BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwasieczko Beata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Społeczeństwo informacyjne i ekologia informacji a zmiany w sprawozdawczości finansowej
Information Society, Information Ecology and Changes in Financial Reporting
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014, nr 16, s. 109-118, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Sprawozdawczość finansowa, Informacja w organizacji, Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie
Information society, Financial reporting, Information in organization, Reporting in enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie - w społeczeństwie informacyjnym - zarządzanie informacjami i wiedzą staje się coraz bardziej istotne dla każdej organizacji gospodarczej, co determinuje zmiany w sprawozdawczości finansowej. Z jednej strony obserwujemy zmiany w kierunku rozszerzania zakresu sprawozdań finansowych (tzw. sprawozdawczość biznesowa). Z drugiej strony występuje podejście tzw. szczupłej rachunkowości, co oznacza np. zmniejszenie zakresu sprawozdań finansowych do informacji najbardziej istotnych itp. Nadmiar informacji to także problem z obszaru ekologii informacji. Na tym tle powstaje pytanie o wybór modelu raportowania, który, poza przyjętymi dobrymi praktykami: ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju itp., powinien być zdeterminowany w każdym podmiocie gospodarczym prawidłową oceną potrzeb informacyjnych użytkowników sprawozdań finansowych i efektywną polityką zarządzania interesariuszami. Natomiast przeprowadzone audyty: informacji i wiedzy powinny być podstawą sformułowania tzw. minimalnego raportu rocznego, z uwzględnieniem użyteczności informacji sprawozdawczej dla najważniejszych interesariuszy. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, in an information society, information and knowledge management becomes increasingly important to all economic entities and entails changes in financial reporting. On the one hand, the scope of reporting is being widened, while on the other hand the "lean accountancy" approach pushes for narrower reports including only the most critical information. Furthermore, an excess of data represents a problem from the point of view of information ecology. Thus, the question arises as to the choice of a reporting model, which should be determined not only by the adopted best practices (corporate governance, corporate social responsibility, sustainable development, etc.), but also by careful case-by-case evaluation of the needs of financial report users, as well as by an effective policy of stakeholder management. Furthermore, information and knowledge audits should form the basis for compiling so-called minimal annual reports containing disclosures useful for the key stakeholders. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009.
 2. Babik W., Ekologia informacji - wyzwanie XXI wieku, "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej" 2002, nr 1(37).
 3. Dziekański P., Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2012, nr 24.
 4. Eryomin A.L., Information Ecology - A Viewpoint, "International Journal of Enviromental Studies" 1998, vol. 54, nr 3-4.
 5. Gad J., Rachunkowość w procesie nadzoru w spółkach publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 6. Frąś J., Zarządzanie informacją elementem budowy przewagi konkurencyjnej e-przedsiębiorstwa, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", 2011, nr 21.
 7. Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Fundacja Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
 8. Gudanowska A.E., Mapy wiedzy jako narzędzie lokalizacji zasobów wiedzy w organizacji, "Problemy Eksploatacji" 2011, nr 3.
 9. Jędrzejka D., Znaczenie rozszerzonej sprawozdawczości biznesowej spółki w czasie kryzysu gospodarczego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, vol. 249, Łódź 2011, www://dispace.uni.lodz.pi:8080/xmbui/bitstream/1234567889/567/241-50.pdf?seguence=1 (data dostępu: 15.09.2013).
 10. Karmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa 2009.
 11. Marcinkowska M., Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Współczesne trendy w sprawozdawczości biznesowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 12. Materska K., Metodologiczne problemy prowadzenia audytu informacji [w:] Zarzadzanie informacją w nauce, "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej" 2011, nr 1-2.
 13. Materska K., Rola bibliotek w rozwiązywaniu informacyjnych problemów współczesności, http://www.coniw.wp.mil.pl/modcules.php?name=News?file=article@sid=446 (data dostępu: 15.09.2013).
 14. Skrzypek E., Problem nierówności społecznych w społeczeństwie informacyjnym, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2007, nr 10.
 15. Sobańska I., Rachunkowość w zarządzaniu "szczupłym" przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 668, Szczecin 2011.
 16. Sobczyk M., Zintegrowane raportowanie - nowy model raportowania biznesowego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2012, vol. XIII.
 17. Świderska G.K., Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji raportów [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa 2007.
 18. Zając A., Kuraś M., Badanie potrzeb informacyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, nr 770.
 19. Zarzycka E., Możliwość integracji rachunku kosztów działań z metodami szczupłej rachunkowości, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, vol. 249, Łódź 2011, www://dispace.uni.lodz.pi:8080/xmbui/bitstream/1234567889/592/47-64.pdf?seguence=1 (data dostępu: 15.09.2013).
 20. Zuchewicz J., Istota wiarygodności informacji sprawozdawczej w dobie kryzysu finansowego [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 690, Szczecin 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu