BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarczyk Angelika (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw a nowa dyrektywa unijna
Accountancy in Small and Medium-sized Enterprises in Light of the New EU Directive
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014, nr 16, s. 83-92, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość małego przedsiębiorstwa, Dyrektywy UE, Sprawozdanie finansowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Sprawozdawczość finansowa
Small enterprises accounting, EU directives, Financial statements, Small business, Financial reporting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W Polsce sektor małych i średnich przedsiębiorstw odgrywa znaczącą rolę. Same mikrofirmy oraz samozatrudnieni to obecnie około 97% wszystkich przedsiębiorstw. W 2009 r. w Polsce działało 1654,6 tys. małych przedsiębiorstw (zatrudniających do 9 osób). Podobne proporcje występują w innych państwach Unii Europejskiej - stąd małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią szczególny przedmiot zainteresowania Komisji Europejskiej. Jednym z problemów, z którymi borykają się małe i średnie przedsiębiorstwa, jest brak spójnych regulacji w zakresie sprawozdawczości finansowej. Regulacje są zbyt skomplikowane i dodatkowo obciążają tę grupę przedsiębiorstw. Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy nowa dyrektywa unijna jest bardziej "przyjazna" dla rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw oraz w jakim stopniu wpływa ona na sprawozdawczość małych i średnich podmiotów gospodarczych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The sector of small and medium-sized enterprises (SMEs) plays a crucial role in the Polish economy. Micro-enterprises and self-employed individuals account for 97% of all economic entities. In 2009, in Poland there were 1.6546 million small enterprises employing up to 9 workers. In other member states of the European Union the figures are similar, and SMEs enjoy special attention from the European Commission. One of the problems faced by that group of enterprises is the absence of consistent regulations on financial reporting. The existing regulations are excessively complicated and place an additional burden on SMEs. The objective of the paper is to determine whether the new EU directive offers a more friendly approach and to what extent it affects SME financial reporting in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa PE i Rady 2013/34/UE z dnia 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych jednostek, zmieniająca dyrektywę PE i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dziennik Urzędowy UE L 182/19.
  2. John B., Healeas S., Financial Reporting Standards for Smaller Entities, ACCA, London 1999, www.accaglobal.com/research/publications/summaries/ (data dostępu: 15.01.2013).
  3. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz L., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 1996.
  4. Krzywda D., Rachunkowość finansowa, FRR w Polsce, Łódź 1999.
  5. Matuszewicz J., Matuszewicz P., Rachunkowość od podstaw, SKwP, Warszawa 1994.
  6. Messner Z., Funkcje współczesnej rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, Warszawa 1999.
  7. Stachniak A., Projekt nowej dyrektywy Unii Europejskiej o rachunkowości, "Rachunkowość" 2012, nr 4.
  8. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz.U. 2013, poz. 330.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu