BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gonet Danuta (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Innowacyjność członków grup producentów rolnych. Studium przypadków
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 58-63, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Innowacyjność, Innowacje, Wyniki badań
Arable farm, Agricultural production, Innovative character, Innovations, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q12
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono problematykę innowacyjności na przykładzie dwóch grup producentów rolnych (X producentów gęsi i kaczek oraz Y producentów trzody chlewnej) w odniesieniu do prowadzonych gospodarstw rolnych. Źródłem materiałów był kwestionariusz wywiadu przeprowadzony w 2015 roku. W badaniach wykorzystano metodę opisową i porównawczą. Rolnicy charakteryzowanych grup prowadzili gospodarstwa, w których dominowała produkcja zwierzęca, dlatego implementowane przez nich innowacje w większości dotyczyły produkcji zwierzęcej. Ponad połowa ankietowanych w ramach tego działu zwiększyła pogłowie zwierząt. Najważniejszym nośnikiem innowacji dla rolników były szkolenia i kursy WODR. Wprowadzane innowacje były głównie finansowane z własnych środków pieniężnych. Ponad połowa z ankietowanych rolników twierdziła, że innowacje wpłynęły na unowocześnienie ich gospodarstwa, co miało korzystny wpływ na osiągane wyniki ekonomiczne i konkurencyjność na rynku.(abstrakt oryginalny)

The article presents the issue of innovation in the members of two producer groups / X producers of geese and ducks and Y producers of pigs / in relation to the farms. The source of the material was an interview questionnaire carried out in 2015. The research used a descriptive and comparative method. Farmers of the characterized groups ran farms where animal production was dominant, and therefore the innovations they implemented mostly involved animal production. More than half of respondents in this department increased animal stock. The most important vehicle for innovation for farmers was WODR training and courses. The innovations being introduced were mainly financed from own funds. More than half of the farmers surveyed claimed that innovations influenced the modernization of their farms, which had a positive impact on their economic performance and market competitiveness.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogdanienko Jerzy. 2004. Innowacyjność przedsiębiorstw. Toruń: Wydawnictwo Mikołaja Kopernika.
 2. Drucker Peter F. 1992. Innowacje i przedsiębiorczość - praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
 3. Grzybowska Barbara. 2012. Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce - ujęcie regionalne. Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 4. Hirschman Elizabeth C.1980. "Innovativeness, novelty seeking and consumer creativity". Journal of Consumer Research 7 (3): 283-290.
 5. Jóźwiak Wojciech, Adam Kagan , Zofia Mirkowska. 2012. "Innowacje w polskich gospodarstwach rolnych, zakres ich wdrażania i znaczenie". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3: 6-7.
 6. Juchniewicz Małgorzata. 2011. "Innowacje nietechnologiczne w przemyśle spożywczym". Roczniki Naukowe SERiA XIII (2): 159-164.
 7. Kalinowski Julian, Danuta Gonet. 2014. "Informacje i innowacje w zarządzaniu gospodarstwami rolnymi w województwie dolnośląskim". Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie Finanse i Marketing 11 (60): 56-64.
 8. Kisiel Roman, Karolina Bobuchowska. 2008. ‚Działalność innowacyjna przedsiębiorstw zarejestrowanych w Regionalnym Systemie Wspierania Innowacji". Roczniki Naukowe SERiA X (1): 159-163.
 9. Kociszewski Michał, Joanna Szwacka. 2008. ,,Innowacyjność stymulatorem rozwoju przedsiębiorstw przemysłu spożywczego". Prace Naukowe SGGW. Innowacje i innowacyjność w sektorze Agrobiznesu 45: 81-89.
 10. Łęczycki Kazimierz. 2008. Innowacje w gospodarstwie rolniczym [W] Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu, 45-57. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 11. Maziarz Czesław. 1984. Andragogika rolnicza. Warszawa: PWN.
 12. Midgley David F., Grahame R. Dowlnig. 1978. "Innovativeness: the concept and its measurement". Journal of Consumer Research 4: 229-230.
 13. Podręcznik Oslo. 2008. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa: MNiSW.
 14. Ratajczak Zofia. 1980. Człowiek w sytuacji innowacyjnej. Warszawa: PWN.
 15. Rogers Everett M. 1983. Diffusion of Innovations. New York: The Free Press.
 16. Rudnicki Roman. 2008. Kształtowanie przestrzeni produkcyjnej a innowacyjność w rolnictwie. [W] Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu, red. M. Adamowicz, 247-256. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 17. Ryznar Józef. 1995. Doradztwo rolnicze w zarysie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
 18. Schumpeter Joseph A. 1939. Business cycles: A theoretical, historical and statistical analysis of capitalist process. New York: McGraw-Hill.
 19. Sikorska-Wolak Izabella. 1997. "Innowacyjność rolników i jej aspekty psychologiczne". Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2: 20-22.
 20. Stachak Stanisław. 2013. Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3216
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu