BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zięba Małgorzata (University of Technology and Humanities in Radom), Małysa Anna (University of Technology and Humanities in Radom), Klimaszewska Emilia (University of Technology and Humanities in Radom), Jagiełło Olga (University of Technology and Humanities in Radom), Gruszczyńska Marlena (University of Technology and Humanities in Radom, Poland), Gajowiak Maja (University of Technology and Humanities in Radom, Poland)
Tytuł
The Impact of Storage Temperature on the Quality of Liquid Bath Cosmetic Products
Wpływ temperatury przechowywania na jakość płynnych kosmetyków kąpielowych
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 7, s. 59-72, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Selected aspects of products and services quality
Słowa kluczowe
Kosmetyki, Rynek kosmetyków, Właściwości fizykochemiczne, Magazynowanie, Produkcja kosmetyków
Cosmetics, Cosmetics market, Physicochemical property, Storage, Production of cosmetics
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L66
summ., streszcz., This study was supported by the project of Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, No POKL.04.01.02-00-192/12.
Abstrakt
Obecnie firmy kosmetyczne prześcigają się w tworzeniu nowatorskich, coraz bardziej innowacyjnych receptur. Jednocześnie rośnie potrzeba zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa produktu. Istnieją uregulowania prawne odnoszące się do kontroli jakości produktów. Jednak zdarzają się sytuacje, gdy dany produkt nie jest poddawany standardowym warunkom przechowywania. Z tego względu istnieje ryzyko, że po dłuższym okresie przechowywania (np. w podwyższonej temperaturze) nastąpią zmiany właściwości fizykochemicznych danego produktu. Należy zaznaczyć, że wahania temperatury podczas transportu lub składowania mogą znacznie wpływać na destabilizację gotowego produktu kosmetycznego. Scharakteryzowano czynniki wpływające na stabilność podczas przechowywania i transportu płynnych kosmetyków kąpielowych. Szczególną uwagę zwrócono na działanie podwyższonej temperatury. Jako determinanty jakości produktów kąpielowych wytypowano: stabilność, lepkość, właściwości pianotwórcze oraz roztwarzalność. Dokonano także oceny sensorycznej żeli pod prysznic. Z przeprowadzonych badań wynika, że po trzech miesiącach przechowywania zmianom uległy wszystkie właściwości ocenianych kosmetyków. Podwyższona temperatura i czas przechowywania przyczyniają się do wzrostu lepkości dynamicznej, tworzenia obfitszej piany, zwiększenia wskaźnika trwałości piany oraz podwyższenia czasu roztwarzania badanych kosmetyków. Wywierają także wpływ na wybrane cechy sensoryczne. (abstrakt oryginalny)

Currently, cosmetic companies compete in creating innovative, increasingly inventive formulas. Simultaneously, the need to ensure proper product safety is increasing. There are legal regulations pertaining to the control of the quality of products. However, there are cases where the given product is not exposed to standard storage conditions. Due to the fact there is a risk that after a prolonged period of storage (e.g. at an increased temperature) there will be changes in the physicochemical properties of the given product. One should note that the fluctuations of temperature during transport or storage may significantly affect the destabilization of the finished cosmetic product. The factors influencing stability during the storage and transport of liquid bath cosmetic products were characterized. Particular consideration was given to the effects of increased temperature. As the determinants of the quality of bath products were designated: stability, viscosity, foam-forming properties and dissolubility. Also a sensory evaluation of shower gels was performed. After 3 months of storage, all the properties of the evaluated cosmetic products were changed. Increased temperature and storage time contribute to increased dynamic viscosity, formation of more abundant foam, increased foam stability indicator and increased time of dissolubility of the tested cosmetic products. They also have an impact on the selected sensory characteristics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barel, A.O., Paye, M., Maiback, H.J., 2001, Handbook of Cosmetic Science and Technology, Publishing House: Marcel Dekkers INC, New York.
 2. Chochół, A., Depa, B., 2002, Ensuring the Safety of Use of Cosmetic Products, Scientific Journals of the University of Economics, no. 599, p. 5.
 3. Karpiel, Ł., Skrzypek, M., 1997, General Science of Commodities, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 4. Mitsui, T., 1998, New Cosmetic Science, Elsevier, Amsterdam.
 5. Regulation of the European Parliament and of the Council (EC) no. 1223/2009 of 30 November 2009 on cosmetic products.
 6. Starzyk, E., Zachwieja, E., 2010, Cosmetic Legislation in Poland and the European Union, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, Warszawa.
 7. Sułek, M.W., Małysa, A., 2013, Two-phase Bath Liquid, Patent no. 217310, 3.09.2013.
 8. Sułek, M.W., Wasilewski, T., Klimaszewska, E., 2008, Commodity Aspects of Betaine in Shower Gels, Quality and Safety in Sustainable Development, Radom, p. 325.
 9. Sułek, M.W., Zięba, M., Mazurek, N., 2011, Quality Evaluation of Hand Creams with the Addition of a Mixture of Silicone Oxyethylate and Lanolin Oxyethylate, Polish Journal of Commodity Science, vol. 4, no. 29, p. 41.
 10. Sułek, M.W., Zięba, M., Żyła, A., 2006, Quality Evaluation of Bath Liquids Containing Silicone Glycols, Polish Journal of Commodity Science, vol. 3, no. 8, p. 81.
 11. Szakiel, J., 2010, Modelling of Changes Occurring in the Processes of Aging of the Selected Parameters of Cosmetic Emulsions, Scientific Journals of the University of Economics, no. 831, p. 69.
 12. Wasilewski, T., Klimaszewska, E., 2007, The Importance of Moisturizing Ingredients in the Shaping of Shower Gel Quality, Polish Journal of Commodity Science, vol. 1, no.10, p. 62.
 13. Williams, D.F., Schmitt, W.H., 1992, Chemistry and Technology of the Cosmetics and Toiletries Industry, Blackie Academic & Professional, Glasgow.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.7.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu