BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daniłkina Natalia (University of Groningen)
Tytuł
Pozytywna wartość osobowości. Pawła Nowgorodcewa idealizm prawny
The Positive Value of Personality. Pavel Novgorodtsev's Legal Idealism
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 2017, nr 78, s. 69-80, bibliogr. 33 poz.
Tytuł własny numeru
Filozofia prawa
Słowa kluczowe
Filozofia prawa, Prawo, Doktryny prawne
Law philosophy, Law, Legal doctrines
Abstrakt
Paweł Nowgorodcew był profesorem prawa, działaczem politycznym i jednym z czołowych przedstawicieli rosyjskiej filozofii prawa. Na przełomie wieków XIX i XX zauważył kryzys doktryny pozytywizmu prawniczego i wzrost zapotrzebowania na nową filozofię prawa, którą utożsamiał z doktryną prawa naturalnego. Według Nowgorodcewa nowa doktryna prawa naturalnego miała zawierać w sobie zbiór ideałów moralnych w stosunku do treści prawa pozytywnego. Swoją koncepcję autor ten budował na fundamencie szeroko pojmowanego idealizmu filozoficznego: od Kanta do filozoficznie "zmodernizowanej" rosyjskiej ortodoksji chrześcijańskiej. W artykule przedstawiono zarys filozofii prawa Nowgorodcewa i ujawniono jej cechy szczególne w porównaniu z wybranymi teoriami zachodnioeuropejskimi, a także w związku z wyraźną tendencją personalistyczną w filozofii rosyjskiej.(abstrakt oryginalny)

Pavel Novgorodtsev was a professor of jurisprudence, politician, and a major representative of Russian philosophy of law. At the turn of the 20th century he recognised a crisis of the positivist juridical doctrine and an increased demand in the philosophy of law, which he identified as the doctrine of natural law. According to Novgorodtsev, the new doctrine of natural law was to embrace a set of moral concerns about the existing law. He elaborated his conception on a basis of broadly construed philosophical idealism - from Kant to philosophically "modernised" Russian Christian orthodoxy. The paper outlines Novgorodtsev's philosophy of law and reveals its specific features in comparison with relevant west-European theories, as well as in connection with a pronounced personalistic trend in Russian philosophy.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Аронов, Дмитрий. 2005. Законотворческая деятельность российских либералов в Государ- ственной Думе (1906-1917 гг.). Москва: Издательская группа «Юрист».
 2. Булгаков, Сергей. 1903. "Что дает современному сознанию философия Владимира Соловьева". W От марксизма к идеализму. 195-262. Санкт-Петербург: Товарищество «Общественная Польза».
 3. Duguit, Leon. 1911. Traité de droit constitutionnel. Vol. 1. La règle du droit: le problème de l'État. Paris: de Boccard.
 4. Dziadzio, Andrzej. 2013. "Idea Trybunału Konstytucyjnego Georga Jellinka". W Ustroje. Histo-ria i współczesność. Polska - Europa - Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jackowi Czajowskiemu. Red. Marian Grzybowski, Grzegorz Kuca, Piotr Mikuli. 180-188. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 5. Fluri, Philipp. 1993. "Personalism - a New/Old Trend in Postmarxist Russian Philosophy". Theoria: An International Journal for Theory, History and Foundations of Science 8 (19): 149-155.
 6. Франк, Семен. 1965. Из истории русской философской мысли конца XIX и начала XX века: антология. New York: Inter-Language Literary Association.
 7. Гурвич, Георгий. 1924. "Проф. П. И. Новгородцев как философ права". Современные записки 20: 389-393.
 8. Хвостов, Вениамин. 1908. Общая теория права: элементарный очерк. 4-е изд. Москва: Тип. Вильде.
 9. Jellinek, Georg. 1880. Die rechtliche Natur der Staatenverträge: Ein Beitrag zur juristischen Construction des Völkerrechts. Vienna: Hölder.
 10. Jellinek, Georg. 1887. Gesetz und Verordnung. Freiburg: Akademische Verlagsbuchhandlung von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).
 11. Jellinek, Georg. 1905. Das Recht des modernen Staates. Erster Band. Allgemeine Staatslehre. 2 Aufl. Berlin: Verlag von O. Häring.
 12. Еллинек, Георг. 1907. Конституции, их изменения и преобразования. Tł. i wstęp Богдан Кистяковский. Санкт-Петербург: Изд. юрид. кн. скл. «Право».
 13. Кацапова, Ирина. 2011. "Правовая идея П. И. Новгородцева: нравственное начало обществен- ной жизни и его выражение в морали и праве". История философии 16: 185-207.
 14. Kelsen, Hans. 1945. General Theory of Law and State. Tł. Anders Wedberg. Cambridge: Harvard University Press.
 15. Kline, George L. 1960. "Changing Attitudes Toward the Individual". W The Transformation of Russian Society: Aspects of Social Change Since 1861. Ed. Cyril E. Black. 606-625. Cambridge: Harvard University Press.
 16. Moyn, Samuel. 2011. "Personalism, Community, and the Origins of Human Rights". W Human Rights in the Twentieth Century: A Critical History. Ed. Stefan-Ludwig Hoffmann. 85-106. Cambridge: Cambridge University Press.
 17. Nethercott, Frances. 2007. Russian Legal Culture Before and After Communism: Criminal Justice, Politics and the Public Sphere. London: Routledge.
 18. Новгородцев, Павел. 1896. Историческая школа юристов. Москва: Унив. тип.
 19. Новгородцев, Павел. 1901a. Идея права в философии Вл. С. Соловьева. Речь, произнесенная на торжественном заседании Психологического общества в память Вл. С. Соловьева, 2 февраля 1901 года. http://www.vehi.net/soloviev/novgorodcev.html#_edn1 [dоstęp 10.12.2015].
 20. Новгородцев, Павел. 1901b. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве. Два типических построения в области философии права. Москва: Унив. тип.
 21. Новгородцев, Павел. 1904a. "Государство и право". Вопросы философии и психологии 74: 397-450.
 22. Новгородцев, Павел. 1904b. "Государство и право". Вопросы философии и психологии 75: 507-538.
 23. Новгородцев, Пaвел. 1906. "Кризис современного правосознания". Вопросы философии и психологии 84: 406-451.
 24. Новгородцев, Павел. 1911-1913a. "Об общественном идеале". Вопросы философии и ncихологии 115: 361-398.
 25. Новгородцев, Павел. 1911-1913b. "Об общественном идеале". Вопросы философии и психологии 119: 279-312.
 26. Новгородцев, Павел. 1926 [1923]. "Восстановление святынь". Путь 4: 54-71.
 27. Новгородцев, Павел. 1990 [1918]. "О путях и задачах русской интеллигенции". W Из глубины. Сборник статей о русской революции. Москва: Издательство Московского университета. http://vehi.net/deprofundis/novgorodcev.html [dоstęp 14.12.2015].
 28. Новгородцев, Пaвел. 1995. "Право и нравственность". Правоведение 6: 103-113. http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=151892 [dоstęp 22.11.2015].
 29. Новгородцев, Павел. 1999. "О своеобразных элементах в русской философии права". W Русская философия права. Антология. Red. Алексей Альбов, Дмитрий Масленников, Виктор Сальников. 229-246. Санкт-Петербург: Алетейя.
 30. Новгородцев, Павел. 2009. "Нравственный идеализм в философии права (К вопросу о возро- ждении естественного права)". W Манифесты русского идеализма. 149-181. Москва: Астрель.
 31. Прибыткова, Елена. 2007. Философия права Владимира Сергеевича Соловьева. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва: Российская академия наук.
 32. Stammler, Rudolf. 1925. The Theory of Justice. Tł. Isaak Husik. New York: The Macmillan Company.
 33. Trejo-Mathys, Jonathan. 2015. "Neo-Kantianism in the philosophy of law: its value and actuality". W New Approaches to Neo-Kantianism. Eds. Nicolas De Warren, Andrea Staiti. 147-170. Cambridge: Cambridge University Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6069
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/22397
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu