BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzelakowski Andrzej S. (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Rozwój polskiego sektora transportu w latach 1990-2015. Charakterystyka podstawowych kierunków jego zmian oraz perspektywy rozwoju
The Development of ihe Polish Transport Sector Between 1990 and 2015. Characteristic of the Main Directions of its Changes and Development Prospects Till 2020
Źródło
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 3 (35), s. 53-62, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie rynku usług transportowych
Słowa kluczowe
Transport, Polityka transportowa
Transport, Transport policy
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Przedmiotem badań jest analiza rozwoju polskiego sektora transportu w latach 1990- 2015 oraz określenie perspektyw jego dalszego rozwoju. Celem badań jest próba sformułowania głównych kierunków rozwoju polskiego sektora transportu w tym okresie oraz wskazanie podstawowych zmian, jakie nastąpiły w obszarze jego funkcjonowania - tak w sferze realnej, jak i regulacyjnej, a także dokonanie ich oceny. Nakreślono również perspektywy dalszego rozwoju transportu oraz wskazano działania konieczne do stymulowania pożądanych zmian w tym sektorze. W badaniach wykorzystano głównie metody jakościowe, które pozwalają na szerszą, wielopłaszczyznową charakterystykę i analizę przedmiotu badania oraz bardziej dogłębne poznanie i zrozumienie procesów i zjawisk zachodzących w transporcie oraz mechanizmów jego funkcjonowania i rozwoju. Szczególne znaczenie miała w tym zakresie metoda retrospektywna. Na podstawie przedstawionych w treści opracowania wyników badań zawarto w podsumowaniu główne wnioski.(abstrakt autora)

The subject of research which results are presented in the paper is the analysis of the development of the Polish transport sector between 1990 and 2015 as well as determining the prospects for its further development. The purpose of the research is to determine the main directions of the Polish transport sector development and to indicate of the fundamental changes that occurred in its real and regulatory spheres as well as to evaluate them. Author has also presented the perspective of further development of the transport industry and outlined the measures necessary to stimulate desired changes in this sector. The has been used in the study mainly qualitative methods that allow for wider characteristics and analysis of the viewed subject, enabling to get more in-depth knowledge and understanding of the processes and mechanisms occurring in transport sector. Of particular importance in this respect has been the retrospective method. Based on the presented in the content of the paper survey results, in the end of the paper the main conclusions has been presented.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Grzelakowski, A.S. (2014). Transport Infrastructure in the Face of Challenges Concerning Security and Reliability of Transport and Logistics Macrosystems. Logistyka, 4 (CD 3), 2811-2826.
  2. Grzelakowski, A.S, (2015a). Mechanizmy regulacji systemu transportowego i ich wpływ na sprawność i efektywność funkcjonowania makrosystemu logistycznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Modelowanie procesów i systemów logistycznych, XIV, 56, s. 255-266.
  3. Grzelakowski, A.S. (2015b). Ocena zmian w polskim transporcie w minionym dwudziestopięcioleciu (1990-2015) i priorytety transportowe Polski w najbliższej przyszłości. W: P. Świątecki (red.), Polski transport: ocena ćwierćwiecza 1990-2015 i priorytety na przyszłość (s. 64-73). Warszawa: Kancelaria Senatu RP.
  4. Grzelakowski, A.S., Matczak, M. (red.). (2015). Infrastruktura transportu. Współczesne wyzwania rozwojowe. Gdańsk: Wydawnictwa Maszyn Przepływowych PAN.
  5. Pieriegud, J. (red.). (2015). System transportowy Polski. 10 lat w Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  6. Załoga, E., (2013). Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
  7. Załoga, E., (2016). Nowe wyzwania stojące przed transportem. W: K. Wojewódzka-Król, E. Załoga (red.), Transport. Nowe wyzwania (s. 28-49). Warszawa: PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-275X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.35-05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu