BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalska Jolanta (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Jarosławska-Kolman Karina (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Ciuka-Witrylak Małgorzata (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Łapicz Marcin (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Tytuł
Problematyka udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas zdarzeń z udziałem substancji niebezpiecznych
The Issue of the Provision of Qualified First Aid During Accidents Involving Hazardous Substances
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 3, s. 297-314, tab., bibliogr. 13 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - bezpieczeństwo i obronność państwa
Słowa kluczowe
Substancje toksyczne, Pomoc poszkodowanym, Ratownictwo medyczne
Toxic substances, Victim assistance, Emergency medical services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba uporządkowania i usystematyzowania wiedzy oraz umiejętności w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas zdarzeń z udziałem substancji niebezpiecznych. Duży nacisk położono na elementy i czynności przekładające się bezpośrednio na stan zdrowia poszkodowanych oraz na potencjalną liczbę ofiar. (fragment tekstu)

The paper discusses the problem related to the behaviour and provision of qualified assistance to people exposed to the dangerous substances. The occurrence of such events has necessitated the establishment of procedures. Service leadership for this type of event belongs to the State Fire Service and other entities of the National Firefighting and Rescue System (NFRS). As a formation equipped with the appropriate devices, the ability to fully protect rescuers and training in the field of qualified first aid is the strength of the first line. Saving lives and health of the people is the most important of the tasks imposed on NFRS and an integral part of any kind of emergency. In some cases, it is necessary to conduct an effective triage of events involving CBRN, which is a big challenge for emergency services. The paper presents the issue of the provision of qualified first aid and carries out an effective segregation by rescuers of the State Fire Service. The priority task posed on this service is to rescue and evacuate the injured from the scene and to monitor their health. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gugała G. (red.) (2015), Podstawy ratownictwa medycznego dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i innych ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, Warszawa.
 2. Korenkiewicz I. (2013), Zatrucia tlenkiem węgla i tlenkami azotu, Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Białystok.
 3. Lorent H. (red.) (2012), Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, projekt "Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego)", realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIG.01.03.01-14-011/08 - 00 z dnia 1 grudnia 2008 r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, IMiGW, Warszawa, [online] http://klimat.imgw.pl/wp-content/uploads/2013/01/tom3.pdf [dostęp: 4 maja 2016].
 4. Saska P. (2009), Improwizowane urządzenia wybuchowe stosowane w konflikcie irackim, "Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe", z. 24, nr 1.
 5. Sitarek K. (2008), Chlor. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego, "Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy", z. 55, nr 1.
 6. Szymańska A., Katastrofy ekologiczne i obszary zagrożone klęskami żywiołowymi - Polska i świat, "Ekologia i środowisko", styczeń-luty, nr 53, [online] http://rme.cbr.net.pl/index.php/archiwum-rme/148-styczen-luty-nr-53/ekologia-i-srodowisko/326-katastrofy-ekologiczne-i-obszary-zagrozone-kleskami-zywiolowymi-polska-i-swiat [dostęp: 4 maja 2016].
 7. Zawadzki A (2015), Medycyna ratunkowa i katastrof, PZWL Warszawa.
 8. Żuber M. (red.) (2006), Groźba użycia broni masowego rażenia w atakach terrorystycznych [w:] Żuber M., Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Zagrożenia i reagowanie kryzysowe, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, Wrocław.
 9. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej - Chlor, [online] http://static.scholaris.pl/main-file/942/chlor-c-n-karta-charakterystyki_58594.pdf [dostęp: 4 maja 2016].
 10. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej - Cyjanowodor, [online] http://www.scholaris.pl/zasob/58399 [dostęp: 4 maja 2016].
 11. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej - Dwutlenek azotu, [online] http://www.scholaris.pl/zasob/58376 [dostęp: 4 maja 2016].
 12. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej - Tlenek węgla, [online] http://www.scholaris.pl/zasob/55585 [dostęp: 4 maja 2016].
 13. http://chemicznyswiat.blogspot.com/2012/09/paralityczno-drgawkowe-bojowe--srodki_23.html [dostęp: 4 maja 2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu