BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolniak Radosław (Politechnika Śląska)
Tytuł
Postrzeganie ról i funkcji menedżera we współczesnej organizacji przez osoby na stanowiskach kierowniczych
The Perception of Roles and Functions of Managers in the Contemporary Organization by Persons on the Management Positions
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2017, nr 1 (37), s. 131-142, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Menedżer, Kierownicy w przedsiębiorstwie, Role kierownicze, Funkcje kierownicze, Kompetencje kierownicze, Umiejętności kierownicze
Manager, Managers in a enterprise, Managerial roles, Managerial functions, Managerial competencies, Management skills
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W publikacji przedstawiono wyniki badań dotyczących ról, funkcji, kompetencji i umiejętności menedżerów zatrudnionych w firmach działających na terenie województwa śląskiego. Celem niniejszej publikacji jest zbadanie, w jaki sposób osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w organizacjach działających na terenie województwa śląskiego postrzegają swoje role kierownicze i funkcje przez siebie pełnione. Celem publikacji jest również zbadanie, jakie kompetencje i umiejętności są przez nich postrzegane jako najistotniejsze w ramach stanowiska i organizacji, w której pracują. (abstrakt oryginalny)

The publication presents the results of research on the roles, functions, competences and skills of managers employed in companies operating in the Silesian Voivodship. The purpose of this publication is to examine how people employed in managerial positions in organizations operating in the Silesian Voivodship perceive their managerial roles and functions. The purpose of the publication is also to examine what competences and skills they perceive to be the most important within the stance and organization they work for. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak P., Niewiadomski P.: Menedżer a kierownik w organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 48, Szczecin 2011.
 2. Bendkowski J., Bendkowski J.: Praktyczne zarządzanie organizacjami. Kompetencje menedżerskie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
 3. Białasiewicz M.: Rola i doskonalenie menedżerów w przedsiębiorstwie zorientowanym na wiedzę. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 21, Szczecin 2011.
 4. Bieniek I.: Interdyscyplinarność kompetencji społecznych oraz znaczenie ich rozwoju w kontekście pracy menedżera. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, nr 63a, Gliwice 2012.
 5. Drucker P.: Menedżer skuteczny. Nowoczesność, Kraków 1994.
 6. Dźwigoł H.: Menedżerowie przyszłości a zarządzanie strategiczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, nr 70, Gliwice 2014.
 7. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2017.
 8. Hubert P.: Rola menedżera we współczesnych organizacjach. Praca napisana pod kierunkiem naukowym R. Wolniaka, Katowice 2016.
 9. Katana K.: Innowacje w przedsiębiorstwie w kontekście kompetencji miękkich pracowników. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, nr 95, Gliwice 2016.
 10. Kisielnicki J.: Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym. PWN, Warszawa 2008.
 11. Kochmańska A.: Kompetencje miękkie w innowacyjnym przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, nr 95, Gliwice 2016.
 12. Kozubek R.: Innowacje społeczne odpowiedzialne a kompetencje miękkie pracowników przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, nr 95, Gliwice 2016.
 13. Kubik K.: Profesjonalizm menedżera determinantą sukcesu organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 20(93), Siedlce 2012.
 14. Kuc B., Żemigała M.: Menedżer nowych czasów. Najlepsze metody i narzędzia zarządzania. Helion, Gliwice 2010.
 15. Musioł-Urbańczyk A.: Wymagania kompetencyjne stawiane kierownikowi projektu w organizacji inteligentnej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, nr 89, Gliwice 2016.
 16. Nogalski B., Śniadecki J.: Umiejętności menedżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.
 17. Olechnowicz-Czubińska M.: Style kierowania menedżerów na przykładzie firmy pożyczkowej Partner Pożyczki Sp. z o.o. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, nr 62, Poznań 2014.
 18. Pacana A.: Model wdrażania systemu zarządzania środowiskowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015.
 19. Stolarska D.: Umiejętność wywierania wpływu na ludzi jako kluczowa kompetencja współczesnego menedżera i przywódcy - studium teoretyczno-empiryczne. "Ekonomia i Zarządzanie", nr 4, 2012.
 20. Ścibisz A., Ścibisz J.: Motywacja i style kierowania, jako wyznaczniki efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi. Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, nr 1(17), Kielce 2013.
 21. Witaszek Z.: Rozwój kompetencji menedżerskich przesłanką sukcesu organizacji. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 52, 2011.
 22. Wolniak R.: Czynniki kulturowe w polskich organizacjach. "Przegląd Organizacji", nr 11 2011.
 23. Wolniak R.: Projakościowa typologia kultur organizacyjnych. "Przegląd Organizacji", nr 3, 2013.
 24. Wolniak R.: Wymiary kulturowe polskich organizacji a doskonalenie zarządzania jakością. CeDeWu, Warszawa 2012.
 25. Zakrzewska-Bielawska A.F.: Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia. Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 26. Żukowski P.: Wymiar profesjonalny i osobowościowy współczesnego menadżera. Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu, 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu