BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajdzik Bożena (Politechnika Śląska)
Tytuł
Od radykalnej reorganizacji czasu pracy po lean time management na przykładzie sektora hutniczego
From Radical Reorganisation of Working Time After Time Management Lean on the Example of Metallurgical Sector
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2017, nr 1 (37), s. 51-68, rys., bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe
Czas pracy, Zarządzanie czasem pracy, Przemysł hutniczy
Working time, Working time management, Smelting industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Organizacja czasu pracy podlega ciągłemu doskonaleniu. Zarówno naukowcy, jak i praktycy proponują różne techniki i zasady organizacji pracy. W latach 90. rozpowszechniona została koncepcja Lean (na bazie założeń Lean Toyota System z lat 50.). Koncepcję implementowano w wielu obszarach przedsiębiorstwa, w tym także w gospodarowaniu czasem pracy. Celem niniejszej publikacji było przedstawienie postępu zmian w organizacji czasu pracy na przykładzie sektora hutniczego w Polsce. Praca składa się z dwóch części: analitycznej i teoretycznej. Zakresem analizy objęto szeregi czasowe zmian gospodarowania czasem pracy w sektorze hutniczym. Część teoretyczna, studium literaturowe, obejmuje prezentację założeń koncepcji Lean Time Management. (abstrakt oryginalny)

The organization of working time is subject to continuous improvement. Both scientists and managers propose different principles and techniques of work organization. In the 90s, it was spread the concept of Lean (based on assumptions Toyota Lean System from the 50s). The rules of lean were implemented in different business areas, for example in working time management. The aim of this publication is to present the progress of changes in the organization of working time on the example of the steel sector in Poland. The paper consists of two parts: theoretical and analytical. The scope of the analysis included time series changes in the management of working hours in the steel sector. Part of the theoretical study of literature, the assumptions of Lean Time Management (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania Compass & Partners, http://www.regiopraca.pl/portal/rynek-pracy/wiadomosci/tylko-13-czasu-w-pracy-wykorzystujemy-efektywnie.
 2. Cascio W.F.: Costing human resources. The financial impact of behavior in organizations. South-Western College Publishing, 2000.
 3. Chapman S.W., Rupured M.: 10 strategies for better time management. The University of Geogia Cooperative Extension, Colleges of Agricultural and Environmental Sciences & Family and Consumer Sciences,, 2015, www.fcs.uga.edu/docs/time_management.pdf.
 4. Dodd P., Sundheim D.: The 25 Best Time Management Tools and Techniques: How to Get More Done Without Driving Yourself Crazy. Peak Performance Press, Inc., Ann Arbor, MI 2005.
 5. Dzienniak S., Zagórska M.: Sytuacja sektora stalowego w Polsce. Biuletyn AGH, nr 77, 28 maja 2014, http://www.biuletyn.agh.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1565:5&catid=121:maj-2014-nr-77, 19.12.2016.
 6. Efektywność czasu pracy ECP, http://staworzynski.com/?pl_overall-labor-effectiveness-ole,384, 12.12.2016.
 7. Gabriel E.: The lean approach to project management. "International Journal of Project Management", No. 15(4), 1997.
 8. Gajdzik B.: Analiza zmian w poziomie zatrudnienia w hutnictwie w długim okresie. Kwartalnik Naukowy Organizacja i Zarządzanie, nr 2(30), Politechnika Śląska, Gliwice 2015.
 9. Gajdzik B.: Autonomous and professional maintenance in metallurgical enterprises as activities within Total Productive Maintenance. "Metalurgija", No. 1, Vol. 53, April-June 2014.
 10. Gajdzik B.: Budowanie zaangażowania pracowniczego w przedsiębiorstwie - analiza przypadku. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2(85), 2012.
 11. Gajdzik B.: Dbałość pracowników o pełną produktywność maszyn i urządzeń - TPM w przedsiębiorstwie produkcyjnym. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 1(1229), R. 66, 2014.
 12. Gajdzik B.: Diagnosis of employee engagement in metallurgical enterprise. "Metalurgija", No. 1, t. 52, 2013.
 13. Gajdzik B.: Działy jakości w hutach dawniej i dziś. "Problemy Jakości", nr 11, R. 46, 2014.
 14. Gajdzik B.: Ewolucja funkcji gospodarki magazynowej na przykładzie sektora hutniczego. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 8, 2015.
 15. Gajdzik B.: Ewolucja systemów zarządzania jakością produktów w przedsiębiorstwach hutniczych. "Problemy Jakości", nr 1(46), 2014.
 16. Gajdzik B.: Planowanie, organizacja i efektywność inwestycji technologicznych w krajowym hutnictwie. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 67, nr 3. Gliwice 2015.
 17. Gajdzik B.: Reorganizacja służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie hutniczym. "Hutnik - Wiadomości Hutnicze", nr 2(82), 2015.
 18. Gajdzik B.: World Class Manufacturing in metallurgical enterprise. "Metalurgija", No. 1, t. 52, 2013.
 19. Gajdzik B.: Zarządzanie absencjami w przedsiębiorstwie produkcyjnym. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1(96), 2014.
 20. Gajdzik B.: Zmiany w funkcjonowaniu działów kontroli jakości w przedsiębiorstwach hutniczych. "Problemy Jakości", nr 12, R. XLVII, 2015.
 21. Gajdzik B., Sitko J.: Steel mill product analysis using quality methods. "Metalurgija", No. 4, Vol. 55, 2016.
 22. Gajdzik B., Szymszal J.: Prognozowanie zmian w wydajności pracy w sektorze stalowym w Polsce. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, nr 1, t. 68. Gliwice 2016.
 23. Hussein Hallak (General Manager of Launch Academy): The 4 Core Principles of Breakthrough Time Management, https://www.linkedin.com/pulse/lean-guide-time-management-part-1-core-principles-hussein-hallak, 20.12.2016.
 24. Kodeks pracy, art. 100, § 2, pkt 1, Dz.U. 1998 Nr 21, poz. 94, z późn. zm.
 25. Kozioł L., Pyrek R.: Model systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, nr 2(13), t. 2, Tarnów 2009.
 26. Kulik K.: Jak efektywnie wykorzystać czas pracy? 22.02.2014, https://www.e-biurowce.pl/pl/info/artykul/2626/jak-efektywnie-wykorzystac-czas-pracy, 12.12.2016.
 27. Lakein A.: How to Get Control of Your Time and Your Life. New America Library. New York 1973.
 28. Lareau W.: Filozofia Kaizen w biurze. One Press, Gliwice 2009.
 29. Lean Time Management: Are You a Slave to Someone's Calendar?, http://www.solutions iq.com/lean-time-management-meetings/; Original source: Weinberg G.: Quality Software Management: Systems Thinking, Dorset House, 1991.
 30. Łazicki A., Samsel D., Krużycka L., Brzeziński A., Matejczyk M., Nowacki M., Czołba M., Leszczyk-Kabacińska M., Babalska D.: Systemy zarządzania przedsiębiorstwem -techniki Lean management i Kaizen. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2014.
 31. Muszyński Z.: Ergonomiczne uwarunkowania systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe PTE, nr 5. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2007.
 32. Morgenstern J.: Time Management from the Inside Out. Henry Holt and Company. New York 2004.
 33. Peter Anthony: How To Apply Lean Principles To Time Management, 8.10.2015, http://ugn.com/how-to-apply-lean-principles-to-time-management/, 20.12.2016.
 34. Pettersen J.: Defining lean production: some practical conceptual and practical issues. "Total Quality Management Journal", Vol. 21, No. 2, 2009.
 35. Pyszniak D.: Tylko 1/3 czasu w pracy wykorzystujemy efektywnie, http://www.regiopraca.pl/portal/rynek-pracy/wiadomosci/tylko-13-czasu-w-pracy-wykorzystujemy-efektywnie, 07.12.2016.
 36. Raport o stanie gospodarki 2015, Ministerstwo Gospodarki, https://www.mr.gov.pl/media/15346/Raport_o_stanie_gospodarki_2015_pl.pdf, 25.12.2016.
 37. Remon Fayek Aziz,, Sherif Mohamed Hafez: Applying lean thinking in construction and performance improvement. "Alexandria Engineering Journal", Vol. 52, Iss. 4, December 2013.
 38. Rotkiewicz M.: Pracownik musi efektywnie wykorzystywać czas pracy, http://www.rp.pl/artykul/949237-Pracownik-musi-efektywnie-wykorzystywac-czas-pracy.html#ap-1, 07.11.2012.
 39. Shah R., Ward P.T.: Defining and developing measures of lean production. "J. Oper. Manag.", Vol. 25, No. 4, 2007.
 40. Stabryła A. (red.): Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 41. Sobańska I. (red.): Lean accounting integralny element Lean Management. Szczupła rachunkowość w zarządzaniu. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 42. Szeloch Z.M., Skurzyńska-Sikora U.: Strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw i ich realizacja. Wyniki badań empirycznych, [w:] Borowiecki R. (red.): Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2000.
 43. Time Management Strategies for an ADHD World, e-book streszczenie: 15 time management strategies to improve your work day, http://bookboon.com/blog/2014/03/15-time-management-strategies-improve-work-day/, 12.12.2016.
 44. Womack J.P., Jones D.T.: From Lean Production to the Lean Enterprise. "Harvard Bus. Rev.", 1994.
 45. Womack J.P., Jones D.T, Roos D.: The Machine that Changed the World: The Story of Lean Production. Rawson Associates, New York 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu