BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jedynak Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Maj-Wiśniewska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Ryzyko w realizacji zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Public risk management. T. 2, Wybrane zagadnienia, 2016, s. 151-169, tab.
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Zarządzanie ryzykiem, Oświata
Local government units, Risk management, Education
Abstrakt
Problematyka ryzyka i zarządzania ryzykiem jest z reguły rozpatrywana z perspektywy podmiotów gospodarujących, w rzeczywistości dotyczy ona jednak również jednostek sektora publicznego, w tym jednostek samorządu terytorialnego (JST). Co zaskakujące, pomimo że panuje powszechna zgoda co do stwierdzenia, że jednostki samorządu terytorialnego działają w warunkach ryzyka, dotychczas w literaturze przedmiotu kwestie te były rzadko poruszane. Biorąc pod uwagę, że wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty w JST stanowią ponad 40% całości ich wydatków budżetowych, należy uznać, że z perspektywy tych jednostek, szczególnie istotne jest zagadnienie identyfikacji oraz charakterystyki różnych obszarów ryzyka związanego z realizacją tych zadań. Stąd też, mając na uwadze powyższe przesłanki, autorzy podjęli problem badawczy, który został sformułowany w postaci pytań: Jakie rodzaje ryzyka towarzyszą realizacji zadań z zakresu oświaty przez jednostki samorządu terytorialnego? Które z zidentyfikowanych obszarów ryzyka stanowią największe zagrożenie dla realizacji tych zadań? Na podstawie tak określonego problemu postawiona została hipoteza badawcza, zgodnie z którą kluczowe zagrożenie w działalności oświatowej JST wiążą się z ryzykiem finansowym, ryzykiem strategii oraz ryzykiem politycznym. Pochodnymi podjętego problemu badawczego oraz hipotezy badawczej są główne cele opracowania, do których należą: charakterystyka ryzyka i zarządzania ryzykiem w JST oraz identyfikacja obszarów ryzyka związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty przez te jednostki. Do realizacji powyższych celów wykorzystano metody badawcze opierające się na analizach o charakterze teoretyczno-kompilacyjnym, a także wnioskowaniu indukcyjnym, co umożliwiło syntezę spostrzeżeń dokonanych w toku przeprowadzonych badań. Struktura opracowania odzwierciedla przyjęte cele badawcze. W pierwszej kolejności scharakteryzowane zostało pojęcie "ryzyka" oraz omówiony został proces zarządzania ryzykiem, przy czym szczególny nacisk położono na specyfikę działalności JST. Następnie, w sposób syntetyczny, przedstawiono katalog zadań JST w zakresie oświaty. W ostatniej części artykułu, na podstawie wcześniejszych rozważań, przeprowadzono szczegółową analizę obszarów ryzyka w realizacji zadań z zakresu oświaty przez JST. Całość opracowania kończy podsumowanie, w którym zawarto najistotniejsze wnioski płynące z badań. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arrow K. (1979): Eseje z teorii ryzyka. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 2. Francis J.C. (2000): Inwestycje. Analiza i zarządzanie. WIG Press, Warszawa.
 3. Frańczuk M. (2011): Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych jako jeden ze standardów kontroli zarządczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 669.
 4. Jajuga K. (2001): Analiza i zarządzanie ryzykiem - podejście teoretyczne i praktyczne. "Rynek Terminowy", nr 14.
 5. Jajuga K., Jajuga T. (2007): Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Kosek-Wojnar M. (2007): Identyfikacja obszarów ryzyka w działalności samorządu. W: Dług lokalny w teorii i praktyce. Red. M. Kosek-Wojnar. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 7. Kosek-Wojnar M. (2008): Identyfikacja obszarów tyzyka w świetle celów działalności jednostek samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 778.
 8. Monkiewicz J. (red.) (2005): Podstawy ubezpieczeń. Tom 1. Mechanizmy i funkcje. Poltext, Warszawa.
 9. Popławski M. (2012): Kontrola zarządcza w oświacie. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 10. Ronka-Chmielowiec W. (1998): Analiza i metody zmniejszania ryzyka w polskim systemie ubezpieczeń majątkowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Sangowski T. (red.) (1998): Ubezpieczenia gospodarcze. Poltext, Warszawa.
 12. Singer E. (2010): Ryzyko personalne w jednostkach samorządu terytorialnego. W: Z problemów administracji. Administracja publiczna. Red. T. Maciejewski, J. Gierszewski. Zeszyt Naukowy 2/1a/2010, Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" z siedzibą w Chojnicach.
 13. Stanisławiszyn H. (2002): Ryzyko w kredytowaniu gmin. W: Problemy finansowe w działalności samorządu terytorialnego. Red. S. Dolata. Uniwersytet Opolski, Opole.
 14. Stroiński E. (1996): Ubezpieczenia na życie. LAM, Warszawa.
 15. Zawadzka Z. (1995): Ryzyko bankowe. Poltext, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu