BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotyński Juliusz (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
Tytuł
Rozwój polskiej gospodarki w latach 2015-2018 na tle międzynarodowym
Development of Poland's Economy in 2015-2018 in the International Context
Źródło
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2017, nr 2(52), s. 9-19, tab., wykr., bibliogr. 20 poz.
Vistula Scientific Quarterly
Słowa kluczowe
Sytuacja gospodarcza, Rozwój gospodarczy, Internacjonalizacja, Gospodarka światowa, Porównania międzynarodowe
Economic situation, Economic development, Internationalization, World economy, International comparisons
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F15, F22, F34
streszcz., summ.
Abstrakt
W połowie drugiej dekady XXI wieku grupa krajów o gospodarkach wschodzących i rozwijających się osiągnęła przewagę pod względem wielkości wytwarzanego produktu krajowego brutto nad krajami wysoko rozwiniętymi i powiększała ją w latach następnych. W 2014 roku. Chiny stały się największym w świecie producentem towarów i usług, wyprzedzając Stany Zjednoczone i dorównując pod względem wielkości wytworzonego PKB krajom Unii Europejskiej. Szybkim przemianom strukturalnym i turbulencjom w gospodarce światowej towarzyszą konflikty oraz napięcia wewnętrzne i międzynarodowe, o naturze ekonomicznej, politycznej, społecznej i militarnej. W niestabilnych warunkach zewnętrznych rozwój gospodarczy Polski w latach 1995-2015 cechował się względnie wysoką, chociaż malejącą dynamiką, zbliżoną do średniej w gospodarce światowej i wyższą od osiąganej w wysoko rozwiniętych krajach Unii Europejskiej i OECD. Roczna stopa wzrostu PKB obniżyła się jednak w 2016 roku do 2,8%, a w latach 2017-2018 będzie kształtować się prawdopodobnie w granicach 3,0-3,5%. (abstrakt oryginalny)

The economic and social development of Central and East European countries, including Ukraine and Poland, was carried out in variable external and internal conditions. Deep transformations and structural changes in the world economy were accompanied by political turbulences and conflicts. Outflows of refugees into Europe became a severe problem for many countries of the EU and aggravated social strains and nationalistic and isolationistic sentiments within the Union. Slow growth and social and ethnic tensions affected also the results of the UK referendum on Brexit and contributed to a spread of the crisis of the EU that is likely to result in a re-shaping of the Union into a "two-speed" or "multi-speed Europe". Despite an adverse influence of external factors, in 2016, Poland's economy realised a GDP growth of 2.8%, accompanied by a rise of consumption and a reduction of unemployment, and is likely to maintain the GDP growth rates at a level near to or higher than 3% in 2017-2018. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. "Biuletyn Statystyczny" (2017a), nr 1.
 2. "Biuletyn Statystyczny" (2017b), nr 2.
 3. Dynamika realna produktu krajowego brutto w latach 2005-2016 (szacunek wstępny) (2017), GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/wskazniki_makroekonomiczne/ dynamika_realna_pkb_2005_2006.xlsx [dostęp: 03.02.2017].
 4. December 2016 - Euro Area unemployment at 9,6% (2017), News Release, "Euroindicators", No. 22.
 5. Flash estimate for the fourth quarter of 2016. GDP up by 0.4% in the euro area and by 0.5% in the EU28 (2017), +1.7% and +1.8% respectively compared with the fourth quarter of 2015, News Release, "Euroindicators", No. 27.
 6. Koniunktura w przemyśle, handlu i usługach 2000 - 2017 (2017), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura/koniunktura- w-przemysle-budownictwie-handlu-i-uslugach-2000-2017,4,8.html [dostęp: 07.02.2017].
 7. Kotyński J. (2016), Rozwój gospodarczy Polski w drugiej dekadzie XXI wieku na tle zmian globalnych, (w:) Stan i rozwój współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy, "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula", nr 47(2).
 8. Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń - grudzień 2016 r. (2017), Opracowanie sygnalne, GUS, Warszawa.
 9. Prognoza gospodarcza z zimy 2017 r. Żeglowanie po wzburzonych wodach (2017), Wszystkie gospodarki państw członkowskich UE odnotują wzrost w roku 2016, 2017 i 2018, Komisja Europejska - komunikat prasowy, Bruksela, http://europa. eu/rapid/press-release_IP-17-251_pl.htm [dostęp: 13.02.2017].
 10. Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (2015), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, https://www.mr.gov.pl/media/14840/Plan_na_rzecz_0dpowiedzialnego_Rozwo- ju_prezentacja.pdf [dostęp: 14.02.2017].
 11. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (2015), Projekt z dnia 29 lipca 2016 r., https://www.mr.gov.pl/media/23749/S0R_29072016_projekt.pdf [dostęp: 14.02.2017].
 12. Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych (2017), I kwartał, NBP, Warszawa, http://www.nbp.pl [dostęp: 10.02.2017].
 13. Szybki szacunek produktu krajowego brutto za IV kwartał 2016 r. (2017), Opracowanie sygnalne, GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/ [dostęp: 14.02.2017].
 14. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016-2019 (2016), Rada Ministrów, Warszawa, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cp2016_poland_pl.pdf [dostęp: 30.04.2016].
 15. inter 2017 Economic Forecast (2017), http://ec.europa.eu/info/publications/european- economic-forecast-winter-2017_en [dostęp: 13.02.2017].
 16. http://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and- forecasts/economic-forecasts/winter-2017-economic-forecast [dostęp: 13.02.2017].
 17. Winter 2017 Economic Forecast: Navigating through choppy waters (2017), European Commission - Press Release, IP/17/251, Brussels, 13 February, http://europa.eu/ rapid/press-release_IP-17-251_en.htm [dostęp: 13.02.2017].
 18. World Economic Outlook. Subdued Demand. Symptoms and Remedies (2016), IMF, Washington.
 19. World Economic Outlook Update, A Shifting Global Economic Landscape (2017), IMF, Washington.
 20. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/kwartalne-rachunki- narodowe/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-4689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu