BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaszczuk Paulina (The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Tytuł
Bank secrecy in Poland and the European Union - selected issues
Źródło
Journal of Geography, Politics and Society, 2017, nr 7(3), s. 82-87, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Banki, Prawo bankowe, Tajemnica bankowa
Banks, Banking law, Bank secrecy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Bank secrecy has a rich history and it may have originated as early as in the Code of Hammurabi, according to which particular regulations allowed for the protection of information of bankers' clients. Currently, the bank secrecy functions in most countries of the world. Its main aim is to protect our privacy in the financial circuit, mainly the data used for concluding transactions and contracts with the bank, so that our information was not given to the third parties. In the article, I will try to analyse the essence of the bank secrecy and And its functioning based on legal regulations, both in Poland and in the European Union on the example of selected states. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Druga Dyrektywa Rady z dnia 15 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, zmieniająca dyrektywę 77/780/EWG.
 2. Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe.
 3. Gostomski E., 2007, System bankowy w Szwajcarii, Acta Universistatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 209, 93-101.
 4. Kaszubski R., Obzejta Ł., 2012, Karty płatnicze w Polsce, LEX Wolters Kluwer businnes, Warszawa.
 5. Kaszubski R., Tupaj-Cholewa A., 2010, Prawo bankowe, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 6. Kawulski A., 2013, Prawo bankowe - komentarz, LexisNexis, Warszawa.
 7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 8. Mendis A., Gałęziowska K., 2015, Ochrona tajemnicy bankowej w świecie "Big data", Ochrona Danych Osobowych, 5, 12-15.
 9. Pismo z dnia 28 grudnia 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego DNB/IV/7111/179/1/MSZ/11, M. Pr. Bank. 2012/9/4-6.
 10. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 1 września 2010 roku, sygn.. II AKz 573/10, KZS 1/11 poz. 114
 11. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 30 marca 2009 r., sygn. II AKz 106/09, KZS 2009/5/48.
 12. Postanowienie z dnia 6 marca 2014 roku - II AKz 65/14 do III Kp 52/14 SO Kraków.
 13. Pyzioł W., 2001, Encyklopedia prawa bankowego, LexisNexis, Warszawa.
 14. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie przetwarzanie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne informacji i danych stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi (Dz. U. z dnia 19 lipca 2016 r.), Dz.U.2016.1057.
 15. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie przetwarzania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne informacji i danych stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi (Dz. U. z dnia 17 maja 2013 r.) Dz.U.2013.572
 16. Sikorski G., 2011, Egzekucja z rachunków bankowych, Currenda, numer 159421, LEX.
 17. Tournier v. National Provincial and Union Bank of England, 1924, Kings Bench Division 461.
 18. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1049.
 19. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 z późn. zm.
 20. Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe, Dz.U. 1989 nr 4 poz. 21.
 21. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, Dz.U. z 2017 r. poz. 648.
 22. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka M.N. i inni v. San Marino z dnia 7 lipca 2015 r., sygn. 28005/12.
 23. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2004 r., sygn. II SA 291/03, LEX nr 569664.
 24. Zawirska P., 2010, Tajemnica bankowa a prywatność - przykład Szwajcarii i Anglii, Studia Prawnicze, 3-4, 9-47.
 25. Żygadło A., 2011, Wyłączenia tajemnicy bankowej a prawo do prywatności, LEX Wolters Kluwer businnes, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-2249
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24512249JG.17.031.7187
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu