BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Paweł (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Ujawnienie zdania odrębnego z perspektywy filozoficznoprawnej
Revealing Votum Separatum from the Philosophical and Legal Viewpoint
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 2017, nr 79, s. 75-87, bibliogr. 41 poz.
Tytuł własny numeru
Filozofia prawa wobec zagadnień normatywnych
Słowa kluczowe
Filozofia prawa, Odpowiedzialność, Racjonalność
Law philosophy, Responsibility, Rationality
Abstrakt
Artykuł dotyczy problemu ujawniania zdania odrębnego. Autor stara się wykazać wpływ podejmowania wskazanej czynności na realizowanie takich wartości, jak racjonalność, krytycyzm, czy też na rozwój cnót sędziowskich. Opracowanie jest poświęcone również problemowi napięcia między ujawnieniem zdania odrębnego a jednolitością orzecznictwa(abstrakt oryginalny)

This paper concerns a problem of expressing a dissenting opinion (Lat. votum separatum). The author attempts to show how undertaking this conventional act develops rationality, criticism or judge's virtues. The article is also devoted to show tension between revealing a dissenting opinion and uniformity of judicature.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Annas, Julia. 2004. "Cnoty". W Etyka i charakter. Red. Jacek Jaśtal. Kraków: Wydawnictwo Aureus.
 2. Bojańczyk, Antoni. 2013. "Zdanie odrębne w postępowaniu karnym", Forum Prawnicze 12: 3-13.
 3. Bratoszewski, Jerzy. 1973. Zdanie odrębne w procesie karnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 4. Buksiński, Tadeusz. 1996. Racjonalność współdziałań. Szkice z filozofii polityki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.
 5. Buksiński, Tadeusz. 1997. "Dwa rozumy filozofii" W Rozumność i racjonalność. Red. Tadeusz Buksiński. 131-203. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.
 6. Chyrowicz, Barbara. 2007. "Wprowadzenie. Odpowiedzialność i możliwość". W Odpowiedzialność na miarę możliwości. Red. Barbara Chyrowicz. 5-10. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 7. Czepita, Stanisław. 1996. Reguły konstytutywne a zagadnienia prawoznawstwa. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 8. Czepita, Stanisław. 2006. "Formalizacja a konwencjonalizacja działań w prawie". W Konwencjonalne i formalne aspekty prawa. Red. Stanisław Czepita. 9-28. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 9. Doda, Zbigniew, Andrzej Gaberle. 1997. Kontrola odwoławcza w procesie karnym. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. T. 2. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 10. Giddens, Antoni. 2006. Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Heller, Michał. 2015. Moralność myślenia. Kraków: Copernicus Center Press.
 12. Janusz-Pohl, Barbara. 2013. "O wyroku nieistniejącym w prawie karnym procesowym. Uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2012 r., sygn. akt I KZP 19/11". Państwo i Prawo 12 (1): 3-13.
 13. Janusz-Pohl, Barbara. 2014. "Konstrukcja niedopuszczalności czynności karnoprocesowej". Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 4 (1): 161-174.
 14. Kaczmarek, Przemysław. 2014. Tożsamość prawnika jako wykonawcy roli zawodowej. Warszawa: LexisNexis.
 15. Kempisty, Henryk. 1963. "Votum separatum". Państwo i Prawo 2 (1): 271-290.
 16. Kozak, Artur. 2008. "Kryzys podstawności prawa". W System prawny a porządek prawny. Red. Olgierd Bogucki, Stanisław Czepita. 29-59. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 17. Kubec, Zbigniew. 1960. "Votum separatum". Nowe Prawo 2 (1): 198-206.
 18. Leszczyński, Jerzy. 1998. "Legitymizacja instytucji ujednolicających orzecznictwo sądowe". W Jednolitość orzecznictwa w sprawach karnych. Red. Stanisław Waltoś. 29-48. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 19. Leszczyński, Jerzy. 2015. "Jednolitość orzecznictwa jako wartość stosowania prawa". W Studia i analizy Sądu Najwyższego. Materiały naukowe. T. 1. Jednolitość orzecznictwa. Standardy - instrumenty - praktyka. Red. Mateusz Grochowski, Michał Raczkowski, Sławomir Żółtek. 9-21. Warszawa: Biuro Analiz i Studiów Sądu Najwyższego.
 20. MacIntyre, Alasdair. 1996. Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności. Tł. Adam Chmielewski. Warszawa: PWN.
 21. Murzynowski, Andrzej. 1994. Istota i zasady procesu karnego. Warszawa: PWN.
 22. Pietrzykowski, Tomasz. 2012. Intuicja prawnicza. W stronę zewnętrznej integracji teorii prawa. Warszawa: Difin.
 23. Radbruch, Gustaw. 2012. Filozofia prawa. Tł. Ewa Nowak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. Rocławska, Anna. 2015. "Czy polski ustawodawca wymaga od sędziów »dzielności etycznej«? Rozważania na tle ustawowego wymogu »nieskazitelnego charakteru«". Ogrody Nauk i Sztuk 9: 99-110.
 25. Rosengarten, Filip. 1984. "Zdanie odrębne w procesie karnym". Nowe Prawo 1: 58-66.
 26. Sarkowicz, Ryszard. 1995. Pozioma interpretacja tekstu prawnego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UJ.
 27. Skrętowicz, Edmund. 1984. "Zdanie odrębne w procesie karnym. Kwestie wybrane". Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 31: 103-111.
 28. Skuczyński, Paweł. 2015. "Problem zakresu odpowiedzialności moralnej profesjonalistów i jego zastosowania w etyce prawniczej". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 74: 21-39.
 29. Szaniawski, Klemens. 1983. "Racjonalność jako wartość". Studia Filozoficzne 5-6: 7-15.
 30. Szczurkiewicz, Tadeusz. 1969. "Znaczenie teorii dla praktyki". W Studia socjologiczne. 7-23. Warszawa: PWN.
 31. Szerer, Mieczysław. 1956. "Votum separatum (Z teki karnika)". Nowe Prawo 7-8: 127-132.
 32. Szerer, Mieczysław. 1968. "Funkcja zdania odrębnego". Państwo i Prawo 2: 283-287.
 33. Tobor, Zygmunt, Agnieszka Bielska-Brodziak. 2013. "Zdanie odrębne w orzecznictwie podatkowym", Przegląd Podatkowy 9 (1): 9-13.
 34. Wieczorkiewicz-Kita, Joanna. 2006. "Zagadnienia wyrokowania w procesie karnym w świetle koncepcji czynności konwencjonalnych". W Konwencjonalne i formalne aspekty prawa. Red. Stanisław Czepita. 55-63. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 35. Wróblewski, Jerzy. 1971. "Precedens i jednolitość sądowego stosowania prawa". Państwo i Prawo 10. Cyt. za: Zirk-Sadowski, Marek. 2015. Jerzy Wróblewski. Pisma wybrane. 388-403. Warszawa: Wolters Kluwer.
 36. Wróblewski, Jerzy. 1973. Wartości a decyzja sądowa. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 37. Wróblewski, Jerzy. 1975. "Votum separatum w teorii i ideologii sądowego stosowania prawa". Studia Prawno-Ekonomiczne 15 (1): 7-29.
 38. Wróblewski, Jerzy. 1988. Sądowe stosowanie prawa. Warszawa: PWN.
 39. Zajadło, Jerzy. 2007. Dziedzictwo przeszłości. Gustaw Radbruch: portret filozofa, prawnika, polityka i humanisty. Gdańsk: Wydawnictwo Arche.
 40. Zieliński, Maciej. 1979. Poznanie sądowe a poznanie naukowe. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.
 41. Zirk-Sadowski, Marek. 2010. "Wykładnia prawa a wspólnoty sędziów". W W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa prof. Macieja Zielińskiego. Red. Agnieszka Choduń, Stanisław Czepita. 69-90. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6069
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/22404
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu