BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guzal-Dec Danuta (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Zwolińska-Ligaj Magdalena (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Lokalne grupy działania na rzecz włączenia społecznego w województwie lubelskim
Local Action Groups for Social Inclusion in Lublin Region
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 71-78, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Lokalna Grupa Działania (LGD), Rozwój lokalny, Program LEADER
Local Action Group, Local development, LEADER Programme
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O17
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Celem pracy jest charakterystyka funkcjonowania lokalnych grup działania (LGD) w perspektywie 2014-2020 i ocena skali i zakresu oddziaływania LGD poprzez politykę włączenia społecznego na społeczności obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich województwa lubelskiego. Cel został zrealizowany dzięki analizie literatury przedmiotu i dokumentów regulujących funkcjonowanie wszystkich 22 LGD z województwa lubelskiego oraz desk research. Zebrany materiał poddano analizie statystycznej z zastosowaniem statystki opisowej oraz testu istotności różnic. Wykazano, że przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w różnych jego wymiarach i obszarach zawarto w celach statutowych i strategiach rozwoju wszystkich LGD. Wśród nich wyodrębniono grupę szczególnie aktywnie realizujących politykę włączenia, jednak wykazano niską aktywność badanych LGD na rzecz rozwoju działań postulowanych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to characterize the functioning of the Local Action Groups (LAGs) in the 2014-2020 perspective and to assess the scale and extent of LAGs impact through the social inclusion policy for rural and urban-rural communities in Lublin voivodship. The aim was achieved through the analysis of literature as well as documents regulating the functioning of all 22 LAGs in Lubelskie Voivodship. The desk research method was also used. In the analysis of the research material elements of descriptive statistics and the significance test of differences were used. It has been demonstrated that counteracting social exclusion in various dimensions and areas was outlined in the statutory purposes and development strategies of all LAGs. Among the LAGs investigated there are entities that actively implement the policy of inclusion. However, the activity of LAGs surveyed in the activities undertaken under the National Program for the Development of Social Economy is low.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Daniłowska Alina. 2017. "Glass ceiling" problem in rural areas in Poland". Economic Science for Rural Development Conference Proceedings 46: 48-53.
 2. Guzal-Dec Danuta, Magdalena Zwolińska-Ligaj. 2017. "Local Action Groups as new organisations in rural development an exapmle of the Lublin region (Poland)". Economic Science for Rural Development Conference Proceedings 44: 58-68.
 3. Hausmann Ricardo. 2014. "The Economics of Inclusion". Economics 7, November 2014, http://www. project-syndicate.org/commentary/inclusiveness-key-strategy-for-growth-by-ricardo-hausmann, dostęp 20.06.2017.
 4. Kosiedowski Wojciech. 2016. "Koncepcja rozwoju inkluzywnego i jej realizacja w Europie Środkowo- -Wschodniej". Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 5: 78-79.
 5. Mączyńska Elżbieta. 2014. "Polska transformacja a kapitalizm inkluzywny". Mazowieckie Studia Regionalne 15: 13-28.
 6. MRiRW. 2013. PROW na lata 2014-2020. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 7. MRiRW. 2015. Poradnik dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020. Warszawa: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 8. Raczkowska Małgorzata. 2012. "Ekskluzja społeczna na obszarach wiejskich w Polsce". Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 99 (4): 49-56.
 9. Ranieri Rafael, Almeida Ramos Raquel. 2013. "Inclusive growth: Building up a concept". International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG), Working Paper 104. Brasilia: International Policy Centre for Inclusive Growth,United Nations Development Programme.
 10. Sawicka Janina. 2009. Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy i w rolnictwie. [W] Raport. Kongres Kobiet Polskich 2009. Kobiety dla Polski, Polska dla Kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009, red. J. Piotrowska, A. Grzybek, 24-34. Warszawa: Fundacja Feminoteka.
 11. Shortall Sally, Mark Shucksmith. 1998. "Integrated rural development: issues arising from the Scottish experience". European Planning Studies 6 (1): 73-88.
 12. Uchwała nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej". Dz.Urz. nr 0. poz. 811.
 13. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Dz.U. 2015, poz. 378.
 14. World Bank. 2008. 2008. The Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development. Washington, DC: Commission on Growth and Development.
 15. http://lublin.stat.gov.pl/files/gfx/lublin/pl/defaultstronaopisowa/1235/1/1/sam_teryt_2015.pdf.
 16. http://www. ksow.pl, dostęp 20.06.2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3218
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu