BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żuchowska-Grzywacz Monika (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Tytuł
Podejście jakościowe do nowego oznaczenia "Produkt polski" - wybrane aspekty prawne
Qualitative Approach to the New Designation "Polish Product" - Selected Legal Aspect
Źródło
Problemy Jakości, 2017, nr 9, s. 27-33, rys., bibliogr. 21 poz.
Problems of Quality
Słowa kluczowe
Oznakowanie produktów spożywczych, Jakość żywności, Kraj pochodzenia produktu, Regulacje prawne
Food labeling, Food quality, Country of origin (COO), Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wprowadzenie zmianą ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jednolitej regulacji w zakresie oznaczania pochodzenia jest działaniem ze strony władz administracyjnych wysoce pożądanym. Określenie wzoru znaku "Produkt polski" niewątpliwie umożliwi konsumentom łatwiejsze wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców, a jasna i precyzyjna informacja o tym, że dany produkt jest polski, powinna skutkować zwiększonym popytem i co za tym idzie - zwiększoną sprzedażą. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie wprowadzonego - na mocy nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - oznaczenia "Produkt polski" oraz przeanalizowanie wątpliwości i problemów, które mogą się pojawić w praktyce rynkowej jego stosowania. W pracy podjęto również próbę wskazania możliwych dróg doskonalenia wprowadzonych rozwiązań prawnych w oparciu o kryteria jakościowe. W artykule wykorzystano metodę analizy treści i analizy dokumentów pozwalającą wykazać aktualność zagadnienia i jego istotne znaczenie ze społecznego punktu widzenia i praktyki obrotu gospodarczego. Powołano się na akty prawne, periodyki i monografie. Wykorzystano również dane udostępnione przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Inspekcję Jakości Handlowej Produktów Rolno-Spożywczych oraz informacje zamieszczane na oficjalnych stronach internetowych tych organizacji. Ponadto wykorzystana została metoda komparatystyki prawniczej, poprzez zaprezentowanie i zestawienie wybranych systemów znakowania. Wykorzystane metody badawcze pozwoliły na podejście wielopłaszczyznowe do analizowanego tematu. (abstrakt oryginalny)

The introduction of a uniform regulation of origin marking is highly desirable from the administrative authorities. Identifying the pattern of the "Polish Product" will undoubtedly enable consumers to more easily search for products made in Poland using Polish raw materials, and the clear and precise information that a given product is Polish should result in increased demand and, consequently, increased sales. The purpose of this paper is to approximate the "Polish Product" introduced by the amendment to the Act on the Commercial Quality of Agri-food Products and to analyze the doubts and problems that may arise in the market practice of its use. The work also attempts to identify possible ways to improve the implemented legal solutions based on qualitative criteria. The paper uses a method of content analysis and document analysis to show the relevance of the issue and its importance from the social point of view and the practice of economic trade. Legal acts, periodicals and monographs were referred to. The data provided by the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Agricultural Product Quality Inspection and the information on the official websites of these organizations were also used. In addition, the method of legal comparability has been used, by presenting and compiling selected marking systems. The research methods used have allowed for a multifaceted approach to the subject. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielawa Anna. 2011. Postrzeganie i rozumienie jakości-przegląd definicji, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 21: 143-152.
 2. ISO 9001
 3. Kaszewska-Romańczuk Karolina. 2016. Co nowego w znakowaniu żywności? - informacja o wartości odżywczej oraz określenie "Produkt polski". Wiedza i jakość 4 (45J/2016: 4-7.
 4. Korzycka Małgorzata, Paweł Wojciechowski. 2017. System prawa żywnościowego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 5. Poznaj Dobrą Żywność. 2010. Komunikat Biura Prasowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/ EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/ WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U.UE.L.2011.304.18).
 7. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016, poz. 1604 z późn. zm.).
 8. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459).
 9. Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.).
 10. Ustawa z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2016, poz. 3).
 11. Ustawa z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2016, poz. 2170).
 12. Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003, Nr 153, poz. 1503 t.j. ze zm.).
 13. Wyroki TSUE z 5 listopada 2002 r. w sprawie C-325/00 Komisja przeciwko Niemcom; z 24 listopada 1982 r. w sprawie C-249/81 Komisja przeciwko Irlandii; z 17 czerwca 2004 r. w sprawie C-255/03 Komisja przeciwko Belgii.
 14. Wiśniewska Małgorzata. 2016. Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 15. http://www.terazpolska.pl/pl/konkurs-teraz-polska-regulamin [dostęp 2.04.2017 r.].
 16. http://www.terazpolska.pl/pl/Godlo-Teraz-Polska-Badania-son-dazowe [dostęp 2.04. 2017 r.].
 17. http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkt-polski [dostęp 2.04.2017 r.].
 18. http://serwisy.gazetaprawna.pl/prawo-autorskie/artykuly/1007326,promocja-polskich-produktow-problem-z-logo.html [dostęp 30.03.2017 r.].
 19. http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/firmy-beda-mogly-uzywac-znaku-produkt-polski?refererPlid=5227698 Krzysztof Kwiatkowski [dostęp 30.03.2017 r.].
 20. http://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/wiesci-z-gsl/ite-m/4244-standardy-gsl[dostęp 30.03.2017 r.].
 21. http://traple.pl/blog/produkt-polski-nowe-oznaczenie-dla-produktow-rolno-spozywczych [dostęp 30.03.2017 r.].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/48.2017.9.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu