BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzeciak Mateusz (Politechnika Śląska), Spałek Seweryn (Politechnika Śląska)
Tytuł
Modele zarządzania zespołem projektowym w branży informatycznej
Models of Project Team Management in The it Industry
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 463, s. 404-415, rys., bibliogr. 56 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Słowa kluczowe
Zarządzanie zespołem ludzkim, Grupy projektowe, Informatyka
Team management, Project teams, Information science
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Firmy programistyczne należą do branży, w której powszechnie stosuje się zarządzanie projektami oraz koncepcję pracy w zespołach. Celem niniejszego artykułu są rozważania teoretyczne dotyczące analizy modeli zarządzania zespołami projektowymi w sektorze informatycznym (IT). W artykule omówiono klasyczne modele zarządzania zespołami projektowymi, pracę zespołów w strukturze sieciowej oraz dokonano przeglądu uwarunkowań związanych z tym obszarem w zwinnych metodach zarządzania projektami (Agile Project Management - APM). W większości projektów informatycznych właściwe jest wdrożenie zespołu sieciowego, którego struktura jest zmienna w czasie oraz nie posiada stałego składu. Jednakże w niektórych przypadkach stosuje się modele klasyczne, szczególnie model chirurgiczny. Rekomenduje się przeprowadzenie badań dotyczących zależności struktur sieciowych i efektywności zespołów projektowych w branży IT oraz zależności pomiędzy określonymi funkcjami personalnymi członków tych zespołów(abstrakt oryginalny)

Project management and team work are commonly applied in IT companies. The purpose of this article is to present theoretical models of management project teams in the IT industry (IT). Therefore, we discuss the traditional models of project teams' management and team work in network structures. Moreover, special attention is given to Agile Project Management - APM, as with most IT projects, it is recommended that the network approach be implemented which team structure changes over time and its members fluctuate. However, in some cases, the traditional approach to managing teams is applicable. Thus, it is desirable to carry out research into the relationship between network structures and the effectiveness of project teams in IT companies and their dependencies on the roles of team members(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamus A., 2013, Zastosowanie metodyk zwinnych w produkcji oprogramowania przez firmy "software'owe", Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 2. Brzozowski M., 2010, Organizacja wirtualna, PWE, Warszawa.
 3. Calo K., Estevez E., Fillottrani P., 2010, A quantitative framework for the evaluation of Agile Methodologies, JCS&T, vol. 10.
 4. Cockburn A., 2008, Agile Software Development. Gra zespołowa, Helion, Gliwice.
 5. Cyfert S., Bełz G., Wawrzynek Ł., 2014, Wpływ burzliwości otoczenia na efektywność procesów odnowy organizacyjnej, Organizacja i Kierowanie, nr 1A.
 6. Ćwiklicki M., Jabłoński M., Włodarek T., 2010, Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum, Mfiles pl.
 7. DeMarco T., Lister T., 2003, Waltzing with Bears: Managing Risk on Software Project, Dorset Hause.
 8. DSDM Consortium, 2010, AgilePM - Agile Project Management Handbook, v. 1.2.
 9. DSDM Consortium, 2014, AgilePM - Agile Project Management Handbook, v. 2.
 10. Ficoń K., 2008, Identyfikacja i zwalczanie zagrożeń i czynników ryzyka w projektach innowacyjnych, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, R. 49, nr 175B.
 11. Frame J.D., 2001, Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-Press, Warszawa.
 12. Hightsmith J., 2007, APM: Agile Project Management: Jak tworzyć innowacyjne produkty, PWN, Warszawa.
 13. Karbownik A., 2005, Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami, Przegląd Organizacji, nr 1.
 14. Kasperek M., 2006, Planowanie i organizacja projektów logistycznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 15. Klein G., 2008, Jak zapobiec śmierci projektu, Harvard Business Review ed. Polska, nr 1.
 16. Kompendium wiedzy zarządzania projektami. PMBOK Guide, 2013, Fifth Edition, MT&DC, Warszawa.
 17. Kopczyński T., 2014, Rola i kompetencje kierownika projektu w zwinnym zarządzaniu projektami na tle
 18. tradycyjnego podejścia do zarządzania projektami, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 270/9.
 19. Koskela L., Howell G., 2002, The Underlying Theory of Project Management Is Obsolete, Proceeding of the PMI Research Conference, Seattle, WA, June 2002, Washington.
 20. Kozarkiewicz-Chlebowska A., 2007, Zarządzanie portfelami projektów: przegląd problemów i narzędzi, Przegląd Organizacji, nr 12.
 21. Krukowski K., Zastempowski M., 2012, Wykorzystanie metody Project Cycle Management w administracji samorządowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 243.
 22. Kutzenbach J., Smith D., 2004, Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 23. Lasek M., Adamus A., 2014, Kiedy warto stosować metodyki zwinne (Agile Methodologies) w zarządzaniu projektami wytwarzania oprogramowania?, Informatyka Ekonomiczna, nr 1(31), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 24. Lent B., 2005, Zarządzanie procesami prowadzenia projektów. Informatyka i Telekomunikacja, Difin, Warszawa.
 25. Lichtarski J. M., 2010, Struktury zadaniowe - istota, badanie, występowanie, Przegląd Organizacji, nr 1.
 26. Manifest Oprogramowania Zwinnego, 2001, http://www.agilemanifesto.org/iso/pl/ (30.06.2016).
 27. Markowska M., 2004, Modele optymalizacyjne ze zmiennymi binarnymi - problem przydziału projektów (case study), Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 2, Wałbrzych.
 28. Michalczyk L., 2013, Zespoły wirtualne - analiza przypadku, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 3, Katowice.
 29. Mierzwińska L., 2013, Personalne aspekty sukcesu projektu informatycznego realizowanego z zastosowaniem metodyk zwinnych, cz. 1, Zarządzanie i Finanse, nr 4.
 30. Nowosielski S., 2012, Dojrzałość procesowa a wyniki ekonomiczne organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 264.
 31. Pichler R., 2010, Agile Product Management with Scrum: Creating Product That Customers Love, Person Education, Inc., Boston.
 32. Pleban B., 2005, Rola i funkcja lidera w kierowaniu zespołem projektowym e-biznesu, Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, nr 11.
 33. PRINCE 2 Skuteczne zarządzanie projektami, 2006, Office of Government Commerce, London.
 34. Robbins S., 2004, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
 35. Schwaber K., Beedle M., 2001, Agile Software Development with Scrum, Prentice Hall, New Jersey.
 36. Skalik J. (red.), 2009, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 37. Słoniec J., 2015, Zarządzanie zespołami projektowymi w kontekście rozwoju nauki project management i nowych koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 1, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 38. Spałek S., 2016, Wykorzystanie wiedzy i nowoczesnych metod w zarządzaniu projektami. Zarys problematyki w kontekście badań polskich przedsiębiorstw, [w:] Organizacja inteligentna. Perspektywa zasobów ludzkich, red. C. Suszyński, G. Leśniak-Łebkowska, Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 39. Spałek S., 2016, Doskonalenie zarządzania projektami w przedsiębiorstwie, Management Forum, vol. 4, no. 2.
 40. Spałek S., 2014, Assessing Project Management Maturity in the area of knowledge management in select companies, International Journal of Economics, Finance and Management Sciences, vol. 2, no. 2.
 41. Spałek S., 2014, An empirical study on project management maturity in human resources, Journal of Management Studies, vol. 2, no. 2.
 42. Spolsky J., 2005, Zarządzanie projektami informatycznymi. Subiektywne spojrzenie programisty, Helion, Gliwice.
 43. Stabryła A., 2007, Wybrane metody kontroli kosztów i finansowania przedsięwzięć w zarządzaniu projektami, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 1.
 44. Szyjewski Z., 2004, Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Placet, Warszawa.
 45. Trocki M., 2012, Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 46. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., 2009, Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 47. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., 2004, Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 48. Trzaskalik T. (red.), 2005, Wybrane zagadnienia zarządzania projektami. Informatyka w badaniach operacyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 49. Wachowiak P., Gregorczyk S., Grucza B., Ogonek K., 2004, Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa.
 50. Walczak W., 2010, Zarządzanie ryzykiem w zwinnych metodykach zarządzania projektami, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Modelowanie preferencji a ryzyko'10, Katowice.
 51. Wąsowicz M., 2008, Wpływ technologii informacyjno-telekomunikacyjnych na zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 1, t. 2, Kraków.
 52. Williams T., 2005, Assessing and moving on from the dominant project management discutrise in the light of project overruns, EEE Transactions on Engineering Management, vol. 52, no. 4.
 53. Wirkus M., 2013, Zarządzanie projektami i procesami, Difin, Warszawa.
 54. Wirkus M., Wilczewski M., 2008, Wdrażanie systemu informatycznego klasy ERP, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 5.
 55. Wittek J., 2005, Zarządzanie ryzykiem w projekcie z wykorzystaniem kluczowych czynników sukcesu, Zeszyty Naukowe Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska, z. 32, Gliwice.
 56. Wróblewski P., 2005, Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków, Helion, Gliwice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/0.15611/pn.2017.463.34
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu