BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radomska Ewa (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
Tytuł
DCFTA - umowa o strefie wolnego handlu Ukrainy z Unią Europejską - szanse, zagrożenia, wyzwania
DCFTA - Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between Ukraine and the European Union - Opportunities, Threats and Challenges
Źródło
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2017, nr 2(52), s. 61-83, tab., wykr., bibliogr. 33 poz.
Vistula Scientific Quarterly
Słowa kluczowe
Stosunki gospodarcze, Handel zagraniczny, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Strefy wolnego handlu
Economic relations, Foreign trade, Direct investments, Foreign investment, Free trade area
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F21, O50
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja głównych szans, zagrożeń i wyzwań dla Ukrainy związanych z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2016 roku DCFTA - umowy o strefie wolnego handlu jako części umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z UE. Przyjęto hipotezę, że ze względu na powolny proces zmian systemowych i opóźnianie reform, blokowanych m.in. przez oligarchów i inne bariery (m.in. korupcję i niewydolny system biurokratyczny, wojnę na wschodzie Ukrainy), korzyści wynikające z umowy dostrzegalne będą przede wszystkim w perspektywie długookresowej. Metody badawcze opierają się na wtórnych źródłach informacji, przeglądzie dostępnych analiz i wyników badań różnych instytucji i ośrodków badawczych. Ustalono, że proces re-orientacji w kierunku ściślejszej integracji z Unią Europejską jest ogromnym wyzwaniem dla Ukrainy. Pełne wykorzystanie potencjału wynikającego z wejścia w życie umowy o strefie wolnego handlu Ukrainy i UE związane jest ściśle ze zmianami systemowymi na Ukrainie. Kraj stanął przed wyzwaniem przeprowadzenia reform w niemal wszystkich kluczowych obszarach funkcjonowania państwa. Niezbędne jest istnienie reformatorskiego rządu, który będzie podejmował gruntowane zmiany ukierunkowane na budowę państwa prawa i wzmacniania demokracji oraz konsekwentnie realizował zapisy części handlowej umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z UE. Opór oligarchów mających wciąż bardzo duży wpływ na gospodarkę i politykę oraz przeciwników współpracy i ściślejszej integracji z UE, korupcja, niewydolny system biurokratyczny, wojna na wschodzie Ukrainy i inne uwarunkowania utrudniają ten proces. Biorąc pod uwagę nakładające się na siebie, wieloaspektowe wyzwania, przed jakimi stoi Ukraina oraz zakładając, że kontynuowany będzie proces transformacji politycznej i gospodarczej oraz systematycznie będą przyjmowane i wdrażane w życie zapisy umowy o strefie wolnego handlu Ukrainy i UE, dostrzegalne korzyści z niej wynikające (m.in. w sferze handlu i inwestycji) wystąpią w szerszym zakresie w perspektywie długookresowej. (abstrakt oryginalny)

An aim of the article is to identify the main opportunities, threats and challenges to Ukraine connected with entering into force on 1 January 2016 of the DCFTA - the free trade agreement as a part of the EU-Ukraine Association Agreement. There is adopted the hypothesis that due to a slow process of systems changes and delays with reforms, being blocked, inter alia, oligarchs and other barriers (e.g. corruption and an inefficient bureaucratic system, the war in eastern Ukraine), the benefits issuing from the agreement will be noticeable primarily in a long-term perspective. The research methods are based on secondary sources of information, overview of the accessible analyses and findings of research of various institutions and research centres. It was revealed that the process of reorientation towards a closer integration with the European Union is an enormous challenge for Ukraine. The full use of the potential, issuing from the entering into force of the EU-Ukraine Deep and Comprehensive Free Trade Agreement is closely related to the systemic changes in Ukraine. This country is facing the challenge of carrying out reforms in almost all key areas of state's functioning. There is the need to have a reform-oriented government which will undertake fundamental changes aimed at construction of the rule of law and reinforcement of democracy as well as will implement the provisions of the commercial part of the EU- Ukraine Association Agreement. Resistance of oligarchs, who have still had a great influence on the economy and policy as well as that of opponents of cooperation and closer integration with the EU, corruption, inefficient bureaucratic system, the war in eastern Ukraine and other conditions make this process difficult. Taking into account the overlapping, multi-aspect challenges faced by Ukraine and assuming that there will be continued the process of political and economic transformation as well as there will be adopted and implemented the provisions of the EU-Ukraine DCFTA, the noticeable benefits stemming therefrom (inter alia, in the sphere of trade and investment) will take a wider place in a long-term perspective. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part (2014), "Official Journal of the European Union", L 161/3, 29.05: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/november/ tradoc_155103.pdf [dostęp: 20.10.2016].
 2. Becker J. (2015), Becker: Umowa stowarzyszeniowa nie zmodernizuje Ukrainy, krytyka- polityczna.pl, 14.01.2015, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/ue/20150114/ becker-umowa-stowarzyszeniowa-nie-zmodernizuje-ukrainy [dostęp: 10.12.2016].
 3. BBC News (2016), Netherlands rejects EU-Ukraine partnership deal, 07.04, http://www. bbc.com/news/world-europe-35976086 [dostęp: 23.11.2016].
 4. Corruption Perceptions Index 2015 (2016), Transparency International, http://www. transparency.org/country/UKR [dostęp: 10.12.2016].
 5. Doing Business 2016 (2016), Ease of Doing Business in Ukraine, World Bank, http:// www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine [dostęp: 27.12.2016].
 6. Harasym R. (2015), Klimat inwestycyjny na Ukrainie wciąż się pogarsza - kapitał zagraniczny nadal ucieka z kraju, Katedra Makroekonomii. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, 18.06., http://gpwmedia.pl/blog/15866/ klimat_inwestycyjny_na_ukrainie_wciaz_sie_pogarsza_kapital_zagraniczny_na- dal_ucieka_z_kraju/ [dostęp: 20.11.2016].
 7. Jaroszewicz M., Żochowski P. (2015), Walka z korupcją na Ukrainie - początek długiego marszu, (Komentarze), Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 07.05., https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-05-07/walka-z- korupcja-na-ukrainie-poczatek-dlugiego-marszu [dostęp: 22.12.2016].
 8. Karaszewski W., Jaworek M., Kuzel M., Szałucka M., Szustek A., Długołęcka K. (2010), Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą w postaci inwestycji zagranicznych, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 9. Kościński P. (2015), Ukraina: DCFTA mimo wszystko, "Biuletyn PISM", nr 105(1342).
 10. Kościński P. (2016), Oligarchowie coraz silniejsi na Ukrainie, "Biuletyn PISM", nr 16(1366).
 11. Kozak M. (2016a), Inwestować u siebie boją się nawet Ukraińcy, obserwatorfinansowy. pl, 17.10., https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/inwe- stowac-u-siebie-boja-sie-nawet-ukraincy/ [dostęp: 07.12.2016].
 12. Kozak M. (2016b), Ukraina: 25 niewykorzystanych lat, obserwatorfinansowy.pl, 10.09., https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/ukraina-25-nie- wykorzystanych-lat/ [dostęp: 08.12.2016].
 13. Kozak M. (2016c), Ukraińscy imigranci to nie tylko tania siła robocza, obserwatorfinan- sowy.pl, 10.11., https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/ ukraincy-imigranci-to-nie-tylko-tania-sila-robocza/ [dostęp: 27.12.2016].
 14. Olszański T.A., Żochowski P. (2015), Wyboista droga. Trudny proces ukraińskich reform (Komentarze), Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 03.12., https:// www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-12-03/wyboista-droga- -trudny-proces-ukrainskich-reform [dostęp: 10.11.2016].
 15. Panahov H. (2016), Ukraine signed the FTA with the EU. Now what?, New Eastern Europe, 14.01., http://www.neweasterneurope.eu/interviews/1860-ukraine-signed- the-fta-with-the-eu-now-what [dostęp: 05.11.2016].
 16. Piecha T. (2015), Rozczarowania i obawy - nastroje społeczne na Ukrainie, Analizy Ośrodka Studiów Wschodnich, Warszawa, 14.01., http://www.osw.waw.pl/pl/ publikacje/analizy/2015-01-14/rozczarowania-i-obawy-nastroje-spoleczne-na- ukrainie [dostęp: 20.12.2016].
 17. Płóciennik S., Toporowski P. (2014), Ukraina w opałach: pomoc finansowa, reformy, oczekiwania, "Biuletyn PISM", nr 23(1135).
 18. President in Lviv region: Opening the Fujikura Automotive Ukraine Lviv LLC is a powerful signal for investors (2016), oficjalna strona prezydenta Ukrainy - president.gov. ua, 14.04., http://www.president.gov.ua/en/news/vidkrittya-zavodu-kompaniyi- fudzhikura-automotiv-ukrayina-lv-36983 [dostęp: 23.11.2016].
 19. Raport Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (2015), Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Kijów, https://kiev.trade. gov.pl/pl/ukraine/article/detail,407,Bezposrednie_inwestycje_zagraniczne.html [dostęp: 26.11.2016].
 20. Sadowski R. (2016), Holendrzy odrzucają umowę stowarzyszeniową UE z Ukrainą (Analizy), Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 13.04., https://www. osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-04-13/holendrzy-odrzucaja-umowe- stowarzyszeniowa-ue-z-ukraina [dostęp: 24.11.2016].
 21. Special Report (2016), EU assistance to Ukraine, European Court of Auditors, Publications Office of the European, Luxembourg, No. 32, http://www.eca.europa.eu/ Lists/ECADocuments/SR16_32/SR_UKRAINE_EN.pdf [dostęp: 27.12.2016].
 22. Szeligowski D. (2016a), Wpływ DCFTA na modernizację ukraińskiej gospodarki, "Biuletyn PISM", nr 34(1384).
 23. Szeligowski D. (2016b), Referendum w Królestwie Niderlandów: co oznacza "nie" dla umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą?, "Biuletyn PISM", nr 27(1377).
 24. Szymborska N. (2016a), Aktualna sytuacja na ukraińskim rynku IT, Portal Promocji Eksportu, 25.04., https://ukraine.trade.gov.pl/pl/analizy-rynkowe/190858,aktualna- sytuacja-na-ukrainskim-rynku-it.html [dostęp: 19.12.2016].
 25. Szymborska N. (2016b), Kolejny krok na drodze reformy systemu zamówień publicznych w Ukrainie, Portal Promocji Eksportu, 05.04., https://ukraine.trade.gov. pl/pl/aktualnosci/188506,kolejny-krok-na-drodze-reformy-systemu-zamowien- publicznych-w-ukrainie.html [dostęp: 22.12.2016].
 26. Ukraina - inwestycje. Inwestycyjny klimat na Ukrainie (2015), Polsko-Ukraińskie Biuro Współpracy Gospodarczej: http://www.ukraina.com.pl/content/view/24/36/ [dostęp: 29.11.2016].
 27. Ukraine Balance of Trade (2016), State Statistics of Ukraine, http://www.tradingeco- nomics.com/ukraine/balance-of-trade [dostęp: 13.11.2016].
 28. Ukraine Exports (2016), State Statistics of Ukraine, http://www.tradingeconomics.com/ ukraine/exports [dostęp: 13.11.2016].
 29. Ukraine Foreign Direct Investment - net inflow (2016), State Statistics of Ukraine, http://www.tradingeconomics.com/ukraine/foreign-direct-investment [dostęp: 13.12.2016].
 30. Ukraine Imports (2016), State Statistics of Ukraine, http://www.tradingeconomics.com/ ukraine/imports [dostęp: 13.11.2016].
 31. Ukraine: Trade Statistics (2015), UN Comtrade, http://globaledge.msu.edu/countries/ ukraine/tradestats [dostęp: 18.11.2016].
 32. Worobiow J., Kościński P. (2014), Umowa stowarzyszeniowa Ukrainy i UE - kolejne kroki, "Biuletyn PISM", nr 85(1197).
 33. WTO 2008), Ukraine becomes the WTO's 152nd member, 16.05., https://www.wto.org/ english/news_e/news08_e/acc_urk_may08_e.htm [dostęp: 10.11.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-4689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu