BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamus Mirosława (Warszawski Uniwersytet Medyczny), Owczarek Krzysztof (Warszawski Uniwersytet Medyczny), Jaworski Mariusz (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie)
Tytuł
Difficult Situations in the Profession of a Dietitian-Therapist
Trudne sytuacje w pracy dietetyka-terapeuty
Źródło
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2017, nr 2(52), s. 288-299, bibliogr. 29 poz.
Vistula Scientific Quarterly
Słowa kluczowe
Praca w stresie, Stres zawodowy, Wypalenie zawodowe, Żywienie dietetyczne
Work under pressure, Occupational stress, Professional burnout, Dietary feeding
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I18
streszcz., summ.
Abstrakt
Stres zawodowy i zespół wypalenia zawodowego może prowadzić do negatywnych konsekwencji w wymiarze indywidualnym, społecznym i ekonomicznym. W pracy dietetyka-terapeuty stres wiąże się z wieloma aspektami. Jednym z nich jest konieczność elastycznego reagowania na potrzeby zgłaszających się klientów i pacjentów. Kolejnym, wiążącym się z posiadaną wiedzą, jest umiejętność dokonywania selekcji i oceny dynamicznie rosnącej w przestrzeni medialnej ilości informacji na temat wartości odżywczych produktów, pozyskiwanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Wyzwaniem są stereotypy związane z odżywianiem się; zmiana nieprawidłowych nawyków żywieniowych pacjentów czy klientów jest wyzwaniem, niosącym często poczucie frustracji. Najczęstszymi sytuacjami trudnymi w pracy zawodowej są frustracja oraz konflikty interpersonalne i intrapsychiczne. Mogą one nasilać stres związany z wykonywanym zawodem i prowadzić do przykrych skutków w postaci wypalenia zawodowego. Aby temu przeciwdziałać, konieczne jest zwiększenie zasobów własnych pracowników oraz zmiany warunków i organizacji pracy. (abstrakt oryginalny)

Occupational stress and burnout syndrome can lead to many negative individual, social and economic consequences. Dietitians' occupational stress is associated with many aspects. One of them is the need for flexible responses to the needs of clients and patients. Another, related to the existing knowledge, is the capability to select and assess the dynamically growing media space content concerning the nutritional value of various products, as acquired through the use of modern technologies. Dietitians face the challenge of the stereotypes associated with eating; changing patients' or clients' bad habits of eating is a challenge, often causing frustration. Frustration, external and internal conflicts are the most difficult situations in the workplace. They can exacerbate the stress associated with the profession and consequently lead to unpleasant consequences in the form of occupational burnout. In order to counter this, it is necessary to increase the employees' own resources and changing the conditions and organization of work. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonovsky A., Grzegołowska-Klarkowska H.J. (1995), Rozwikłanie tajemnicy zdrowia: Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować, Fundacja IPN, Warszawa.
 2. Bishop G.D. (2000), Psychologia zdrowia, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
 3. Busch F.N. (2017), A model for integrating actual neurotic or unrepresented states and symbolized aspects of intrapsychic conflict, "Psychoanal.Q", No. 86(1).
 4. Flaxman P.E., Bond F.W. (2010), A randomised worksite comparison of acceptance and commitment therapy and stress inoculation training, "Behaviour Research and Therapy", No. 48(8), http://doi.org/10.1016/j.brat.2010.05.004 [access: 13.04.2017].
 5. Folkman S., Moskowitz J. (2006), Positive affect and meaning-focused coping during significant psychological stress, (in:) Schut, H., de Wit J., van den Bos G. (Eds.), The scope of social psychology: Theory and application, Psychology Press, Hove UK.
 6. Goyal M., Singh S., Sibinga E.M., Gould N.F., Rowland-Seymour A., Sharma R., et al. (2014), Meditation Programs for Psychological Stress and Well-Being, "Comparative Effectiveness Reviews", No. 124, Johns Hopkins University Evidence-based Practice Center Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); Report No.: 13(14)-EHC116-EF, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/ PMH0063263/ [access: 11.04.2017].
 7. Grzywacz R. (2011), Brak aktywności ruchowej i jej wpływ na stres u ludzi pracujących zawodowo, "Borgis - Medycyna Rodzinna", nr 3.
 8. Gulla B. (2015), Zakaz czy nakaz? Skuteczny przekaz zaleceń zdrowotnych, "Zeszyty Prasoznawcze", nr 222(2).
 9. Heszen, I. (2013), Psychologia stresu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Heszen I. (2010), Duchowość i jej rola w radzeniu sobie ze stresem, (in:) Suchocka L., Sztembis R. (Eds.), Człowiek i dzieło, KUL Press, Lublin.
 11. Heszen I., Sęk H. (2007), Psychologia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Hobfoll E.S. (2006), Stres, kultura i społeczność: Psychologia i filozofia stresu, GWP, Gdańsk.
 13. Lazarus R.S., Folkman S. (1987), Transactional theory and research on emotions and coping, DOI: 10.1002/per.2410010304 [access: 14.04.2017].
 14. Lazarus R.S. (2006), Stress and Emotion: A New Synthesis, Springer Publishing Company, Inc., New York.
 15. Leśniewska A., Stosik A. (2013), Problem dopasowania jako wyzwanie dla współczesnych organizacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 277.
 16. Molek-Winiarska D. (2012), Rozwój umiejętności pracowników w aspekcie radzenia sobie ze stresem, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 249.
 17. Ogden J. (2011), Psychologia odżywiania się. Od zdrowych do zaburzonych zachowań żywieniowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 18. Ogińska-Bulik N., Zadworna-Cieślak M. (2015), Spirituality and the negative and positive effects of traumatic experiences in a group of emergency service workers, "Polish Journal of Applied Psychology", No. 13(2), DOI: https://doi.org/10.1515/ pjap-2015-0027 [access: 14.04.2017].
 19. Ogińska-Bulik N. (2006), Stres w zawodach usług społecznych. Źródła. Konsekwencje. Zapobieganie, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 20. Owczarek K. (2011), Zjawisko stresu, (w:) Fiedor P., Pawłowski W. (red.), Medycyna katastrof, Oficyna Wydawnicza WUM, Warszawa.
 21. Parnandi A., Gutierrez-Osuna R. (2015), Physiological modalities for relaxation skill transfer in biofeedback games, "IEEE J Biomed Health Inform.", DOI: 10.1109/ JBHI.2015.2511665 [access: 14.04.2017].
 22. Podgórska L., Paśnik K. (2014), Rola dietetyka w prowadzeniu chorego leczonego bariatrycznie, "Piel. Zdr. Publ.", nr 4(3).
 23. Ratajczak Z. (2008), Psychologia pracy w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 24. Ruotsalainen J. H., Verbeek J. H., Marine A., Serra C. (2015), Preventing occupational stress in healthcare workers, "Cochrane Database of Systematic Reviews", No. 4. Art. No.: CD002892, DOI: 10.1002/14651858.CD002892.pub5 [access: 13.04.2017]
 25. Sandrin L. (2006), Jak się nie wypalić pomagając innym, Wydawnictwo Jedność, Kielce.
 26. Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy 2015. (2015), https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/156451/Sprawozdanie%202015.pdf#pa- ge=161 [access: 10.04.2017].
 27. Stanisławski J. (1983), Wielki słownik angielsko-polski, Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa.
 28. WHO, Global status report on noncommunicable diseases 2014 (2014), http://www.who. int/nmh/publications/ncd-status-report-2014/en/ [access: 13.04.2017].
 29. Ziarek E. (2007), Zagrożenie wypaleniem zawodowym u pracowników pomocy społecznej, (w:) Poleszak W. (red.), Pomoc osobom wykluczonym społecznie, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Artos, Lublin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-4689
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu