BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaśkiewicz Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Postrzeganie szlaku architektury przemysłowej Łodzi przez mieszkańców miasta - przykład partycypacji społecznej w badaniach nad turystyką
Perception of the Łódź Industrial Architecture Route by Its Inhabitants: an Example of Social Participation in Tourism Research
Źródło
Turyzm, 2017, T. 27, z. 1, s. 7-17, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Tourism
Słowa kluczowe
Budownictwo przemysłowe, Badania socjologiczne, Partycypacja społeczna, Turystyka miejska, Rewitalizacja, Turystyka, Badanie turystyki
Industrial architecture, Sociological research, Social participation, Urban tourism, Revitalization, Tourism, Tourism research
Uwagi
streszcz., summ., dostęp elektroniczny jedynie do wersji angielskiej
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Łódź jako miasto postindustrialne posiada duży potencjał dla turystyki poprzemysłowej. Próbą jego wykorzystania było utworzenie Szlaku Architektury Przemysłowej Łodzi, łączącego obiekty związane z przemysłową przeszłością miasta. W opinii autorki, by szlak mógł pełnić funkcję atrakcji turystycznej pierwszymi osobami świadomymi jego wartości powinni być sami mieszkańcy. Przeprowadzone badania ankietowe potwierdziły niezwykle istotną rolę partycypacji społecznej w kreowaniu wizerunku miasta, stwarzającej podstawę do dalszych działań związanych z udoskonalaniem i promocją szlaku. Artykuł nie wyczerpuje tematu partycypacji społecznej w procesie rozwoju szlaku, ale może posłużyć jako wkład w dyskusję na temat roli mieszkańców w procesie kształtowania atrakcyjności turystycznej miasta. Partycypacja społeczna jest bowiem niezwykle istotnym elementem badań nad turystyką i stanowi wstęp do ich efektywnego wykorzystania w praktyce. (abstrakt oryginalny)

Łódź as a post-industrial city has great potential for post-industrial tourism. An attempt to utilise this has been the creation of the Łódź Industrial Architecture Trail, bringing together buildings related to its industrial past. According to the author, to make the trail a tourist attraction, the first people who should be aware of its value are the city's inhabitants. The survey confirmed the very important role of social participation in creating the image of a city, and providing the basis for further work on its improvement and promotion. The article does not cover social participation as part of the process of development, but can serve as a contribution to a discussion of the role of a city's inhabitants in shaping its tourism attractions. At the same time, the article confirms that social participation is an extremely important element of tourism research and forms an introduction to its effective use in practice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babbie E., 2005, Badania społeczne w praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 659 pp.
 2. Czapiński J., 2009, Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia mieszkańców, Wyd. Vizja Press & IT, Warszawa, 420 pp.
 3. Derek M., 2010, Turystyka przemysłowa, [in:] A. Kowalczyk (ed.), Turystyka zrównoważona, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 188-208.
 4. Derek M., 2012, Przestrzeń czasu wolnego w obiektach poprzemysłowych na warszawskiej Pradze, [in:] B. Włodarczyk (ed.), Moda na sukces, "Warsztaty z Geografii Turyzmu", t. 2, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 49-66.
 5. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań, 615 pp.
 6. Frykowski M., 2005, Zaufanie społeczne mieszkańców Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 226 pp.
 7. Handszuh H., 2005, Tworzenie wzorca jakości dla turystyki dziedzictwa przemysłowego, [in:] T. Burzyński, M. Łabaj (eds.), Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne. Materiały z II konferencji międzynarodowej, Zabrze, 12-13.05.2005, Wyd. GWSH, Katowice, pp. 29-39.
 8. Hausner J. (ed.), 1999, Komunikacja i partycypacja społeczna, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 198 pp.
 9. Jasiuk J., 2008, Dziedzictwo przemysłowe. Doceniony element tradycji oraz społecznego i turystycznego wykorzystania w Polsce i w Europie, [in:] W. Kaprowski, F. Midura, J.W. Sienkiewicz (eds.), Dziedzictwo przemysłowe Mazowsza i jego rola w turystyce, Zakład Wydawniczy DrukTur sp. z o.o., Warszawa, pp. 13-19.
 10. Jędrysiak T., 2011, Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych - zagadnienia ogólne, "Turystyka Kulturowa", 6, Wyd. KulTour.pl, Poznań, s. 8-27.
 11. Kaczmarek J., Liszewski S., Włodarczyk B., 2006, Strategia rozwoju turystyki w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 129 pp.
 12. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny, Wyd. Ekonomiczne SA, Warszawa, 446 pp.
 13. Konopka M., 1994, Obiekty przemysłowe też mogą być zabytkami. Istota ochrony dziedzictwa kultury technicznej, [in:] M. Smoktunowicz (ed.), Rewitalizacja zabytków techniki. Nowe życie w starych zakładach przemysłowych. Materiały z konferencji, Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa, pp. 15-22.
 14. Kowalczyk A., 2008, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 287 pp.
 15. Kronenberg M., 2007, Turystyka dziedzictwa przemysłowego - próba sprecyzowania terminologii, [in:] T. Burzyński (ed.), Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki. Materiały z IV Międzynarodowej konferencji naukowopraktycznej, Zabrze, 6-7.09.2007, Wyd. GWSH, Katowice, pp. 33-41.
 16. Kronenberg M., 2012, Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną miasta. Przykład Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 224 pp.
 17. Kruczek Z., 2007, Geografia turystyczna, Proksenia, Kraków, 304 pp.
 18. Liszewski S., 1992, The industrial city as a tourist centre. The example of Łódź, Turyzm, 2, 1, pp. 9-22.
 19. Mikos V. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. GWSH Milenium, Gniezno, pp. 51-172.
 20. Mikos V. Rohrscheidt A., 2010, Regionalne szlaki tematyczne: idea, potencjał, organizacja, Wyd. Proksenia, Kraków, 408 pp.
 21. Ochmański A., 2014, Interpretacja dziedzictwa przemysłowego dla potrzeb turystyki edukacyjnej na przykładzie Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, [in:] K. Widawski, M. Duda-Seifert (eds.), Turystyka przemysłowa w kontekście rozwoju zrównoważonego, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pp. 119-137.
 22. Orłowski B., 2008, Fenomen turystyki industrialnej, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk-Ciechanów, 60 pp.
 23. Putnam R., 1995, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wyd. Znak, Kraków, 324 pp.
 24. Stasiak A., 2009, Zabytki techniki i przemysłu, [in:] A. Stasiak (ed.), Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych, PWE, Warszawa, pp. 89-107.
 25. Szafranek E., 2008, Kapitał ludzki i społeczny w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi, [in:] J. Słodczyk, E. Szafranek (eds.), Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast, Uniwersytet Opolski, Opole, pp. 63-77.
 26. Szafrańska E., 2010, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Łodzi w opinii mieszkańców miasta, [in:] T. Markowski, S. Kaczmarek, J. Olenderek (eds.), Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi, KPZK PAN, Warszawa, pp. 41-67.
 27. Szalpuk G., 2005, Uwarunkowania i szanse rozwoju turystyki industrialnej na terenie województwa lubuskiego, [in:] T. Burzyński, M. Łabaj (eds.), Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne. Materiały z II konferencji międzynarodowej, Zabrze, 12-13.05.2005, Wyd. GWSH, Katowice, pp. 239-247.
 28. Tomczak J., Szlak kulinarny jako przykład szlaku tematycznego, "Prace i Studia Geograficzne", 52, s. 47-62.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-5856
Język
pol, eng
URI / DOI
https://doi.org/10.1515/tour-2017-0001
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu