BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czakowski Dariusz (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Tytuł
Efektywność i produktywność gospodarstw rolnych na podstawowych rynkach produkcji roślinnej i zwierzęcej w Polsce w pierwszej dekadzie po akcesji do Unii Europejskiej
Efficiency and Productivity of Farms in the Basic Markets of Plant and Animal Production in Poland in the First Decade after Accession to the European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 34-40, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Efektywność, Produktywność, Produkcja roślinna, Produkcja zwierzęca, Wyniki badań
Arable farm, Effectiveness, Productivity, Crop production, Animal production, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D24, D61
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedstawiono najważniejsze statystyki i wskaźniki związane z kształtowaniem się podstawowych kategorii ekonomiczno-finansowych gospodarstw rolnych, takich jak produktywność poszczególnych czynników wytwórczych, poziom rentowności oraz kosztochłonności produkcji. Rozważania przeprowadzono dla gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji podstawowych produktów rolnych, takich jak: zboża i oleiste, rośliny okopowe (w tym ziemniaki i buraki cukrowe), owoce, warzywa pod osłonami, żywiec wołowy, wieprzowy, drobiowy, mleko krowie, jaja kurze. Z kolei porównanie osiąganych wyników ekonomiczno-finansowych metodą wzorca rozwoju Hellwiga umożliwiło określenie, które typy gospodarstw rolnych były najbardziej efektywne w okresie poakcesyjnym.(abstrakt oryginalny)

The article presents the most important statistics and indicators related to the development of basic economic and financial categories of agricultural holdings, such as the productivity of individual factors, the level of profitability and the cost of production. Considerations have been made for agricultural holdings specializing in the production of basic agricultural products such as: cereals and oil, root crops (including potatoes and sugar beet), fruits, vegetables under the cover, beef cattle, pork, poultry, cow's milk, chicken eggs. In turn, the comparison of the economic and financial results achieved using the Hellwig's pattern of development allowed us to determine which types of farms were most effective during the post-accession period.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk Andrzej. 2016. "Porządkowanie liniowe obiektów metodą Hellwiga i TO PSIS - analiza porównawcza". Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 426: 22-31.
 2. Czakowski Dariusz. 2015. "Zasobowe i efektywnościowe uwarunkowania produkcji drobiu i jaj w Polsce z perspektywy akcesji do Unii Europejskie". Roczniki Naukowe SERiA XVII (2): 20-25.
 3. Czyżewski Bazyli. 2013. Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce. Warszawa: PWE.
 4. FADN. 2016. http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database.
 5. Hellwig Zdzisław. 1968. "Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr". Przegląd Statystyczny 4: 307-326.
 6. Jaworska Monika, Milena Rusin. 2011. "Zróżnicowanie stanu środowiska naturalnego w Polsce". Journal of Agribusiness and Rural Development 1 (19): 37-46.
 7. Mańko Stanisław, Tadeusz Sobczyński, Roman Sass. 2008. "Zmiany poziomu zrównoważenia płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych UE w latach 1989-2005". Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 64: 5-22.
 8. Matuszczak Anna. 2013. Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia. Warszawa: PWN.
 9. Poczta Walenty, Wawrzyniec Czubak, Katarzyna Pawlak. 2009. "Zmiany w woluminie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE ". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4: 40-52.
 10. Pomianek Iwona. 2010. "Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego". Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 9 (3): 227-239.
 11. Rembisz Włodzimierz. 2006. "Endogenne i egzogenne warunki wzrostu dochodów producentów rolnych". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2, s. 14-30.
 12. Runowski Henryk. 2008. "Wykorzystanie bilansu majątkowego w ocenie stanu i kierunków zmian sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw hodowlanych". Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 95 (2): 7-19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3212
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu