BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korzeb Zbigniew (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Lichwa - fikcja czy rzeczywistość
Usury - Fiction or Reality
Źródło
Bezpieczny Bank, 2017, nr 2 (67), s. 127-142, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Lichwa, Pożyczki, Kredyt, Instytucje finansowe, Banki, Regulacje prawne, Prawo karne
Usury, Loans, Credit, Financial institutions, Banks, Legal regulations, Criminal Law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest charakterystyka regulacji antylichwiarskich w Polsce oraz diagnoza obecnych warunków rynkowych udzielania kredytów i pożyczek konsumpcyjnych. W artykule wykazano, że obecne przepisy są skutecznie omijane przez firmy pożyczkowe i banki dzięki dużej pomysłowości tych instytucji w zakresie ustanawiania dodatkowych opłat i prowizji pobieranych od konsumentów. Praktyki stosowane przy udzielaniu kredytów i pożyczek zanalizowane w artykule dowodzą, jak trudne do zdefiniowania i skodyfikowania są regulacje i procedury antylichwiarskie. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is presentation of the characteristics of anti-usury regulations in Poland, and diagnosis of the existing market conditions as far as consumer credits and loans are concerned. The article demonstrates that the existing regulations are effectively circumvented by loaning companies and banks, with use of their significant creativity in creating extra fees and commissions charged to customers. The practises used when granting credits and loans, analysed in the article, show how difficult it is to define and regulate the anty-usury rules and procedures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Fajgenberg D., Lichwa, Rozprawa doktorska przyjęta przez Radę Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Kasa im. Mianowskiego, Instytut Popierania Nauki, Pałac Staszyca, Warszawa 1932.
 2. Gesetz, betreffend Abhilfe wider unredliche Vorgänge bei Kreditgeschäften vom 19 Juli 1877 (Österreichisches Reichsgesetzblatt, 1877, Nr 66).
 3. Gesetz, betreffend Abhilfe wider unredliche Vorgänge bei Kreditgeschäften vom 28 Mai 1881 (Österreichisches Reichsgesetzblatt, 1881, Nr 47).
 4. Gesetz, betreffend den Wucher vom 24 Mai 1880 (Deutsches Reichsgesetzblatt Band, 1880, Nr 10).
 5. Gesetz, betreffend Ergänzung der Bestimmungen über den Wucher vom 19 Juni 1893 (Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1893, Nr 24).
 6. Kozłowska-Kalisz P, Szczekała A., Przestępstwo lichwy (w świetle badań empirycznych), [w:] Prawo w działaniu. Sprawy karne, M. Mozgawa (red.), Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 7. Machnikowski P, Tezy do art. 388, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, E. Gniewek, P Machnikowski (red.), C.H. Beck, Warszawa 2016.
 8. Makarewicz J., Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej, Sekcja Prawa Karnego, Tom III, Zeszyt I, Ogólnego Zbioru Nr. 13, Lwów 1925.
 9. Margulies M.S., Уголовное уложение 22 марта 1903 г., Типографія Спб. T-ва Печ. и Изд. Діла "Трудь", Sankt Petersburg 1904.
 10. Nowodworski F., Nowe prawo o lichwie u nas obowiązujące. Wykład dogmatyczno-krytyczny i porównawczy, Drukarnia Noskowskiego, Warszawa 1895.
 11. Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kredycie konsumenckim z 23 sierpnia 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1528).
 12. Opłaty stosowane przez instytucje parabankowe. Raport, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa czerwiec 2013 r.
 13. Pomeranz M., Lichwa, Dysertacja, przyjęta jako praca doktorska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w czerwcu 1933 r., Księgarnia Powszechna Kraków, Kraków 1938.
 14. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Ministerstwo Sprawiedliwości, 11 października 2016 r.
 15. Reklama parabanków. Raport z kontroli reklam pozabankowych instytucji finansowych oferujących pożyczki konsumentom, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa maj 2013 r.
 16. Rozporządzenie Prezydenta RP o lichwie pieniężnej z 29 czerwca 1924 r. (Dz.U. 1924, nr 56, poz. 574).
 17. Rozporządzenie Prezydenta RP Kodeks karny z 11 lipca 1932 r. (Dz.U. 1932, nr 60, poz. 571).
 18. Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości o zmianie rozporządzenia Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 1932 r. w sprawie określenia w trybie § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 1924 r. o lichwie pieniężnej najwyższych dozwolonych korzyści majątkowych przedsiębiorstw, trudniących się czynnościami bankowymi z 31 grudnia 1946 r. (Dz.U. 1947, nr 14, poz. 56).
 19. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych z 10 marca 1989 r. (Dz.U. 1989, nr 16, poz. 84).
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych z 30 czerwca 1989 r. (Dz.U. 1989, nr 41, poz. 225).
 21. Śmiglecki M., O Lichwie y o wyderkach, czynszach, spolnych zarobkach, najmach, arendach y o samokupstwie krotka nauka, Drukarnia Andrzeia Piotrowczyka, Kraków 1607.
 22. Ustawa Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93).
 23. Ustawa Kodeks karny z 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553).
 24. Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw z 7 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005, nr 157, poz. 1316).
 25. Ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 r. ze zm. (Dz.U. 2011, nr 126, poz. 715).
 26. Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw z 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 1357).
 27. Ustawa o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z 9 października 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 1830).
 28. Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z 21 kwietnia 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 819) wprowadzająca zmiany do Ustawy o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2016, poz. 1528).
 29. Закон о преследовании ростовщических действии 24 мая 1893 года, [w:] Собрание Узаконений и распоряжений Правительства 1893, издаваемое при Правительствующем Сенате, Nr 76, poz. 652, Сенатская типография, Sankt Petersburg, 1894.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-2939
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu