BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewicka Dagmara (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Wysoka jakość środowiska pracy. Zmiany w zakresie priorytetów funkcji personalnej
High Quality of Work Environment. Changes in The Priorities of The HR Function
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 463, s. 297-309, tab., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Słowa kluczowe
Środowisko pracy, Zarządzanie pracą, Marka, Relacje pracodawca-pracownik
Working environment, Labour management, Brand, Employer-employee relationships
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie koncentruje się wokół problematyki koniecznej zmiany w zakresie priorytetów funkcji personalnej. W związku z tym postulowana jest rezygnacja z tradycyjnego podejścia do procesu personalnego na rzecz kompleksowego, strategicznego, stawiającego sobie za cel pozyskiwanie i zatrzymywanie najbardziej wartościowych dla organizacji pracowników. Wskazano także na przenikanie koncepcji marketingowych obszaru personalnego, co związane jest z konstatacją, iż zadowolenie pracownika przyczynia się w znacznym stopniu do kreowania zadowolenia klientów. Celem empirycznym opracowania jest prezentacja koncepcji badań dotyczących czynników charakteryzujących wysoką jakość środowiska pracy, takich jak klimat ZKL (zarządzania kapitałem ludzkim), zaufanie wewnątrzorganizacyjne, satysfakcja z pracy, zaangażowanie w prace, przywiązanie organizacyjne. Zastosowanie analizy wariancji Kruskala-Wallisa umożliwiło zaprezentowanie zależności pomiędzy poszczególnymi czynnikami a zmiennymi metryczki. Badania zostały przeprowadzone na grupie 501 losowo dobranych pracowników polskich organizacji(abstrakt oryginalny)

This paper focuses on the issue of the necessary changes in the priorities of the Human Resources Management (HRM). Therefore, the resignation from the traditional approach to the HRM is postulated in favour of one which is comprehensive, strategic, emphasizing itself the goal of attracting and retaining the most valuable employees to the organization. The penetration of the concept of marketing to the HRM is also shown, which is associated with the ascertainment that employee satisfaction contributes significantly to creating customer satisfaction. The aim of the empirical study is to present the concept of research on the factors characterizing the quality of the working environment, such as HRM climate, interorganisational trust, job satisfaction, job involvement, organizational commitment. Using the analysis of variance Kruskal-Wallis it was possible to present the relationships between various factors and variables specifications. The study was conducted on a group of 501 randomly selected employees of Polish organizations(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Axelrod E.L., Handfield-Jones H., Walsh T.A., 2001, War for talent, part two, McKinsey Quarterly, vol. 2, no. 2001, s. 9-12.
 2. Backhaus K.B., Tikoo S., 2004, Conceptualizing and researching employer branding, Career Development International, vol. 9, no. 5, s. 501-517.
 3. Becker B., Gerhart B., 1996, The impact of human resource management on organizational performance: Progress and prospects, Academy of Management Journal, vol. 39(4), s. 779-801.
 4. Beechler S., Woodward I.C., 2009, The global war for talent, Journal of International Management, vol. 15, no. 3, s. 273-285.
 5. Boxall P., Macky K., 2009, Research and theory on high-performance work systems: Progressing the high-involvement stream, Human Resource Management Journal, no. 19, s. 3-23.
 6. Chiang H., Han T., Chuang J., 2011, The relationship between high-commitment HRM and knowledge-sharing behavior and its mediators, International Journal of Manpower, vol. 32(5/6), s. 604-622.
 7. Ebeling J.S., King M., 1981, Hierarchical position in the work organization and job satisfaction: a failure to replicate, Human Relations, vol. 34, no. 7, s. 567-572.
 8. Hall M., Smith D., Langfield-Smith K., 2005, Accountants' commitment to their profession: Multiple dimensions of professional commitment and opportunities for future research, Behavioral Research in Accounting, vol. 17, no. 1, s. 89-109.
 9. Juchnowicz M., 2012, Zaangażowanie pracowników, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Kanungo R.N., 1981, Work alienation and involvement: Problems and prospect, International Review of Applied Psychology, vol. 30, s. 1-15.
 11. Katou A.A., 2013, Justice, trust and employee reactions: an empirical examination of HRM system, Management Research Review, vol. 36, no. 7, s. 674-699.
 12. Kinnie N., Hutchinson S., Purcell J., Rayton B., Swart J., 2005, Satisfaction with HR practices and commitment to the organization: why one size does not fit all, Human Resource Management Journal, vol. 15, no. 4, s. 9-29.
 13. Krot K., Lewicka D., 2015, Wpływ jakości środowiska pracy na zachowania pracowników, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 39, t. 4, s. 95-109.
 14. Lewicka D., 2013, Supporting innovation through HRM practices - importance of motivation, International Journal of Innovation and Learning, vol. 14, no. 2, s. 217-240.
 15. Lewicka D., Michniak J., 2013, Relacje między zaufaniem, zaangażowaniem oraz jakością środowiska pracy w firmach sektora MŚP, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. Z. Wiśniewski, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 16. Meyer J.P., Stanley D.J., Herscovitch L., Topolnytsky L., 2002, Affective, continuance, and normative commitment to the organization: a meta-analysis of antecedents, correlates, and consequences, Journal of Vocational Behavior, vol. 61, no. 1, s. 20-52.
 17. Rampl L.V., Kenning P., 2014, Employer brand trust and affect: linking brand personality to employer Brand attractiveness, European Journal of Marketing, vol. 48, no. 1/2, s. 218-23.
 18. Sirca N.T., Babnik K., Breznik K., 2013, Towards organizational performance, Industrial Management & Data Systems, vol. 113, iss. 3, s. 367-384.
 19. Stredwick J., 2005, Zarządzanie pracownikami w małej firmie, Helion, Gliwice.
 20. Sun L.-Y., Aryee S., Law K.S., 2007, High-performance human resource practices, citizenship behavior, and organisational performance: a relational perspective, Academy of Management Journal, no. 50, s. 558-577.
 21. Zeffane R., Connell J., 2003, Trust and HRM in the new millennium, International Journal of Human Resource Management, vol. 14, no. 1, s. 3-11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.463.25
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu