BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Truchan J. Radosław (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie), Włodarek-Podgórska Kamila (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
Tytuł
Ukraińska imigracja w RP - charakterystyka zjawiska
Ukrainian Immigration in Poland - Characteristic of the Phenomenon
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 3, s. 217-230, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - bezpieczeństwo i obronność państwa
Słowa kluczowe
Imigracja, Cudzoziemcy, Prawa cudzoziemców
Immigration, Foreigners, Foreigners' rights
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niemniejszym artykule podjęto próbę scharakteryzowania zjawiska ukraińskiej imigracji do Polski. Opisano najważniejsze pojęcia z zakresu migracji, przedstawiono ich podstawową klasyfikację, ze szczególnym uwzględnieniem grupy, jaką są uchodźcy. Zaprezentowano przyczyny ukraińskiej imigracji do RP, skalę tego zjawiska, a także status prawny imigrantów w Polsce oraz prowadzoną wobec nich politykę migracyjną. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ wymienionego zjawiska na szeroko rozumiane bezpieczeństwo naszego kraju. (fragment tekstu)

The article presents characteristic of the phenomenon of Ukrainian immigration in Poland. It describes a definition and classification of migration. It also characterizes reasons of Ukrainian migrations, a scale of this phenomenon, foreigners legal status and Polish immigration policy. Authors particularly emphasize an influence of Ukrainian immigration on Polish safety. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anioł W. (1992), Migracje międzynarodowe a bezpieczeństwo europejskie, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 2. Białek K., Migracje na świecie, http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-files/m3_migracje_na_swiecie.pdf [dostęp: 2 maja 2016].
 3. Brunarska Z., Grotte M., Lesińśka M. (2012), Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa.
 4. Drela K., Emigracja w XXI wieku - migracje pracowników, http://www.instytut.info/IVkonf/referaty/Drela.pdf [dostęp: 2 maja 2016].
 5. Duszczyk M. (2009), Procesy migracyjne a bezpieczeństwo wewnętrzne [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.) (2009), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 6. Encyklopedia powszechna PWN (1975), t. 3, PWN, Warszawa.
 7. Gocalski W. (2009), Procesy migracyjne jako źródło szans i zagrożeń dla społeczności lokalnych [w:] W. Fehler (red.) (2009), Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, wyd. W. Fehler, Warszawa.
 8. Godlewska J., Migracje i imigranci w Polsce - skala, podstawy prawne, polityka, http://www.eapn.org.pl/expert/files/Migracje%20i%20imigranci%20w%20Polsceskala,%20podstawy%20prawne,%20polityka.pdf [dostęp: 2 maja 2016].
 9. Grzymała-Kazłowska A., Piekut A. (2007), "Mała Ukraina" czy polskie Viettown? Społeczno-przestrzenne wzory zamieszkiwania imigrantów w metropolii warszawskiej, "Studia regionalne i lokalne", nr 4.
 10. Iglicka K. (2008), Kontrasty migracyjne Polski. Wymiar transatlantycki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 11. Jaroszewicz M., Kryzysowa migracja Ukraińców, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-10-19/kryzysowa-migracja-ukraincow [dostęp: 2 maja 2016].
 12. Jasiński F., Szczawińska K. (2008), Europejski pakt w sprawie imigracji i azylu, "Wspólnoty Europejskie", nr 5.
 13. Kapitanczuk L. (2009), Analiza nielegalnej migracji jako jednego z rodzajów działalności przestępczej, "Problemy ochrony granic", nr 41.
 14. Konieczna-Sałamatin J. (2015), Imigracja do Polski w świetle danych urzędowych [w:] J. Koniczna-Sałamatin (red.), Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014-2015, Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz, Warszawa.
 15. Lesińska M., Migracje, http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/59052/17_Magdalena_Lesinska.pdf [dostęp: 2 maja 2016].
 16. Motyl W. (2008), Polityka Ukrainy w odniesieniu do migracji zarobkowej do Unii Europejskiej: aspekty prawne [w:] M. Zięba (red.), Migracje - wyzwanie XXI wieku, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
 17. Rajkiewicz A. (2007), Polityka społeczna wobec procesów migracyjnych [w:] G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, PWN, Warszawa.
 18. Sakson A., Migracje w XX wieku, http://mighealth.net/pl/images/b/b4/Sakson.pdf [dostęp: 2 maja 2016].
 19. Sasnal P. (red.) (2015), Niekontrolowane migracje do Unii Europejskiej - implikacje dla Polski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
 20. Studzińska M., Nielegalna imigracja - nowe wyzwanie dla bezpieczeństwa europejskiego, http://www.rocznikbezpieczenstwa.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/RBM/RBM_artykuly/2006_18.pdf [dostęp: 2 maja 2016].
 21. Wojcik-Żołądek M., Współczesne procesy migracyjne: definicje, tendencje, teorie, http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/59A988BD7B830629C1257DDA0044E261/$File/Strony%20odStudia_BAS_40-2.pdf [dostęp: 2 maja 2016].
 22. Yeleyko I., Specyfika migracji zarobkowej ludności na Ukrainie, http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt11/30.pdf [dostęp: 2 maja 2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu