BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żulicki Remigiusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zatrudnienie absolwentów turystyki i rekreacji Uniwersytetu Łódzkiego. Analiza socjologiczna wyników badań sondażowych
The Employment of Łódź University Tourism and Recreation Graduates: a Sociological Analysis
Źródło
Turyzm, 2017, T. 27, z. 1, s. 71-81, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Tourism
Słowa kluczowe
Absolwenci szkół wyższych, Zatrudnienie absolwentów, Turystyka, Rekreacja, Regresja logistyczna, Badania sondażowe
Higher education graduates, Employment of graduates, Tourism, Recreation, Logistic regression, Survey research
Uwagi
streszcz., summ., dostęp elektroniczny jedynie do wersji angielskiej
Firma/Organizacja
Uniwersytet Łódzki
Abstrakt
Artykuł dotyczy wybranych aspektów ekonomicznych losów absolwentów kierunku "turystyka i rekreacja" Uniwersytetu Łódzkiego. Celem autora jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: "Od czego zależy status zatrudnienia absolwenta?". Podstawę empiryczną stanowiły wyniki badań sondażowych prowadzonych przez Uniwersytet Łódzki w latach: 2014, 2015 i 2016 wśród absolwentów rok po ukończeniu studiów. Porównano losy zawodowe absolwentów turystyki i rekreacji z innymi absolwentami Wydziału Nauk Geograficznych UŁ. Zastosowano model regresji logistycznej w celu przewidywania statusu zatrudnienia absolwenta na podstawie wybranych zmiennych. Uzyskano dokładność przewidywań na poziomie 75%. Najsilniejszymi predyktorami statusu zatrudnienia były charakterystyki strukturalno-instytucjonalne. Wyniki ilościowe zinterpretowano w kontekście współczesnej roli uniwersytetów. (abstrakt oryginalny)

This article is focused on selected aspects of the economic 'fate' of Tourism and Recreation graduates of the University of Łódź (UŁ). Its aim is to seek answers to the question: 'What determines graduate employment?' Surveys conducted by the Career Office of University of Łódź among graduates one year after graduation in 2014, 2015 and 2016 are the empirical basis. Tourism and Recreation graduates were compared with others from the Faculty of Geographical Sciences UŁ. The logistic regression technique was used to predict the status of graduate employment based on independent variables. The strongest predictors of graduate employment were structural and institutional characteristics. The quantitative results were interpreted in the context of the modern role of universities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babbie E., 2003, Badania społeczne w praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Bedyńska S., Brzezicka A., 2007, Statystyczny drogowskaz, Wyd. SWPS 'Academica', Warszawa.
 3. Brzeziński J., 2003, Metodologia badań psychologicznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Chen B.T., Gursoy D., 2008, Preparing Students for Careers in the Leisure, Recreation and Tourism Field, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 7, 3, pp. 21-41.
 5. Czeżowski T., 1946, O uniwersytecie i studiach uniwersyteckich, Księgarnia Naukowa T. Szczęsny i S-ka, Toruń, 67 pp.
 6. Danieluk B., 2010, Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych, Psychologia Społeczna, 5, 2-3 (14), pp. 199-216.
 7. Field A., 2009, Discovering Statistics Using SPSS, SAGE Publications Ltd., London.
 8. Kobylarek A., 2002, Uniwersytet - zarys idei podstawowej, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1, pp. 90-100.
 9. Krejtz I., Krejtz K., 2007, Wprowadzenie do analizy regresji jedno- i wielozmiennowej, [in:] S. Bedyńska, A. Brzezicka (eds.), Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii, Wyd. SWPS 'Academica', Warszawa, pp. 364-384.
 10. Kruk M. (eds.), 2007, Studia i co dalej... Sytuacja studentów na rynku pracy, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 214 pp.
 11. Larose D.T., 2006, Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Lipińska-Grobelny A., 2014, Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 247 pp.
 13. Liszewski S., 2010, Tourism studies: situated within multiple disciplines or a single independent discipline? (Discursive article)/ Nauka czy nauki o turystyce (artykuł dyskusyjny), Tourism/Turyzm, 20, 2, pp. 37-44.
 14. Nawojczyk M., 2002, Przewodnik po statystyce dla socjologów, SPSS Polska, Kraków.
 15. Pałasz L., 2004, Kształcenie oraz losy absolwentów, Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin.
 16. Piróg D., 2015, Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy. Proces, czynniki, predykcja, Wyd. Naukowe UP, Kraków, 266 pp.
 17. Rogozińska-Pawełczyk A., Majewski D. (eds.), 2011, Absolwent na rynku pracy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 233 pp.
 18. Smarzewska A., 2016, Bezpieczeństwo edukacyjne absolwentów szkół wyższych, Wyd. Państwowa Szkoła Wyższa JPII, Biała Podlaska, 160 pp.
 19. Suchorab A., 2015, Wybory edukacyjno-zawodowe w biografiach studentów na tle wyzwań współczesnego rynku pracy, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Profesora T. Kotarbińskiego, Olsztyn, 452 pp.
 20. Szczepański J., 1963, Socjologiczne zagadnienia wyższego wykształcenia, Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa.
 21. Talik W., Wiechetek M. (eds.), 2014, Kwestionariusz istotnych kompetencji w poszukiwaniu zatrudnienia (KIK-PZ), OIC Poland, Lublin, 129 pp.
 22. Uniwersytet zaangażowany. Przewodnik krytyki politycznej, 2010, Zespół Krytyki Politycznej, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa, 352 pp.
 23. Zarzecki M., Borne-Januła H., Jaroszek K., Puchalska K., Piotrowska P., Noiszewski Ł., 2010, Losy absolwentów szkół i uczelni kształcących kadry dla turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa, 323 pp., https://www.msit.gov.pl/download/1/4285/w2010f2ef.pdf, 05.07.2017.
 24. Zielińska M., 1997, Kariery zawodowe absolwentów wyższej uczelni, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra, 206 pp.
 25. http://biurokarier.uni.Łódź.pl/projekty-biura-karier/monitorowanie-karier-absolwentow/, 23.03.2017.
 26. http://ela.nauka.gov.pl/includes/pdf/opis_raportow.pdf; 4.07.2017.
 27. https://kariera.pracuj.pl/rozmowa_kwalifikacyjna/5-powodow-dla-ktorych-warto-isc-na-staz/; 21.03.2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-5856
Język
pol, eng
URI / DOI
https://doi.org/10.1515/tour-2017-0008
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu