BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipińska Milena (Warsaw University of Life Sciences - SGGW), Krajewski Karol (East European State Higher School in Przemyśl)
Tytuł
Reduction of Losses in the Distribution of Dairy Products as Part af Product Management
Zarządzanie produktem w kontekście ograniczenia strat w dystrybucji produktów nabiałowych
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 7, s. 149-161, rys., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Selected aspects of products and services quality
Słowa kluczowe
Zarządzanie produktem, Analiza ryzyka, Mleczarstwo, Przemysł mleczarski, Rynek przetworów mlecznych, Żywność, Dystrybucja produktu, Dystrybucja towarów, Jakość produktów żywnościowych
Product management, Risk analysis, Dairy, Dairy industry, Dairy market, Food, Product distribution, Commodity distribution, Food quality
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D29, D33, L66, M11, O13, Q01, Q18, Q51, Q57
summ., streszcz., This publication was prepared within the framework of the Agreement with the National Centre for Research and Development, Nr/IS-1/031/NCBR/2014, for the execution and financing of the project carried out within the framework of the programme Social Innovations, entitled "A Model of Reducing Food Losses and Wastage to the Benefit of the Society" (also known under the acronym MOST [literary: BRIDGE]).
Abstrakt
Zarządzanie procesami dystrybucji produktów w łańcuchu mleczarskim stanowi ważny obszar procesów zarządzania produktami i oznacza też możliwość ograniczenia strat tych produktów. Jak dotychczas w dostępnej literaturze brak jest informacji na temat relacji pomiędzy tymi zjawiskami, co skłoniło autorów do podjęcia analizy wymienionych procesów oraz do przeprowadzenia badania empirycznego. Celem badania była analiza warunków dystrybucji produktów i metod zarządzania produktów mleczarskich w wybranym centrum dystrybucji, z wykorzystaniem analizy ryzyka strat i diagramu Ishikawy, dla określenia miejsc powstawania i wielkości strat tych produktów. Badanie zostało przeprowadzone w specjalistycznym mleczarskim centrum w 2013 i 2014 roku w pobliżu Siedlec. Szczegółowej analizie zostały poddane wewnętrzne dokumenty kontroli warunków procesów transportu. Na tej podstawie przeprowadzono analizę ryzyka powstania strat jakości w transporcie i przechowywaniu produktów mleczarskich w centrum dystrybucyjnym. Straty produktów mleczarskich oszacowane zostały na poziomie 0.64% objętości dystrybuowanych tych produktów. Potrzeba zmniejszenia strat w procesach dystrybucji produktów mleczarskich wymaga jednak opracowania nowych procedur zarządzania produktem dla zapewniania jakości tych produktów. (abstrakt oryginalny)

Managing product distribution processes in the diary chain is an essential area of product management processes, and it involves the possibility of reducing the losses of such products. Thus far, the available literature has been void of information on the relations between these occurrences, which prompted the authors to undertake an analysis of the aforementioned processes as well as to conduct an empirical investigation. The purpose of the investigation was an analysis of the conditions for the distribution of the products and the methods of managing dairy products at a selected distribution centre, using the loss risk analysis and the Ishikawa Diagram, in order to identify the locations and volumes of losses concerning these products. The investigation was conducted at a specialised dairy centre in the vicinity of Siedlce, in 2013 and 2014. Internal documents concerning controlling the conditions for the transport processes were subjected to a detailed analysis. On this basis, an analysis of quality loss risk exposures in the transport and storage of dairy products at the distribution centre were carried out. The losses of dairy products were assessed at the level of 0.64% of the volume of the distributed products. However, the need to reduce losses in the distribution processes of dairy products requires that new product management procedures be developed in order to ensure the quality of these products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilska, B., Wrzosek, M., Kołożyn-Krajewska, D., Krajewski, K., 2016, Risk of Food Lossesand Potential of Food Recovery for Social Purposes, Waste Management, no. 52, pp. 269-277.
 2. Bilska, B., Wrzosek, M., Tomaszewska, M., Krajewski, K, Kołożyn-Krajewska, D., 2014, Handel jako kluczowy punkt ograniczania strat produktów żywnościowych z możliwością wykorzystania na cele społeczne, w: Kołożyn-Krajewska, D. (red), Jakość żywności a żywienie w turystyce, Wydawnictwo WSHiT w Częstochowie, Częstochowa , pp. 5-15.
 3. Brzustewicz, P., 2013, Zarządzanie łańcuchem dostaw a cykl życia produktu - perspektywa rozwoju zrównoważonego. Marketing i Rynek, nr 12, pp. 8-13.
 4. Doroszewicz, S. (red.), 2007, Zintegrowany system zarządzania w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 5. FAO, 2013, Food Loss and Food Waste, www.fao.org.
 6. Fiksel, J., 2009, Design for Environment. A Guide to Sustainable Product Development, The McGraw Hill, New York - Toronto.
 7. Jones, T.W., 2006, Using Contemporary Archaeology and Applied Anthropology to Understand Food Loss in the American Food System, Bureau of Applied Research in Anthropology, University of Arizona.
 8. Kołożyn-Krajewska, D., 2013, Higiena produkcji żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 9. Krajewski, K., 2006, Transport produktów mleczarskich a wymogi logistyki i nauki o żywności, Przegląd Mleczarski, nr 2, pp. 36-38.
 10. Krajewski, K., 2010, Zarządzanie produktem żywnościowym w kanałach dystrybucji - aspekty komunikacji rynkowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 153, Poznań, pp. 100-108.
 11. Krajewski, K., Lipińska, M., Wrzosek, M., Bilska, B., Kołożyn-Krajewska, D., 2016, Food Waste - Four Dimensions of Security: Economic, Social, Power and Environ-mental, Intercathedra, no. 32/2, pp. 47-53, ISSN 1640-3622.
 12. Krajewski, K., Wrzosek, M., Lipińska, M., Kołożyn-Krajewska, D., Bilska, B., 2014, Logistyka odzyskiwanych produktów w łańcuchu mleczarskim w świetle analizy ryzyka, Logistyka, nr 6, pp. 13482-13488.
 13. Labelling, Competitiveness, consumer information and better regulation for the EU, 2006, European Comission Consultation Paper, BEUC Response, www.beuc.org. Monier, V. (ed.), 2010, Preparatory Study on Food Waste across EU27, http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/bio_foodwaste_report.pdf [access: 18.02.2014].
 14. Pilarczyk, B., Nestorowicz, R., 2010, Marketing ekologicznych produktów żywnościowych, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 15. Report on European consumers' perceptions of food labeling, 2005, Bureau European des Unions de Consommateurs, Brussels, www.beuc.org.
 16. Świderski, F. (red.), 2010, Towaroznawstwo żywności przetworzonej z elementami technologii, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 17. Tanner, D., 2016, Food Quality, Storage, and Transport, Reference Module in Food Sciences, http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-5.03336-9.
 18. Wrzosek, M., Bilska, B., Kołożyn-Krajewska, D., Krajewski, K., 2014, Ograniczenie strat żywności w handlu detalicznym jako element społecznie odpowiedzialnego biznesu, Roczniki Naukowe SERiA , t. 16, z. 6, pp. 541-546.
 19. Zalewski R.I., 2004, Zarządzanie jakością w produkcji żywności, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 20. Zwierzycki, W., Bieńczak, K., Stachowiak, A., Rochatka, T., Tyczewski, P., 2009, Badanie drogowych pojazdów do transportu żywności. Logistyka, nr 3, pp. 23-28.
 21. Żuchowski, J. (red.), 2008, Towaroznawstwo w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.7.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu