BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matwiejczuk Rafał
Tytuł
Modele biznesu w logistyce oparte na potencjałach sukcesu przedsiębiorstwa
Business Models in Logistics Based on Business Success Potentials
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 65, s. 13-23, rys., bibliogr.26 poz.
Tytuł własny numeru
Modelowanie procesów i systemów logistycznych
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Logistyka, Strategia logistyczna
Enterprises, Logistics, Logistic strategies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów tworzenia przewagi konkurencyjnej. W dominującym obecnie nurcie zarządzania strategicznego, określanym mianem nurtu zasobowego, szczególne znaczenie w tworzeniu tej przewagi przypisuje się tzw. potencjałom sukcesu przedsiębiorstwa, obejmującym zasoby, zdolności i kompetencje. Potencjały sukcesu wiążą się m.in. z opracowaniem i wdrożeniem przez przedsiębiorstwo określonego modelu biznesu, wskazującego na zakres i kierunki działalności przedsiębiorstwa. W procesie kształtowania i rozwoju modelu biznesu ważną rolę pełni m.in. logistyka, coraz częściej postrzegana jako istotna determinanta wzrostu efektywności oraz osiągania sukcesu i przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo. W kontekście wzrostu znaczenia logistyki w zarządzaniu na szczególną uwagę zasługują m.in. tzw. logistyczne potencjały sukcesu, stanowiące grupę potencja łów sukcesu przedsiębiorstwa związanych ze sferą logistyki, stanowiących czynniki oddziałujące nie tylko na kształtowanie modelu biznesu, lecz również na sformułowanie strategii umożliwiających osiąganie oczekiwanych efektów rynkowo-ekonomicznych przez przedsiębiorstwo. Osiągnięte efekty rynkowe i ekonomiczne stanowią wyznaczniki sukcesu przedsiębiorstwa, a także podstawę tworzenia jego przewagi konkurencyjnej. (fragment tekstu)

Firms are constantly looking for ways leading to business competitive advantage creation. In competitive advantage creation process a very important role is assigned to business success potentials, associated with the resource stream of strategic management. These potentials include resources, capabilities and competences. Business success potentials influence the formation and development of the business model, which - in turn - is the basis for the formulation and implementation of business strategy. Within the modernization of the business models an important role is played by logistics, in particular by the so-called logistics potentials of business success. These potentials are the basis for business success as well as business competitive advantage creation(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J.B., Clark D.N., Resource-Based Theory: Creating and Sustaining Competitive Advantage, Oxford University Press Inc., New York 2007
 2. Blaik, P., Efektywnooeæ logistyki. Aspekt systemowy i zarz¹dczy, PWE, Warszawa 2015
 3. Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarz¹dzania, PWE, Warszawa 2010
 4. Blaik P., Bruska A., Kauf S., Matwiejczuk R., Logistyka w systemie zarz¹dzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian, PWE, Warszawa 2013
 5. Brdulak H., Nowoczesne modele biznesu w logistyce [w:] Strategie i logistyka w sektorze usług. Logistyka w nietypowych zastosowaniach, red. J. Witkowski, A. Baraniecka, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011, nr 234.
 6. Brzóska J., Modele strategiczne przedsiębiorstw energetycznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
 7. Christopher M., Logistics and Supply Chain Management. Creating Value-Added Networks, Financial Times Prentice Hall, Pearson Education Limited, London 2011.
 8. Day G.S., Wensley R., Assessing Advantage: A Framework of Diagnosing Competitive Superiority, "Journal of Marketing" 1988, vol. 52, no. 2.
 9. Gälweiler A., Strategische Unternehmensführung, Campus Verlag, Frankfurt am Main, New York 1987.
 10. Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M., Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 11. Göpfert I., Logistik Führungskonzeption, Gegenstand, Aufgaben und Instrumente des Logistik- Managements und Controllings, Verlag Franz Vahlen, München 2000.
 12. Grant R.M., The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation, "California Management Review" 1991, vol. 33, no. 3.
 13. La Londe B.J., Masters J.M., Emerging Logistics Strategies: Blueprints for the Next Century, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management" 1994, vol. 24, no. 7.
 14. Matwiejczuk R., Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014.
 15. Mikus B., Strategisches Logistikmanagement. Ein markt-, prozess- und ressourcenorierties Konzept, Deutscher Universitäts Verlag / GWV Fachverlage, Wiesbaden 2003.
 16. Nogalski B., Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, "MBA" 2009, nr 2.
 17. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii. Na styku starych i nowych regu³ konkurencji, PWE, Warszawa 2002.
 18. Porter M., Przewaga konkurencyjna. Osi¹ganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice 2006.
 19. Rajala R., Determinants of Business Model Performance in Software Firms, Helsinki School of Economics, Acta Universitatis Oeconomicae Helsingiensis, Helsinki 2009.
 20. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
 21. Sanchez R., Heene A., The New Strategic Management. Organization, Competition, and Competence, John Wiley & Sons, Inc., New York 2004.
 22. Stańczyk-Hugiet E., Przewaga konkurencyjna - ewolucja Ÿróde³ [w:] Historia i perspektywy nauk o zarz¹dzaniu. Księga pami¹tkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo- -dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, red. B. Mikuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 23. Wit de B., Meyer R., Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007.
 24. Witkowski J., Strategia logistyczna przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1995.
 25. Wrzosek W., Przewaga konkurencyjna, "Marketing i Rynek" 1999, nr 7.
 26. Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, red. M. Moszkowicz, PWE, Warszawa 2005
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu