BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bernat Rafał
Tytuł
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 maja 2016 r., II FSK 3354/15. Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej w deklaracjach podatkowych
A Commentary on the Judgment of the Supreme Administrative Court 5th May 2016, II FSK 3354/15. A Statement Under Penalty of Perjury in Tax Returns
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 2017, nr 79, s. 99-110, bibliogr. 54 poz.
Tytuł własny numeru
Filozofia prawa wobec zagadnień normatywnych
Słowa kluczowe
Odpowiedzialność, Prawo karne, Przestępstwa skarbowe
Responsibility, Criminal Law, Fiscal offence
Abstrakt
W omawianej sprawie sąd wypowiedział się pozytywnie o możliwości wprowadzenia przez Radę Gminy w deklaracji podatkowej oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, bez podstawy prawnej takiej klauzuli. W ocenie glosatora analizowane orzeczenie nie zawiera logicznego uzasadnienia, a wprowadzenie oświadczenia tej treści stoi w sprzeczności z zasadą praworządności realizowanej w ramach procedury podatkowej. W wyniku przeprowadzonych badań przyjęto, że odpowiedzialność karnoskarbowa wynika z mocy prawa w stosunku do niektórych dokumentów, a wprowadzenie oświadczenia w sposób niezasadny nie stanowi "niezręczności" organu, lecz celowe działanie skutkujące pozyskaniem odpowiednich informacji od podatników, których nie podaliby bez rygoru odpowiedzialności karnej lub karnoskarbowej.(abstrakt oryginalny)

In this case, the court expressed its support for the introduction of the statement under penalty of perjury by the Municipal Council in the tax return without legal grounds for such a clause. According to the commentator, the analysed judgment contains no logical justification and the introduction of a statement of this content is contrary to the principle of the rule of law implemented in the procedure of tax. As a result of the research it was assumed that penal-fiscal re-sponsibility comes under the law in relation to certain documents and the introduction of a statement as groundless does not constitute "awkwardness" body but a deliberate action aimed at obtaining relevant information from the taxpayer that would not be willing to submit it if not penalty of perjury or penal-fiscal responsibility.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banasik, Anna. 2005. "Oszustwo podatkowe - podatki i opłaty lokalne". Nieruchomości 2: 23-25.
 2. Bernat, Rafał. 2014. "Deregulacja zawodu doradcy podatkowego jako naruszenie interesu podatnika". Studia Prawno-Ekonomiczne 93: 11-24.
 3. Bernat, Rafał. 2015. "Selektywne stosowanie zasady in dubio pro tributario w kontekście zakazu przyznawania pomocy publicznej". Rocznik Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 2015: 88-100.
 4. Bernat, Rafał. 2016. "Glosa do wyroku WSA w Szczecinie z 19 lutego 2015 r., I SZ/Sz 1435/14". Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 1: 96-104.
 5. Brolik, Jacek. 2015. "Samorządowe interpretacje przepisów prawa podatkowego". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 75: 23-39.
 6. Domański, Maciej. 2013. Względne zakazy małżeńskie. Warszawa: Wolters Kluwer.
 7. Dzwonkowski, Henryk (red.). 2016. Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck.
 8. Etel, Leonard, Rafał Dowgier. 2013. Podatki i opłaty lokalne - czas na zmiany. Białystok: Temida 2.
 9. Etel, Leonard (red.). 2015. Ordynacja podatkowa: kierunkowe założenia nowej regulacji. Białystok: Temida 2.
 10. Gaca, Dominika. 2010. "Odpowiedzialność karnoskarbowa za przestępstwo oszustwa podatkowego". Monitor Podatkowy 9: 28-47.
 11. Kunysz, Justyna. 2012. "Wójt, burmistrz, prezydent miasta jako organ podatkowy (wybrane zagadnienia)". Administracja: Teoria, Dydaktyka, Praktyka 2: 58-76.
 12. Mariański, Adam. 2008. "Swobodna czy dowolna ocena dowodów - teoria czy praktyka?". Przegląd Podatkowy 9: 7-12.
 13. Mucha, Monika. 2003. "Korekta deklaracji a zastosowanie sankcji karnych skarbowych". Monitor Podatkowy 3: 8-9.
 14. Pahl, Bogumił. 2011. "Glosa do wyroku NSA z dnia 25 listopada 2010 r., II FSK 1291/09". Finanse Komunalne 7-8: 110-115.
 15. Popławski, Mariusz. 2011. Uchwały podatkowe w nadzorze regionalnych izb obrachunkowych. Warszawa: Taxpress.
 16. Poszwa, Michał. 2016. "Koszty a polityka wykazywania dochodów". Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 440: 482-490.
 17. Puławska, Elżbieta. 2002. "Pojęcie winy w Kodeksie karnym skarbowym a odpowiedzialność doradców podatkowych". Monitor Podatkowy 3: 1-9.
 18. Sęk, Hieronim, Piotr Pietrasz. 2013. "Zeznanie, wyjaśnienie, oświadczenie jako dowód w postępowaniu podatkowym - wybrane zagadnienia na tle orzecznictwa sądów administracyjnych". W Ordynacja podatkowa. Dowody w postępowaniu podatkowym. Red. Rafał Dowgier, 11-50. Warszawa: Temida 2.
 19. Strzelec, Dariusz. 2013. Dowody w postępowaniu podatkowym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 20. Szremski, Jakub. 2015. "Dowody charakterystyczne dla postępowania podatkowego". Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 4: 329-342.
 21. Żabska, Magdalena. 2013. "Optymalizacja podatkowa a oszustwa podatkowe". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki, Ubezpieczenia 61: 259-268.
 22. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 2006, Nr 136, poz. 969 ze zm.).
 23. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013, poz. 594).
 24. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2014, poz. 849).
 25. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996, Nr 132, poz. 622).
 26. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553 ze zm.).
 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015, poz. 613 ze zm.).
 28. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. 2016, poz. 2137).
 29. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. 2013, poz. 465).
 30. Postanowienie SN z 23 lutego 2006 r., III KK 267/05, Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach karnych 2006, nr 1, poz. 422.
 31. Wyrok NSA z 9 grudnia 1998 r., I SA/GD 1893/97.
 32. Wyrok NSA z 20 stycznia 2016 r., II FSK 2419/15.
 33. Wyrok NSA z 16 lutego 2016 r., II FSK 3302/15.
 34. Wyrok NSA z 22 marca 2016 r., II FSK 3529/15.
 35. Wyrok NSA z 5 maja 2016 r., II FSK 3112/15.
 36. Wyrok NSA z 5 maja 2016 r., II FSK 3406/15.
 37. Wyrok NSA z 5 maja 2016 r., II FSK 5/16.
 38. Wyrok SN z 4 września 2007 r., II KK 322/06, Legalis nr 162823.
 39. Wyrok SN z 7 listopada 2013 r., V KK 158/13, Legalis nr 739810.
 40. Wyrok WSA w Kielcach z 29 grudnia 2014 r., I SA/Ke 689/14.
 41. Wyrok WSA w Kielcach z 23 kwietnia 2015 r., I SA/Ke 173/15.
 42. Wyrok WSA w Kielcach z 7 maja 2015 r., I SA/Ke 230/15.
 43. Wyrok WSA w Kielcach z 16 lipca 2015 r., I SA/Ke 377/15.
 44. Wyrok WSA w Krakowie z 11 kwietnia 2014 r., I SA/Kr 1484/14.
 45. Wyrok WSA w Krakowie z 26 lutego 2015 r., I Sa/Kr 17/15.
 46. Wyrok WSA w Krakowie z 22 października 2015 r., I SA/Kr 1389/15.
 47. Wyrok WSA w Krakowie z 8 grudnia 2015 r., I SA/Kr 1443/15.
 48. Wyrok WSA w Krakowie z 12 stycznia 2016 r., I SA/Kr 1687/15.
 49. Wyrok WSA w Krakowie z 30 marca 2016 r., I SA/Kr 44/16.
 50. Wyrok WSA w Krakowie z 16 grudnia 2016 r., I SA/Kr 1732/15.
 51. Wyrok WSA w Lublinie z 22 kwietnia 2016 r., I SA/Lu 1392/15.
 52. Wyrok WSA w Lublinie z 21 października 2016 r., I SA/Lu 241/16.
 53. Wyrok WSA w Poznaniu z 3 września 2015 r., IV SA/Po 75/15.
 54. http://www.synonimy.pl [dostęp 17.01.2017].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6069
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/22406
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu