BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieteska Grażyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw - kierunki zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - cz. 1
Supply Chain Risk Management - the Directions of Enterprise Risk Management - Part 1
Źródło
Problemy Jakości, 2017, nr 10, s. 24-30, tab., bibliogr. 24 poz.
Problems of Quality
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Łańcuch dostaw, Rozwój zrównoważony
Risk management, Supply chain, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł napisany został w ramach realizowanego projektu o numerze 2016/21/B/HS4/00665, pt. "Elastyczność w relacjach z dostawcami a rodzaje współpracy dostawca-nabywca w zakresie rozwijania produktów na rynku B2B", który uzyskał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki.
Abstrakt
Dyskusja wokół zarządzania ryzykiem jest dziś bardzo aktualna ze względu na rosnącą niepewność i turbulentność otoczenia, zwłaszcza międzynarodowego. Wciąż jednak relatywnie mało prezentowanych jest wyników badań z zakresu zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, szczególnie w odniesieniu do różnych branż. Celem artykułu jest rozpoznanie kierunków dla tego obszaru, które wyznaczane są przez globalne korporacje. Artykuł składa się z takich części, jak: wprowadzenie, metoda badawcza, wyniki badania, dyskusja i podsumowanie. Zastosowaną metodą badawczą jest metoda desk research. Badane przedsiębiorstwa zarządzają ryzykiem kompleksowo, korzystając z najnowszych metod i technik opisanych w literaturze przedmiotu. Wiodącą praktyką wśród korporacji jest włączanie zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw pod parasol koncepcji Sustainability oraz traktowanie zarządzania ryzykiem jako składową Corporate Governance. Wzrasta znaczenie tematyki Business Continuity Management ukierunkowanej na reagowanie na zdarzenia o stosunkowo małym prawdopodobieństwie wystąpienia, ale o potencjalnie dużych negatywnych skutkach. Jednym z kluczowych elementów planów ciągłości staje się elastyczność systemów produkcyjnych. Zidentyfikowane w badaniu kierunki zarządzania ryzykiem w organizacji stanowią zbiór dobrych praktyk, zwłaszcza dla sektora MSP w naszym kraju. (abstrakt oryginalny)

The discussion around the supply chain risk management is very actual today because of an increasing uncertainty and turbulence of business environment, especially the international one. However, there are still few papers on managing risk in supply chain in relation to different business lines. The aim of this article is to identify the main directions of risk management today, which are set down by the global corporations. The paper consists of the following sections: introduction, methodology, research results, discussion and summary. The author used a desk research method. Researched enterprises manage risk in a comprehensive way and use many different methods described in the literature. The leading practice among the corporations is placing the risk management under the umbrella of the concept of sustainability as well as treating the risk management as a key element of Corporate Governance. The subject of BCM, so the ability to respond to the events of relatively low probability but high potential impact, has gained the key importance too. An important element of business continuity plans is the flexibility of production systems. The identified directions of managing risk in enterprise are the best practices especially for SMEs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bhamra Ran, Samir Dani, Kevin Burnard. 2011. "Resilience: the concept, a literature review and future directions". International Journal of Production Research, Vol. 49, No. 18 : 5375-5393.
 2. Carter Craig R., Dale S. Rogers. 2008. "A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory". International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 38, No.5 : 360-387.
 3. Chan H.K., William Y.C. Wang, Lee H.S. Luong, Felix T.S. Chan. 2009. "Flexibility and adaptability in supply chains: a lesson learnt from a practitioner". Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 14, No. 6 : 407-410.
 4. Christopher Martin, Matthias Holweg. 2011. "Supply Chain 2.0: managing supply chains in the era of turbulence". International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 41, No. 1 : 63-82.
 5. Engelhardt-Nowitzki Corinna. 2012. "Improving value chain flexibility and adaptability in build-to-order environments". International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 42, No. 4 : 318-337.
 6. Fayezi Sajad, Ambika Zutshi, Andrew O'Loughlin. 2014. "Developing an analytical framework to assess the uncertainty and flexibility mismatches across the supply chain". Business Process Management Journal, Vol. 20, No. 3 : 362- 391.
 7. IIA. 2013. "The three lines of defense in effective risk management and control". The Institute of Internal Auditors, styczeń : 2.
 8. Institute of Operational Risk. 2010. "Key Risk Indicators". Operational, Risk Sound Practice Guidance, 4.
 9. ISO, ISO 31000: Risk management - A practical guide for SMEs. 2015 : 20.
 10. Jiittner Uta, Stan Maklan. 2011. "Supply chain resilience in a global financial crisis: an empirical study". International Journal of Supply Chain Management, Vol.6,No. 11:197-210.
 11. Kamalahmadi Masoud, Mahour Mellat Parast. 2012. "A review of the literature on the principles of enterprise and supply chain resilience: Major findings and directions for future research". International Journal of Production Economics, Vol. 171, Part 1, January : 116-133.
 12. Kinman Brian. 2012. "Building a risk resilient organisation". Resilience, PwC : 8.
 13. Lee Hau L. 2004. "Triple A Supply Chain". Harvard Business Review, 102-112.
 14. Leszczyńska Agnieszka. 2014. "Zastosowanie wskaźników rozwoju zrównoważonego w łańcuchu dostaw". Optimum. Studia ekonomiczne 4 (70).
 15. Melnyk Steven A., David J. Closs, Stanley E. Griffis, Christopher W. Zobel, John R. Macdonald. 2014. "Understanding Supply Chain Resilience". Supply Chain Management Review, Vol. 18, No. 1 : 34-41.
 16. Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej. 2004. "Zarządzanie ryzykiem w administracji publicznej. Polski podręcznik do procesu zarządzania ryzykiem", 62.
 17. Norman Andreas, Ulf Jansson. 2004. "Ericsson's proactive supply chain risk management approach after a serious sub-supplier accident". Journal of Physical Distribution and Logistics Management 34(5) : 434-456.
 18. Osbert-Pociecha Grażyna. 2004. "Elastyczność organizacji - atrybut pożądany a niezidentyfikowany", Organizacja i Kierowanie, vol. 116, nr. 2 : 51-62.
 19. PwC. 2016. "Oswoić ryzyko. Jak odporna jest twoja firma?". Grudzień : 6.
 20. Rice James В., Federico Caniato, Jonathan Fleck, Deena Disreally, Reshma Lensing, Chris Picket. 2003. "Supply Chain Response to Terrorism: Creating Resilient and Secure Supply Chains". MIT Center for Transportation and Logistics, Massachusetts.
 21. Sisco Cody, Chorn Blythe, Peder Michael Pruzan-Jorgensen. 2010. "Supply Chain Sustainability. A Practical Guide for Continuous Improvement". UN Global Compact Office and Business for Social Responsibility.
 22. WCED. 1987. "Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future".
 23. Ziomko Radosław. 2013. "Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce". Raport Aon, Polska IV edycja, 4 i 10-11.
 24. Zsidisin George, Alex Panelli, Rebecca Upton. 1999. "Supply Risk Assessment Analysis", Practix. Best Practices in Purchasing and Supply Chain Management, Volume 2 : 9-12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/48.2017.10.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu