BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruś Lech (Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences), Woroniecka-Leciejewicz Irena (Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences)
Tytuł
Monetary-Fiscal Game Analyzed Using a Macroeconomic Model for Poland
Analiza gry monetarno-fiskalnej z wykorzystaniem makroekonomicznego modelu dla Polski
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2017, vol. 64, z. 3, s. 285-304, rys., tab., bibliogr. s. 301-303
Statistical Review
Słowa kluczowe
Gry ekonomiczne, Modelowanie makroekonomiczne gospodarki, Strategie alternatywne
Economic games, Macroeconomic modelling of economy, Alternative strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy sformułowano i przeanalizowano grę monetarno-fiskalną opisującą interakcje między władzami monetarnymi i fiskalnymi. Każdy z graczy stara się osiągnąć założony cel: władze monetarne - pożądany poziom inflacji, władze fiskalne - pożądany wzrost gospodarczy. Zbudowano model makroekonomiczny oparty na koncepcji nowej syntezy neoklasycznej. Model ten, zawierający cztery podstawowe równania: luki popytowej, inflacji, inflacji oczekiwanej i regułę Taylora, został rozbudowany z uwzględnieniem wydatków budżetowych. Dokonano estymacji modelu na dla gospodarki polskiej na podstawie szeregów czasowych 2000-1014. Zbudowano system komputerowy wyznaczający wypłaty gry. Przeprowadzono szereg symulacji z wykorzystaniem zbudowanego modelu. Przedstawiono skutki polityk monetarnych i fiskalnych alternatywnych do realizowanych w przeszłości. Wyznaczono i przeanalizowano optymalne strategie odpowiedzi oraz strategie równowagi Nasha. Wskazano na przypadki, gdy równowagi Nasha są Pareto optymalne oraz takie, które prowadzą do wyboru skrajnie restrykcyjnych lub skrajnie ekspansywnych polityk, a uzyskiwana równowaga nie jest Pareto optymalna. Wskazana jest wtedy koordynacja polityk. (abstrakt oryginalny)

In the paper a monetary-fiscal game is formulated and analyzed. It describes interactions of the monetary and fiscal authorities. Each authority tries to achieve its own goal: the fiscal authority - assumed GDP growth, and the monetary authority - an inflation level. A macroeconomic model for the Polish economy has been formulated on the basis of the New Neoclassical Synthesis concept and respectively extended to describe effects of the fiscal instruments. The model parameters have been estimated using statistical data of the Polish economy from the period 2000-2014. A computer-based system calculating results of the game has been constructed using the above model. A sequence of simulations have been made in which payoffs of the game were derived for alternative monetary and fiscal policies. Results of the policy mix strategies alternative to the historical policies in Poland were also considered. In the paper the best response strategies of the authorities and the Nash equilibria are analyzed when the authorities assume independently their goals. The simulation results are presented and discussed for the cases when the Nash equilibria is Pareto optimal but also when it is not Pareto optimal. It is shown also that the best response strategies may lead to the extremely restrictive or expansive policies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arestis P., (2009), New Consensus Macroeconomics: A Critical Appraisal, Working Paper, 05-09, Cambridge Centre for Economic and Public Policy.
 2. Batini N., Haldane A., (1999), Forward-Looking Rules for Monetary Policy, Bank of England Working Paper No. 91.
 3. Bennett H., Loayza N., (2001), Policy Biases when the Monetary and Fiscal Authorities have Different Objectives, Central Bank of Chile Working Papers, no. 66.
 4. Blackburn K., Christensen M., (1989), Monetary Policy and Policy Credibility: Theories and Evidence, Journal of Economic Literature, 27, 1-45.
 5. Blanchard O., (2009), The State of Macro, Annual Review of Economics, 1, September, 209-228.
 6. Blinder A. S., (2000), Central Bank Credibility, Why Do We Care? How Do We Build It?, American Economic Review, December 2000, 1421-1431.
 7. Blinder A. S., (1983), Issues in the Coordination of Monetary and Fiscal Policy, in: Monetary Policy in the 1980s, Federal Reserve Bank of Kansas City, 3-34.
 8. Bludnik I., (2010), Nowa synteza neoklasyczna w makroekonomii (The New Neoclassical Synthesis in the Macroeconomics), Bank i Kredyt, 41 (2), 43-70.
 9. Budnik K., Greszta M., Hulej M., Kolasa M., Murawski K., Rot M., Rybaczyk B., Tarnicka M., (2009), The New Macroeconometric Model of the Polish Economy, National Bank of Poland Working Paper, No. 64, Warszawa.
 10. Calvo G. A., (1983), Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework, Journal of Monetary Economics, 12 (3), 383-398.
 11. Cevik E. I., Dibooglu S., Kutan A. M., (2014), Monetary and Fiscal Policy Interactions: Evidence from Emerging European Economies, Journal of Comparative Economics, 42 (4), 1079-1091.
 12. Darnault N., Kutos P., (2005), Poland's Policy Mix: Fiscal or Monetary Leadership?, ECFIN Country Focus, 2 (1), 1-6.
 13. Demertzis M., Hughes Hallet A., Viegi N., (2002), An Independed Central Bank Faced with Elected Governments: A Political Economy Conflict, Research Memorandum WO no. 686, De Nederlandsche Bank, May 2002.
 14. Dixit A., Lambertini L., (2001), Monetary-Fiscal Policy Interactions and Commitment versus Discretion in a Monetary Union, European Economic Review, 45, 977-987.
 15. Eijffinger S. W., DeHaan J., (1996), The Political Economy of Central Bank Independence, Princeton University, Princeton.
 16. Freitas P. S., Muinhos M. K., (2001), A Simple Model for Inflation Targeting in Brazil, Working Paper Series, no. 18, Banco Central do Brasil.
 17. Galí J., (2009), The New Keynesian Approach to Monetary Policy Analysis: Lessons and New Directions, http://www.crei.cat/people/gali/jg09cfs.pdf.
 18. Gjedrem S., (2001), Monetary Policy - the Importance of Credibility and Confidence, BIS Review, 7, 1-13.
 19. Goodfriend M., King R. G., (1997), The New Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary Policy, in: Bernanke B., Rotemberg J., (eds.), NBER Macroeconomics Annual, MIT Press, Cambridge.
 20. Goodhart C., (2007), Whatever Became of the Monetary Aggregates?, Peston Lecture in Honour of Maurice, Lord Peston, delivered at Queen Mary College, London.
 21. Greszta M., Hulej M., Lewińska R., Michałek A., Pońsko B., Schultz B., (2012), Reestymacja kwartalnego modelu gospodarki polskiej NECMOD 2012 (Reestimation of the Quarterly Model of the Polish Economy NECMOD 2012), Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 22. http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/necmod.html
 23. Janecki J., (2012), Reakcja rynkowych stóp procentowych na zmiany stopy procentowej banku centralnego w Polsce w latach 2001-2011 (Reaction of Market Interest Rates on the NBP Interest Rates in Poland, 2001-2011), Materiały i Studia NBP, 272, Warszawa.
 24. Kokoszczyński R., Łyziak T., Pawłowska M., Przystupa J., Wróbel E., (2002), Mechanizm transmisji polityki pieniężnej - współczesne ramy teoretyczne, nowe wyniki empiryczne dla Polski (The Transmission Mechanism of Monetary Policy - A Contemporary Theoretical Framework, New Empirical Results for Poland), Materiały i Studia NBP, 51, Warsaw.
 25. Kruś L., Woroniecka-Leciejewicz I., (2015), Fiscal-Monetary Game Analyzed with Use of a Dynamic Macroeconomic Model, in: Kamiński B., Kersten G., Szapiro T., (eds.), GDN 2015, Springer LNBIP 218, 199-208.
 26. Kruś L., (2014), Computer Based Support in Multicriteria Bargaining with Use of the Generalized Nash Solution Concepts, in: Modern Approaches in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Networks and Related Topics, Vol. II: Applications, K. Atanassov et al., (eds.), SRI PAS, Warsaw, 43-60.
 27. Kruś L., (2011), Wielokryterialne decyzje kooperacyjne, metody wspomagania komputerowego (Multicriteria Cooperative Decisions, Computer Based Support), Instytut Badań Systemowych PAN, Seria: Badania systemowe, 70, Warsaw.
 28. Lambertini L., Rovelli R., (2003), Monetary and Fiscal Policy Coordination and Macroeconomic Stabilization. A Theoretic Analysis, Bolonia.
 29. Libich J., Nguyen D., Stehlik P., (2015), Monetary Exit and Fiscal Spillovers, European Journal of Political Economy, 40, 184-206.
 30. Libich J., Nguyen D., (2015), Strategic Monetary-Fiscal Interactions in a Downturn, Economic Record, 91 (293), 172-190.
 31. Marszałek P., (2009), Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej jako przesłanka stabilności poziomu cen (Coordination of the Monetary and Fiscal Policies as the Prerequisite for the Price Level Stability), PWN, Warsaw.
 32. Marszałek P., (2005), Zastosowanie teorii gier do badania koordynacji polityki pieniężnej i polityki fiskalnej (Game Theory Applied in the Study of Coordination of the Monetary and Fiscal Policy), in: Studia z bankowości centralnej, Przybylska-Kapuścińska W., (ed.), Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, 56, 224-247, Poznań, 2005.
 33. Monetary and Fiscal Policies to Head off Overheating, in: OECD Economic Surveys: Poland 2008, OECD Publishing, 47-71.
 34. Muinhos M. K., (2001), Inflation Targeting in an Open Financially Integrated Emerging Economy: the Case of Brazil, Working Paper Series, no. 26, Banco Central do Brasil.
 35. Nash J. F., (1951), Non-cooperative Games, Annals of Mathematics, 54 (2), 286-295.
 36. Nordhaus W. D., (1994), Policy Games: Coordination and Independence in Monetary and Fiscal Policies. Brookings Papers on Economic Activity, 2, 139-215.
 37. Sargent T., Wallace N., (1981), Some Unpleasant Monetarist Arithmetic, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 5, 1-17.
 38. Spahn H.-P. (2009), The New Keynesian Microfoundation of Macroeconomics, Diskussionspapiere, 317, Institut für Volkswirtschaftslehre der Universität Hohenheim.
 39. Stawska J., (2014), Wpływ policy-mix na wzrost gospodarczy i poziom bezrobocia w Polsce (An Influence of Policy-Mix on the Economic Growth and Unemployment in Poland), Finanse, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 804, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67, 667-677.
 40. Taylor J. B., (1993), Discretion versus Policy Rules in Practice, Carnegie-Rochester [1] Conference Series on Public Policy, 39, 195-214.
 41. Walsh C., (2001), Transparency in Monetary Policy, FRBSF Economic Letter 2001, 26 (September 7).
 42. Wierzbicki A. P., Makowski M., Wessels J., (2000), Model-based Decision Support Methodology with Environmental Applications, Kluwer Academic Press, Dordrecht, Boston.
 43. Wierzbicki A. P., Kruś L., Makowski M., (1993), The Role of Multi-Objective Optimization in Negotiation and Mediation Support, Theory and Decision, 34 (2), 201-214.
 44. Wierzbicki A. P., (1986), On the Completeness and Constructiveness of Parametric Characterizations to Vector Optimization Problems, OR Spectrum, Springer Verlag, 8, 73-87.
 45. Wojtyna A., (1998), Szkice o niezależności banku centralnego (Essays on the Independence of the Central Bank), PWN, Warsaw.
 46. Wojtyna A., (1996), Niezależność banku centralnego a teoretyczne i praktyczne aspekty koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej (Independence of the Central Bank and the Theoretical and Practical Aspects of Coordination of the Monetary and Fiscal Policy), Bank i Kredyt, 6, 87-101.
 47. Woodford M., (2003), Interest and Prices, Princeton University Press, Princeton.
 48. Woroniecka-Leciejewicz I., (2015a), Equilibrium Strategies in a Fiscal-monetary Game. A Simulation Analysis, Operations Research & Decisions, 25 (2), 75-100.
 49. Woroniecka-Leciejewicz I., (2015b), Wpływ instrumentów policy mix na gospodarkę - ujęcie modelowe (The Influence of Policy Mix Instruments on the Economy - A Modeling Approach), Zeszyty Naukowe WSISiZ, Współczesne Problemy Zarządzania, 7-33.
 50. Woroniecka-Leciejewicz I., (2010), Decision Interactions of Monetary and Fiscal Authorities in the Choice of Policy Mix. The special issue Journal of Organisational Transformation and Social Change: "Corruption and Good Governance", Intellect - Publishers of Original Thinking, UK, 7 (2), 189-210.
 51. Woroniecka-Leciejewicz I., (2008), Dylemat więźnia i inne przypadki grze monetarno-fiskalnej fiskalnej (Prisoner's Dilemma and Other Cases in the Monetary-Fiscal Game), in: Owsiński J. W., Nahorski Z., Szapiro T., (eds.), Badania operacyjne i systemowe: decyzje, gospodarka, kapitał ludzki i jakość, Seria Badania Systemowe, 64, IBS PAN, Warsaw, 161-172.
 52. Woroniecka I., (2007), Analiza priorytetów banku centralnego w polityce stóp procentowych (Analysis of Priorities of the Central Bank in the Interest Rate Policy), Ekonomista, 4, 559-580.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu