovodska O.A., 2010, Formation of intangible image of the university as a means of its innovative development, Materials of XV International Scientific Conference "Methods of improving basic education in schools and universities", SevNTU, Sevastopol, pp. 10-13.
 3. Borodin Y., Khozhylo I., 2014, European structures and programs in youth work, Aspects of Public Management, no. 9-11(11-12).
 4. Bożykowski M., Izdebski A., Jasiński M., Konieczna-Sai A., Styczeń M., Zając T., 2014, Ścieżki edukacyjne i zawodowe absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, Edukacja, no. 3 (128).
 5. Chuhanovs'kyy V., 2013, Social functions of higher education in the integration process, The International Science Forum: Sociology, Psychology, Sociology, Management, no. 12.
 6. Engberg M.E., 2013, The influence of study away experiences on global perspective-taking, Journal of College Student Development, Vol. 54, no. 5, September/October, pp. 466-480.
 7. Hryshkova R., 2013, European standard in evaluation of national education quality, Science research, Pedagogics, no. 203 (215).
 8. Grudowski P., Lewandowski K., 2012, Pojęcie jakości kształcenia i uwarunkowania jej kwantyfikacji w uczelniach wyższych, Zarządzanie i Finanse, no. 3/1.
 9. Kozak F., 2004, Basic aspects of education organization according to the credit system, Research seminar "Basic aspects of Higher education in Ukraine according to the Bologna process", TNPU, Ternopil, pp. 75-77.
 10. Knight J., 2015, Internationalization brings important benefits as well as risks, International Higher Education, no. 46, pp. 8-10.
 11. Laubscher M.R., 1994, Encounters with Difference: Student Perceptions of the Role of Out-of-Class Experiences in Education Abroad, Greenwood Press, Westport.
 12. Mos'pan N., 2014, Creation of European education sphere: the law aspect, Osvitologia, no. 3.
 13. OECD, 2009, Higher Education to 2030, Vol. 2: Globalisation, https://www.oecd.org/edu/ceri/highereducationto2030volume2globalisation.htm (access 01.05.2016).
 14. Perry L., Stoner K.R., Stoner L., Wadsworth D., Page R., Tarrant M.A., 2013, The importance of global citizenship to higher education: The role of short-term study abroad, British Journal of Education, Society & Behavioural Science, http://www.pacific.uga.edu/sample/Perry%20et%20al%202013.pdf (access 02.05.2016).
 15. Root E., Ngampornchai A., 2013, I Came Back as a New Human Being. Student Descriptions of Intercultural Competence Acquired Through Education Abroad Experiences, Journal of Studies in International Education, vol. 17 no. 5, pp. 513-532.
 16. Salisbury M.H., An B.P., Pascarella E.T., 2013, The effect of study abroad on intercultural competence among undergraduate college students, Journal of Student Affairs Research and Practice, Vol. 50, Issue 1, pp. 1-20.
 17. Szafraniec K., 2011, Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 18. Tsimbalenko N.V., 2015, Improvement of the system of universities financing in Ukraine to modern conditions, Visnyk KNUTD Series "Economic Sciences", no. 5 (91), pp. 54-60.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.463.24
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu