BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cięciak Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów i Prawa)
Tytuł
Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce
The Environmental Effectiveness of the EU Energy Policy in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014, nr 16, s. 9-31, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Polityka energetyczna, Ochrona środowiska, Polityka ekologiczna, Korzyści ekologiczne, Emisja gazów
Energy policy, Environmental protection, Ecological politics, Ecological benefits, Gas emissions
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Polityka energetyczna w Europie jest formułowana, wdrażana i egzekwowana przez instytucje UE oraz danego państwa. Każda polityka sektorowa, także energetyczna, powinna być podporządkowana teorii ekonomii, której paradygmatem jest skuteczność, rozumiana nie tylko jako zdolność realizacji celu, ale przede wszystkim jako umiejętność jego wyznaczania. Wspólna polityka energetyczna jest obecnie jednym z głównych priorytetów Unii Europejskiej. Cele środowiskowe są podstawowe w polityce energetycznej i są związane ze wzrostem stężenia dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w atmosferze. Z uwagi na członkostwo w UE Polska została zobowiązana do wypełnienia wielu zobowiązań wcześniej niebranych pod uwagę. Celem artykułu jest identyfikacja ekologicznych celów polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce oraz próba oceny stopnia faktycznego oraz prognozowanego stopnia ich realizacji. W badaniach przyjęto, że ekologicznymi celami polityki energetycznej UE są: redukcja emisji dwutlenku węgla jako dominującego gazu cieplarnianego oraz zmiana struktury paliw, w tym wzrost udziału energii odnawialnej w zużyciu energii. W artykule przedstawiono syntezę wyników przeprowadzonych badań. Omówiono zastosowaną metodykę, w tym szczegółowo opisano wykorzystaną w badaniach propozycję dotyczącą analizy zmian emisji gazów cieplarnianych w gospodarce niemieckiej, w której wskazano, że tempo zmian łącznej emisji dwutlenku węgla powinno wyprzedzać tempo wzrostu gospodarczego oraz innych wymiernych relacji makroekonomicznych zgodnie z teorią ekonomii ekologicznej. Szeroko omówiono wniosek i ustalenia z badań dotyczące redukcji emisji dwutlenku węgla i udziału odnawialnych źródeł energii w latach 1989-2011, a także dotyczące prognoz tych zjawisk do 2020 r. (abstrakt oryginalny)

Within the European Union, the energy policy is formulated, implemented, and enforced by both EU and national institutions. Energy policy, just as any other sectoral policy, should be governed by economic theory with the prevalent paradigm being effectiveness understood not only as the ability to attain goals, but primarily to set them. The common energy policy is now one of the main priorities of the European Union. Its fundamental environmental objectives address the increasing concentrations of carbon dioxide and other greenhouse gasses in the atmosphere. Due to its membership in the EU, Poland is obligated to meet many requirements which previously were not taken into consideration. The objective of the paper was to identify the environmental goals of the EU energy policy in Poland and estimate the actual and predicted degree of their implementation. It was found that the environmental aims of the EU energy policy are to achieve a reduction in the emissions of carbon dioxide as the predominant greenhouse gas and an increase in the proportion of renewable sources of energy in the fuel structure. The paper gives a detailed account of the methodology used, including analysis of changes in greenhouse gas emissions in the German economy, which showed that the rate of changes in combined CO2 emissions should be higher than the rate of economic development and other quantifiable macroeconomic relations in accordance with ecological economics. The paper offers extensive information and conclusions from studies concerning CO2 emissions reduction and the share of renewable sources of energy in the years 1989-2011, as well as forecasts up to 2020. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CO2 Emissions from Fuel Combustion, IEA Statistics, Edition 2011, International Energy Agency.
 2. Drucker P.F., Menedżer skuteczny, Biblioteka Nowoczesności, Kraków 1994
 3. . Energetyka w Unii Europejskiej. Droga do konkurencji na rynkach energii elektrycznej i gazu, red. A. Dobroczyńska, Biblioteka Regulatora, Wydawnictwo Urzędu Regulacji Energetyki, Warszawa 2003.
 4. Gryffin W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2001.
 5. Katalog elektrowni i elektrociepłowni zawodowych 2009 rok, Agencja Rynku Energii SA, Warszawa 2010.
 6. Komunikat Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego: Europejska Polityka Energetyczna, COM(2007) 1 z 10.01.2007.
 7. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1975.
 8. Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M., Energetyka a ochrona środowiska, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1994.
 9. Loon van G.W., Duffy S.J., Chemia środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 10. Mikołajewicz Z., Gospodarka energetyczna w systemie gospodarki narodowej, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 1983.
 11. O'Neill P., Chemia środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 12. Polityki energetyczne państw MAE. Polska 2011. Przegląd, Międzynarodowa Agencja Energetyczna, Paryż 2011.
 13. Rechul H., Polityka energetyczna w ujęciu instytucjonalnym, "Wokół Energetyki" 2005, nr 3.
 14. Rosiek K., Ocena inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011.
 15. Soliński J., Sektor energii świata i Polski, Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Warszawa-Kraków 2012.
 16. Stoner J., Freeman R., Gilbert D., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 17. Tomasik A., Gawlak J., Efekt cieplarniany, Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej, www.if.p.lodz.pl (data dostępu: 22.08.2012).
 18. Treeck van T., "Wohlstand ohne Wachstum" braucht gleichmäβige Einkommensverteilung, "APuZ aktuell" 2012, nr 27-28.
 19. Zielona Księga: Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, COM(2006) 105 z 8.03.2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu