BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winnicka-Popczyk Alicja (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Szanse i bariery przedsiębiorczości rodzinnej w środowisku wiejskim
Opportunities and Barriers for Family Entrepreneurship in the Rural Environment
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 1, s. 131-154, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Przedsiębiorczość, Obszary wiejskie, Wieś
Family-owned business, Entrepreneurship, Rural areas, Village
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zatem wskazanie najistotniejszych problemów przedsiębiorczości na wsi, w tym przedsiębiorczości rodzinnej (np. wyróżniających cech, uwarunkowań i barier rozwoju, konieczności wspierania, rekomendacji dla dalszej działalności, scenariuszy i koncepcji na przyszłość), jak również zaprezentowanie kilku przykładów wiejskich firm rodzinnych funkcjonujących w typowej gminie rolniczej centralnej Polski. Z kolei teza artykułu zakłada, że wiejska przedsiębiorczość rodzinna, tworzona na bazie gospodarstw domowych oraz gospodarstw rolnych, może wydatnie przyczynić się zarówno do poprawy sytuacji materialnej poszczególnych rodzin, jak i do widocznego postępu społeczno-ekonomicznego oraz cywilizacyjnego lokalnej społeczności. Jednocześnie firmy rodzinne na wsi muszą liczyć się z trudniejszymi warunkami działania niż to ma miejsce w przypadku ich odpowiedników działających w miastach. (fragment tekstu)

The paper has to do with the opportunities for the development of family business in rural areas. The author analyses the reasons for their establishment, their functions to play, explains their need for support and formulates recommendations for their further success. The four cases of family businesses, operating in the rural areas in the community of Łowicz, depict business models to apply in such conditions. The businesses have achieved financial success, created new jobs, contributed to the development of the local market and region n which they operate in. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bański J. (2014), Koncepcje systemowego wsparcia przedsiębiorczości, IGiPZ PAN, FDPA.
 2. Bariery instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (2011), raport Forum Inicjatyw Rozwojowych, EFRWP, Warszawa.
 3. Domański B. (2001), Czynniki społeczne w lokalnym rozwoju gospodarczym we współczesnej Polsce [w:] I. Sagan, M. Czepczyński (red.), Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdyńskiego, Gdynia.
 4. Eftekhari A.R., Hamdollah S.G. (2011), Rural Development with Emphasis on Entrepreneurship (Definitions, Viewpoints and Experiences), Samt Publication, Tehran.
 5. Gotkiewicz W., Mickiewicz B. (2009), Ekologiczne czynniki i bariery rozwoju gospodarczego terenów nadmorskich w Polsce, "Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych", nr 41.
 6. Heaton J. (2005), Developing Entrepreneurs: An Examination of Systematic Approaches to Entrepreneurial Development for Rural Areas, Illinois Institute for Rural Affairs, Rural Research Report, Western Illinois University.
 7. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa.
 8. Kłodziński M. (2015), Zagrożenia i szanse stojące przed rozwojem sektora przedsiębiorczości wiejskiej, "Wieś i Rolnictwo", nr 2 (167).
 9. Morrison A. (1990), Entrepreneurship: An International Perspective, Jordan Haill, Linacre House, Oxford.
 10. Nurzyńska I. (2013), Uwarunkowania instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, "Wieś i Rolnictwo", nr 3.
 11. Obszary wiejskie w Polsce. Rural areas in Poland. Studia i analizy statystyczne (2011), Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Olsztynie, Warszawa-Olsztyn.
 12. Plan rozwoju lokalnego Gminy Łowicz na lata 2007-2013 (2006), BIP, Łowicz.
 13. Plan rozwoju lokalnego Gminy Łowicz na lata 2008-2015, Załącznik do Uchwały Nr XXXII/161/09 Rady Gminy Łowicz z dnia 28.08.2009 (2009), BIP, Łowicz.
 14. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich (2014), Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 15. Skubiak B. (2015), Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", t. 2, nr 42, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 16. Strategia rozwoju Gminy Łowicz na lata 2016-2022 (11.01.2016), BIP, Warszawa.
 17. Winnicka-Popczyk A. (2015), Przedsiębiorczość rodzinna na polskiej wsi, "Relacje -Magazyn Firm Rodzinnych", nr 5/13.
 18. Bank Światowy, http://data.worldbank.org/indicator#topic-1, dostęp: 10 lipca 2015.
 19. Charakterystyka gminy Łowicz, http://www.lowicz.bipst.pl/index.php?grupa=518167, dostęp: 10 lipca 2015.
 20. Davis J. (2004), Guide to Rural Economic and Enterprise Development, Working Paper, http://www.gtz.de, dostęp: 30 kwietnia 2015.
 21. http://www.lodr-bratoszewice.pl/AGROLIGA/agroliga2007.htm, dostęp: 10 lipca 2015.
 22. http://www.ppr.pl/artykul-rolnik-farmer-roku-2007-145899-dzial-22.php, dostęp: 10 lipca 2015.
 23. Naszkowska K. (2005), Polskie pieczarki podbiją Europę, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,2613135.html, dostęp: 10 lipca 2015.
 24. Targosz R. (2014), Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości na wsi, www.dodr.pl/III/4/2/3/3/koncepcja-rozwoju.pdf, dostęp: 10 lipca 2015.
 25. www.wodr.konskowola.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=168&Itemid=158, dostęp: 10 lipca 2015.
 26. Wyżnikiewicz B. (2015), Kiepski stan polskiego rolnictwa, biznes.pl, dostęp: 10 lipca 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu