BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guziński Wojciech (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Rachunek powierniczy - niedoceniona forma zabezpieczenia obrotu handlowego
Fiduciary Account - an Underestimated form of Commercial Trading Security
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 2017, nr 79, s. 89-97, diagram, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Filozofia prawa wobec zagadnień normatywnych
Słowa kluczowe
Fundusze powiernicze, Zabezpieczenie wierzytelności, Handel
Trust funds, Liability security, Trade
Abstrakt
W niniejszym artykule autor przedstawia materię funkcjonującego w polskim systemie prawnym rachunku powierniczego. We wstępie opisuje definicję rachunku bankowego sensu largo i jego rodzajów w myśl prawa bankowego, a w dalszej części przechodzi do szczegółowego opisu rachunku powierniczego. Przedmiotem rozważań są zabezpieczenia dotyczące rachunku powierniczego wynikające z prawa bankowego, a także zastosowania tego rachunku w polskim prawie. Autor przedstawia również wnioski de lege ferenda w zakresie opisywanej materii.(abstrakt oryginalny)

In this article the author presents the matter of fiduciary account functioning in the Polish legal system. In the introduction there is the definition of a bank account in the broader sense and its kinds in accordance with banking law and later the author moves on to a detailed description of the fiduciary account. The consideration concerns security due to a bank account under the banking law and the application of the fiduciary account in Polish law. The author also presents conclusions de lege ferenda in the described matter.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bączyk, Mirosław, Eugenia Fojcik-Mastalska, Lesław Góral, Jerzy Pisuliński, Wojciech Pyzioł. 2007. Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
  2. Hajos-Iwańska, Agnieszka, Marta Lampart, Wojciech Walasek (red.). 2008. Prawo bankowe. Warszawa: Wolters Kluwer.
  3. Kaszubski, Remigiusz, Agata Tupaj-Cholewa. 2010. Prawo bankowe. Warszawa: Wolters Kluwer.
  4. Kawulski, Arkadiusz. 2013. Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
  5. Ofiarski, Zbigniew. 2008. Prawo bankowe. Warszawa: Wolters Kluwer.
  6. Radwański, Zbigniew. 2009. Prawo cywilne - część ogólna. Warszawa: C.H. Beck.
  7. Stec, Piotr. 2005. Powiernictwo w prawie polskim na tle porównawczym. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6069
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/22405
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu