BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drozda Łukasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Własność w modelu neoliberalnym na przykładzie polskiej przestrzeni zurbanizowanej po 1989 roku
Property in the Neoliberal Model on the Example of the Polish Urban Area after 1989
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2016, nr 4, s. 48-61, tab., rys., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Urbanizacja, Neoliberalizm, Przekształcenia systemowe, Zagospodarowanie przestrzenne, Prywatyzacja, Ład przestrzenny
Urbanisation, Neoliberalism, Systemic transformation, Spatial development, Privatisation, Spatial order
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Transformacja systemowa stanowi długotrwały proces, znajdujący swoje odzwierciedlenie w przyjętym modelu stosunków własnościowych oraz sposobie kształtowania środowiska zamieszkanego. Celem artykułu jest sporządzenie opisu polskiej przestrzeni zurbanizowanej, jako przykładu przestrzeni, która poddana została transformacji 1989 r., przeprowadzonej w modelu neoliberalnym, Transformacja ta cechuje się: atrofii sektora publicznego w mieszkalnictwie, przestrzennym ładem dowolności oraz pogłębiającą się segregacją przestrzenną. Przekształcenia przestrzeni zurbanizowanej w duchu neoliberalnym objęły zarówno porządek prawny, planowanie przestrzenne, jak i prywatyzację zasobów mieszkaniowych oraz publicznej infrastruktury. W opracowaniu wykorzystano literaturę przedmiotu, dane statystyki publicznej oraz analizę aktów polskiego prawa.(abstrakt oryginalny)

System transformation is a long-lasting process which is reflected in the model of property relationships and the way inhabited environment is created. This paper discusses the Polish urban area as an example of a neoliberal model of space transformation characterized by: atrophy of the public sector, arbitrary spatial order, and deepening spatial segregation. The transformation of the urban area in a neoliberal model has affected the legal order, spatial planning, privatization of housing resources, and public infrastructure. The paper is based on source literature, official statistics, and an analysis of Polish legal acts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych GUS.
 2. Cesarski M., 2013, Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918-2010. Dokonania i wpływ polskiej szkoły badań, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 3. Cesarski M., 2014, "Zasób mieszkaniowy gospodarstw domowych w Polsce jako przedmiot polityki publicznej", w: J. Osiński (red.), Polityka publiczna we współczesnym kwiecie, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 4. Ciszewski P., 2016, Zamordowana Jolanta Brzeska oskarża - także nas. O obojętność, http://bit.ly/lTlhPqP (dostęp: 21.04.2016).
 5. Garlicki L., 2011, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa: Liber.
 6. Gądecki J., 2009, Za murami. Osiedla grodzone w Polsce - analiza dyskursu, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 7. Harvey D., 2008, Neoliberalizm. Historia katastrofy, tłum. J.P. Listwan, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 8. Izdebski H., 2013, Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni. Doktrynalne prawno-polityczne uwarunkowania urbanistyki i architektury, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 9. Jałowiecki B., Łukowski W. (red.), 2007, Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Warszawa: Wydawnictwo SWPS Académica, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 10. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 r., Dz.U. 1952 nr 33 poz. 232.
 11. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
 12. Kowalik T., 2009, www.polskatransformacja.pl, Warszawa: Muza.
 13. Królikowski J.T., Rylke J., 2001, Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania prze-strzenią, Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 14. Kusiak J., 2012, ,,»Kudłata<< własność", Kultura Liberalna, nr 169 (14/2012).
 15. Kusiak J., 2014, "Porządki chaosu. »Chaos« jako pojęcie i zjawisko empiryczne w Warszawie po 1989 r.", Studia Regionalne i Lokalne, nr 1, s. 28-50.
 16. Lewicki M., 2014a, "Kapitalizm na swoim. Rozwój rynku kredytów hipotecznych w Polsce jako proces finansjalizacji gospodarstw domowych", Polityka Społeczna, nr 5-6, s. 35-40.
 17. Lewicki M., 2014b, "»Za mała by sfinasjalizować?« Procesy finansjalizacji i polska gospodarka", Prakseologia, nr 155, s. 125-173.
 18. Marcińczak S., 2013, Segregacja społeczna w mieście postsocjalistycznym. Budapeszt, Warszawa i Tallin na początku XXI wieku, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 19. Miasto Jest Nasze, 2014, Mapa roszczeń dekretowych, http://bit.ly/lWBR4Np (dostęp: 22.01.2016).
 20. mpw, 2015a, Co zastąpi Universal przy Rotundzie? Oto wizualizacja nowego biurowca, http://bit.ly/lnelUPJ (dostęp: 22.01.2016).
 21. mpw, 2015b, Nowy limit programu Mieszkanie dla Młodych. Jakie mieszkania załapią się na dopłatę?, http://bit.ly/lRDSGXn (dostęp: 22.01.2016).
 22. Pobłocki K., 2014, "Gentryfikacja, własność i polski kapitalizm polityczny", Połiteja, nr 26, s. 157-178.
 23. Roczniki Statystyczne GUS.
 24. Skwarło R., 2008, Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo nieruchomości. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 25. Sobiech-Grabka K., 2014, "Innowacje w świadczeniu usług publicznych: Partnerstwo publiczno-prywatne", w: M. Bryx (red.), Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 26. Sroczyński G., 2015, Szok frankowy. Wiedzieliście, http://bit.ly/10u7GVR (dostęp: 01.04.2015).
 27. Stanilov K., 2007, "Urban development policies in Central and Eastern Europe during the transition period and their impact on urban form", w: K. Stanilov (red.), The Post- Socialist City. Urban Forms and Space Transformations In Central and Eastern Europe after Socialism, Dordrecht: Springer.
 28. Stark D., 1996, "Recombinant property in East European capitalism", American Journal of Sociology, t. 101, nr 4, s. 993-1027.
 29. Sutowski M.., 2015, "Kuczyński: Szwajcarom zabrakło wyobraźni" (rozmowa M. Sutowskiego z P. Kuczyńskim), Dziennik Opinii, 15 stycznia, http://bit.ly/lQjKg-Bq(dostęp: 22.01.2016).
 30. Śleszyński P. (red.), 2014, Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2013 roku, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Kraju im. S. Leszczyckiego - Polska Akademia Nauk.
 31. Ustawa z 12 lipca 1984 r. O planowaniu przestrzennym, Dz.U. 1984 nr 35 poz. 185.
 32. Ustawa z 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717.
 33. Ustawa z 7 lipca 1994r. O zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 1994 nr 89 poz. 415.
 34. Wallis A., 1967, Socjologia wielkiego miasta, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 35. Werth U., 2005, "Transformation zur geschlossenen Stadt? Geschlossene Wohnkomplexe in Polens Hauptstadt Warschau", Europa Regional, t. 13, nr 4, s. 155-161.
 36. Wiland M., 2009, "Liberalna polityka przestrzenna", Człowiek i Środowisko, nr 1-4, s. 23-35.
 37. Wojtowicz W., 2015, Rosyjskie przedmieścia. Część 1: Samara, http://bit.ly/lQpXNtO (dostęp: 1.04.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/1509499546603
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu