BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilk-Woś Zofia (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Ochrona zabytków jako zadanie i wyzwanie dla społeczności lokalnych
Protection of the Monuments as a Task and a Challenge for Local Communities
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 3, s. 367-386, bibliogr. 21 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - bezpieczeństwo i obronność państwa
Słowa kluczowe
Zabytki, Ochrona zabytków, Społeczności lokalne
Monuments, Conservation, Local community
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba określenia, jakie działania w obszarze bezpieczeństwa kulturowego może podjąć jednostka i społeczność lokalna. Czy w kontekście wzrastających zagrożeń dla bezpieczeństwa kulturowego wspólnoty lokalne powinny współkształtować oraz czy będą w stanie współtworzyć system bezpieczeństwa zwłaszcza w obszarach soft security. (fragment tekstu)

A role of an individual and a local community in shaping safety is more and more commonly discussed. Actions regarding culture undertaken by the community are particularly important as the local community should be a depositary of values and traditions, as well as a guardian of material and non-material heritage of their ancestors. This paper tries to determine what activities in the field of cultural security can be undertaken by an individual and by a local community. Due to a wide scope of issues, the article is limited to a topic of monuments protection. Presented examples refer to actions taken by local government authorities and local communities in the Łódź voivodeship area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boryczka E. (2008), Tożsamość Łodzi, czyli o prawdzie tego miasta [w:] Z. Przygodzki, M.E. Sokołowicz (red.), Nowoczesne miasto. Badania, instrumenty, analizy, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
 2. Koter M., Kulesza M. (2005), Ślady wielonarodowej i wielo wyznaniowej Łodzi we współczesnym krajobrazie kulturowym miasta [w:] Koter M., Kulesza M., Puś W., Pytlas S., Wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 3. Michałowska G. (1997), Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji procesów społecznych [w:] D. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa.
 4. Ogrodnik K. (2013), Ochrona dziedzictwa kulturowego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, "Architecturae et Artibus", 2.
 5. Purchla J. (2014), Dziedzictwo kulturowe a kapitał społeczny [w:] A. Rottermund (red.), Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe. Materiały pokonferencyjne. Konferencja zorganizowana przez Polski Komitet do spraw UNESCO w Warszawie 25 lutego 2013 roku, Polski Komitet do spraw UNESCO, Warszawa.
 6. Puś W. (2005), Zmiany liczebności i struktury narodowościowej ludności Łodzi do roku 1939 [w:] Koter M., Kulesza M., Puś W., Pytlas S., Wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 7. Radziszewska J. (2013), Tożsamość miasta w kontekście przemian politycznych, ekonomicznych i społecznych we współczesnej Polsce. Przykład Kielc, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace", nr 3 (15).
 8. Tomaszewski A. (2012), Ku filozofii dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków.
 9. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013, [online] http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/Narodowa_Strategia_Rozwoju_Kultury.pdf.
 10. Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020, Warszawa 2005, [online] http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/050617nsrk-uzupelnienie.pdf.
 11. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Łódź - wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego" [Dz.U. 2015 r., poz. 315].
 12. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz.U. 1990 r. Nr 16, poz. 95].
 13. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym [Dz.U. 1998 r. Nr 91, poz. 578].
 14. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa [Dz.U. 1998 r. Nr 91, poz. 576].
 15. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [Dz.U. 2003 r. Nr 162, poz. 1568].
 16. GPOnZ Łódź - Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2014-2017 - Uchwała nr XCVI/2002/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2014-2017" [Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego, Łódź, dnia 5 grudnia 2014 r., poz. 4429, [online] http://dziennik.lodzkie.eu/GetActPdf.ashx?year=2014&book=0&position=4429.
 17. KPOZiOnZprojekt - Krajowy Program ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016 - projekt, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa, 20 września 2013 r., [online] http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/ogloszenia/2013/20130920Krajowy_program.pdf.
 18. WPOnZ - Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016-2019, [online] http://www.lodzkie.pl/files/141/WPOnZ_2016_2019.pdf.
 19. Komunikaty z Badań CBOS, [online] http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty.php: BS/134/2010 (październik 2010) - Polacy o architekturze; BS/151/2009 (listopad 2009) - Małe ojczyzny - poczucie przynależności Polaków Raport NID - Społeczno-gospodarcze oddziaływania dziedzictwa kulturowego.
 20. Raport z badań społecznych, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2013, [online] http://www.nid.pl/pl/Wydawnictwa/inne%20wydawnictwa/Spo%C5%82eczno-gospodarcze%20oddzia%C5%82ywanie%20dziedzictwa%20kulturowego.%20Raport%20z%20bada%C5%84%20spo%C5%82ecznych.pdf.
 21. Urząd Statystyczny w Łodzi, Ludność - dane o Łodzi 2014, [online] http://lodz.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/stolica-wojewodztwa-1323/ludnosc-dane-o-lodzi-2014/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu