BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępiński Michał (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
Tytuł
Centralny Odwód Antyterrorystyczny Komendanta Głównego Policji jako formuła zwiększająca sprawność wykorzystania sił i środków Policji w sytuacjach kryzysowych
Central Antiterrorist Rearguard National Chief of Police, a Formula that Increases the Efficiency of the Use of Police Forces in the Crisis Situation
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 3, s. 337-349, rys., bibliogr. 12 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - bezpieczeństwo i obronność państwa
Słowa kluczowe
Policja, Zarządzanie w kryzysie, Zwalczanie terroryzmu
Police, Crisis management, Combating terrorism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Uwzględniając przedstawione we wstępie założenia dotyczące działań kontrterrorystycznych, niniejsza publikacja ma dwojaki cel:
1. zaprezentowanie najnowszych rozwiązań organizacyjnych wprowadzonych w polskiej policji w zakresie reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym,
2. porównanie procesu kierowania do działań jednostek antyterrorystycznych policji w oparciu o stare i nowe rozwiązania organizacyjno-prawne. (fragment tekstu)

The article describes the new solutions in Polish Police. Police in Poland has a counter-terrorist units, which are prepared to fight with terrorists. In order to facilitate their use, a new way to manage these forces and means has been developed, which is called the Central Anti-terrorist Rearguard National Chief of Police. This organization allows to manage these forces across the formation, taking into account the real needs. Quick was also the decision making process on management measures for counterterrorist units in the event of a terrorist attack. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jałoszyński K. (2012), Podsystem kontrterrorystyczny systemu antyterrorystycznego Rzeczypospolitej Polskiej [w:] P. Bogdalski, Z. Nowakowski, K. Rajchel (red.) Ocena poziomu zagrożenia terroryzmem i organizacji systemy antyterrorystycznego w Polsce, WSPol Szczytno, Warszawa 2012.
 2. Stępiński M. (2015) Koncepcja Centralnego Odwodu Antyterrorystycznego Komendanta Głównego Policji jako wkład Policji w realizację Planu zadań "Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019" [w:] K. Jałoszyński, W. Zubrzycki, A. Babiński (red.) Policyjne siły specjalne w Polsce, WSPol Szczytno 2015.
 3. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 1990 r. Nr 30, poz. 179).
 4. USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 r. Nr 88, poz. 553).
 5. Decyzja Rady 2008/617/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych (Dz. Urz. UE L 210 z 06.08.2008, s. 73), weszła w życie w dniu 23 grudnia 2008 r.
 6. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 50, zmiana Zarządzenia nr 13 z 10 czerwca 2015 r., Dz.Urz. KGP z 2015 r., poz. 39).
 7. Zarządzenie Nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz.Urz. KGP, poz. 13 z 2016 r.).
 8. Zarządzenie KGP nr 13 z 10 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz.Urz. KGP z 2015 r., poz. 39).
 9. Zarządzenie Nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie metod i form działania pododdziałów antyterrorystycznych Policji oraz komórek minersko-pirotechnicznych Policji (Dz.Urz. KGP z 2015 r., poz. 52).
 10. Zarządzenie Nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 września 2014 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi (Dz.Urz. KGP z 2014 r., poz. 65).
 11. Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019
 12. http://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/europejczycy-na-celowniku-dzihadystow,18,366 [dostęp: 16.05.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu