BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Teneta-Skwiercz Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zmiana kultury organizacyjnej - możliwości i ograniczenia
Changing of The Organizational Culture - Opportunities and Limitations
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 463, s. 344-355, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Kultura
Organisational culture, Culture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kultura jest zjawiskiem złożonym i wieloznacznym. Analiza literatury przedmiotu wskazuje na bogactwo jej definicji i modeli, wielokryterialność typologii, jak też brak jednoznaczności w kwestii możliwości zmiany kulturowej, jak też relacji kultury organizacyjnej do strategii i struktury. Głównym celem niniejszego artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytane: Czy istnieje możliwość zmiany kultury organizacyjnej, a jeżeli tak, to w jaki sposób może się ona odbywać? Cele pośrednie, podporządkowane realizacji celu głównego, sformułowano następująco: nakreślenie istoty kultury organizacyjnej; przedstawienie czynników zmiany kulturowej oraz wybranych podejść do owej zmiany; identyfikacja możliwych przeszkód w procesie zmiany kultury organizacji i sposobów ich pokonywania. Artykuł ma charakter przeglądowy. Celem zdiagnozowania dotychczasowego dorobku naukowego w nakreślonym obszarze dokonano przeglądu i krytycznej analizy literatury krajowej i zagranicznej(abstrakt oryginalny)

Culture is a complex and ambiguous phenomenon. The literature analysis of the researched subject points to the diversity of its definitions and models, multi criterion nature of typology as well as the lack of equivalence in the issue of the opportunities in changes of culture and the relation of the organizational culture towards strategy and structure. The main goal of the article is to make an attempt to answer the question: Is there any chance to change the type of organizational culture, and if yes, what is the way of achieving that? Other indirect goals, submitted to the main one, are worded as follows: 1. Drawing the essence of the organizational culture. 2. Presenting the factors of the cultural change and chosen approach towards the given change. 3. Identifying possible obstacles in the changing process of the organizational culture, and presenting the ways of overcoming them. The article has got rather a review character. To make the diagnosis of scientific achievements to date, domestic and foreign literature has been critically analysed and reviewed(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alvesson M., Sveningsson S., 2008, Changing Organizational Culture. Cultural Change Work in Progress, Routledge, Abingdon.
 2. Bennett M., 2011, How Do You Change An Organizational Culture?, www.forbes.com (10.06.2016).
 3. Cameron K., 2008, A process for changing organizational culture, [w:] Handbook of Organizational Development, ed. T.G. Cummings, Sage Publishing, Thousand Oaks.
 4. Cameron K., Quinn R., 2003, Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Czerska M., 2003, Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Difin, Warszawa.
 6. Essawi M., Tilchin O., 2012, Structural approach to changing organizational cultural values, International Journal of Business and Social Science, vol. 3, no. 20.
 7. Fryzeł B., 2005, Kultura korporacyjna. Poglądy, teorie, zarządzanie, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 8. Heracleous L., 2001, An ethnographic study of culture in the context of organizational change, Journal of Applied Behavioral Science, vol. 37, no. 4.
 9. Hofstede G., Hofstede G.J., 2007, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
 10. Kim W.Ch., Mauborgne R., 2010, Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, MT Biznes, Warszawa.
 11. Kraemer H., 2011, From Values to Action: The Four Principles of Values-Based Leadership, 1st ed., Jossey-Bass, San Francisco.
 12. Kuc B.R., 2008, Zarządzanie doskonałe, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.
 13. Leksykon zarządzania, 2004, Difin, Warszawa.
 14. Martin J., 2002, Organizational Culture, Sage Publishing, Thousand Oaks.
 15. Michela J.L., Burke W.W., 2000, Organizational culture and climate in transformations for quality and innovation, [w:] Handbook of Organizational Culture and Climate, eds. N.M. Ashkanasy, C.P.E.
 16. Wilderom, M.F. Peterson, Sage Publications, London.
 17. Molasy M., 2007, O możliwościach kształtowania kultury organizacyjnej, [w:] Problemy współczesnej praktyki zarządzania, t. I, red. S. Lachiewicz, M. Matejun, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 18. Niziołek K., 2007, Analiza i ocena wybranych aspektów środowiskowej kultury organizacji w przedsiębiorstwach polskich, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 19. Schein E., 1985, Organizational Culture and Leadership, JosseyBass, San Francisco.
 20. Schein E., 2004, Organizational Culture and Leadership. 3rd edition, Jossey-Bass a Wiley Imprit, San Francisco.
 21. Sikorski C., 2002, Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa.
 22. Sobka M., 2014, Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce, Wyd. Politechnika Lubelska, Lublin.
 23. Sustaining culture change, 2012, HayGroup, www.haygroup.com (10.06.2016).
 24. Tarnowska M., 2009, Organizacyjne uwarunkowania sprawności wdrażania systemu kompleksowego zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłowych, praca doktorska, UE w Poznaniu, Poznań, http://www.wbc.poznan.pl.
 25. Urlich D., 2001, Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 26. Willmott H., 1993, Strength is ignorance; slavery is freedom: managing culture in modern organizations, Journal of Management Studies, vol. 30, no. 4.
 27. Zbiegień-Maciąg L., 1999, Kultura w organizacji, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.463.29
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu