BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miczyńska-Kowalska Maria (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Kapitał ludzki w rozwoju społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy
Human Capital in the Development of Society and the Knowledge-based Economy
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 51, s. 27-37, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Kapitał intelektualny, Wiedza, Rozwój społeczno-gospodarczy, Wzrost gospodarczy
Human capital, Intellectual capital, Knowledge, Social economic development, Economic growth
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A13
streszcz., summ.
Abstrakt
Na przestrzeni ostatnich lat zaszły duże zmiany w gospodarce (GOW). Kapitał ludzki ujmowany jest jako czynnik rozwoju i wzrostu gospodarczego. Stanowi czynnik dodany do klasycznych teorii wzrostu opartych na kapitale i pracy. Celem artykułu jest wskazanie, że wyzwania stawiane rozwojowi społeczeństwa i gospodarce opartej na wiedzy zaowocowały zwróceniem uwagi na kapitał ludzki, nowe sposoby zarządzania nim, rolę edukacji, wykształcenia i kompetencji pracowników. W warunkach wzrastającej konkurencji wiedza stała się tym czynnikiem, który tworzy przewagę konkurencyjną. We współczesnej gospodarce biznes nie może dobrze funkcjonować bez wiedzy i wykorzystania badań naukowych. Transfer wiedzy z obszaru nauki do sektora gospodarki stanowi podstawę innowacyjności i wzrostu ekonomicznego. Podejmując zagadnienie roli kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno-gospodarczym w artykule wyjaśniono pojęcia rozwój społeczny, rozwój gospodarczy, wzrost gospodarczy, kapitał ludzki oraz kapitał intelektualny. Skoncentrowano się na wpływie kapitału ludzkiego i wiedzy na rozwój gospodarczy. Zaprezentowane koncepcje rozwoju społecznego i gospodarczego są pomocne w zrozumieniu kierunku zmian zachodzących w rozwoju. Prowadzą one bowiem do wzrostu roli wiedzy w społeczeństwie i w gospodarce. Analizując to zagadnienie, w artykule zwrócono uwagę na możliwości i ograniczenia rozwoju kapitału ludzkiego w społeczeństwie wiedzy. Podkreślono, że społeczeństwo oparte na wiedzy, gospodarka oparta na wiedzy, implikuje wzrost zapotrzebowania na pracowników wiedzy, na kapitał intelektualny, jak również zarządzanie wiedzą. W artykule wskazano na demograficzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego; zasygnalizowano problemy związane z migracjami i bezrobociem; podkreślono rolę edukacji, wykształcenia oraz kompetencji pracowników. (abstrakt oryginalny)

Over the last few years there have been big changes in the economy (GOW). Human capital is recognised as a factor for development and growth. It adds to the classic theory of growth based on capital and labor. The aim of the article is an indication that the challenges to the development of society and the knowledge-based economy have resulted in a focus on human capital, new ways to manage it, the role of education, training and competence of the employees. In terms of increasing competition, knowledge has become the factor that creates competitive advantage. In today's business, economy can not function well without the knowledge and use of scientific research. Transfer of knowledge from the science sector of the economy is the basis for innovation and economic growth. In deciding the question of the role of human capital in socio-economic development in the article it`s explaining the concept of social development, economic development, economic growth, human capital and intellectual capital. The article focuses on the impact of human capital and knowledge on economic development. It presents the concepts of social and economic development as helpful in understanding the direction of changes in the development. These changes lead to the growth of the role of knowledge in society and in the economy. By analyzing this issue, in the article attention is drew to the possibilities and limitations of the development of human capital in the knowledge society. In the article it`s stressed that the knowledge-based society, knowledge- -based economy, implies increased demand for knowledge workers, on intellectual capital, as well as knowledge management. In the article mentioned the demographic determinants of economic development; there are signalled problems related to migration and unemployment; it emphasises the role of education, training and competence of the employees. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Doktór K., Konecki K., Warzywoda-Kruszyńska W. (red.), 2003, Praca, gospodarka, społeczeństwa. Studia i szkice socjologiczne dedykowane Profesor Jolancie Kulpińskiej, Wyd. UŁ, Łódź.
 2. Fic M., 2008, Zarzadzanie wiedzą - mnogość teorii i niedostatek teorii [w:] Wiedza, innowacyjność, zmiana, red. J. Stankiewicz, Wyd. UZ, Zielona Góra.
 3. Fiedorowicz K., Fiedorowicz J., 2006, Cechy przestrzeni a wzrost gospodarczy (na przykładzie wybranych cech i obszarów Polski), "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 9, red. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
 4. Gardawski J., Gilejko L., Siewierski J., Towalski R., 2006, Socjologia gospodarki, Difin, Warszawa.
 5. Król H., Ludwiczyński A., 2010, Zarządzanie zasobami ludzkimi: tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Kusideł E., Modranka E., 2012, Zmiany na polskim rynku pracy po akcesji do Unii Europejskiej i przyszłe kierunki zmian wynikające z dokumentów strategicznych oraz zmian demograficznych [w:] Wzrost gospodarczy - rynek pracy - innowacyjność gospodarki, red. W. Kasperkiewicz, K. Madej, Wyd. UŁ, Łódź.
 7. Lubacz J. (red.), 1999, W drodze do społeczeństwa informacyjnego, Warszawa.
 8. Łyżwa E., 2014, Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność regionów, Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014.
 9. Malara Z., 2006, Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Moczulska J., 2013, Inwestycje w kapitał ludzki determinantą innowacyjności [w:] Innowacyjność i przedsiębiorczość w rozwoju społeczno-gospodarczym, red. A. Sadowski, A. Wyszkowski, Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 11. Pawłowski K., 2004, Społeczeństwo wiedzy szansa dla Polski, Wyd. Znak, Kraków.
 12. Perechuda K., 2005, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Pysiak B., 2006, Innowacje w regionie [w:] Innowacyjność w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 14. Rikowski R. (red.), 2007, Knowledge Management: Social, Cultural and Theoretical Perspectives, Chandos Publishing, Oxford.
 15. Strużycki M. (red.), 2006, Innowacyjność w teorii i praktyce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 16. Szacka B., 2003, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
 17. Sztompka P, 2002, Socjologia, Wydaw. Znak, Kraków.
 18. Toffler A., 1997, Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 19. Tomaszewski J., 2003-2004, Problem ubóstwa w Polsce. Uwarunkowania prawne, organizacyjne i finansowe (współzależności makro- i mikroekonomiczne), "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 3, red. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
 20. Tuziak A., 2013, Innowacyjność w endogenicznym rozwoju regionu peryferyjnego, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 21. Weresa M., 2008, Science and Business: Bonds That Bind [w:] Fostering Innovation and Knowledge Transfer in European Regions, red. W.L. Fihlo, M. Weresa, Peter Lang, Frankfurt.
 22. Wronkowska G., 2012, Kapitał ludzki. Ujęcie teoretyczne, Wyd. WE w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.3.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu