BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rybaczewska Maria (University of Social Sciences, Łódź)
Tytuł
Employer Image of the Company from the Perspective of Its Customers
Wizerunek przedsiębiorstwa jako pracodawcy z perspektywy jego klientów
Źródło
International Journal of Contemporary Management, 2017, vol. 16, nr 1, s. 61-81, rys., tab., bibliogr. 59 poz.
Słowa kluczowe
Wizerunek przedsiębiorstwa, Wizerunek pracodawcy, Klient, Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne
Company image, Employer branding, Customer, Telecommunications company
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Tło badań. Poniższy artykuł bada złożoną i interdyscyplinarną dziedzinę wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy i wprowadza nowe spojrzenie na jego determinanty - obecnych i potencjalnych klientów zamiast ekspertów od kapitału ludzkiego.
Cel badań. Głównym celem badania jest eksploracja wizerunku przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego jako pracodawcy - jego specyfiki, postrzegania i relacji z innymi subwizerunkami.
Metodologia. Przedmiotem badania były opinie i sądy respondentów dotyczące ogólnego wizerunku oraz wizerunku pracodawcy przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Podmiotem badania była grupa 896 użytkowników usług telefonii komórkowej wyselekcjonowanych z zastosowaniem metody prostego doboru losowego. Naukowa analiza i opis wyników badania pierwotnego wiązały się z zastosowaniem jednoczynnikowej analizy wariancji, testu t-Studenta, analizy skupień metodą dwustopniowego grupowania i in.
Kluczowe wnioski. Analiza źródeł wtórnych i pierwotnych zaowocowała stwierdzeniem, że mimo iż wizerunek przedsiębiorstwa jako pracodawcy jest tylko jednym z subwizerunków organizacji jest także bardzo złożony i wpływowy nie tylko z punktu widzenia zarządzania kapitałem ludzkim, ale także z perspektywy klientów. (abstrakt oryginalny)

Background. The present article investigates the complex and interdisciplinary field of the employer image of the company and provides a new perspective on its determinants - the one of potential and current customers instead of the human resources experts.
Research aims. The main research aim is to explore the employer image of the telecommunications companies - its specificity, perception and relations with other sub-images.
Methodology. Research objects were the opinions and judgements of the respondents concerning, the general and employer image of the mobile telecommunications companies. Research subject was a group of 896 users of mobile telecommunications services selected with the application of the simple random selection methods. The scientific description and analysis of the primary research results was connected with the application of the one-way analysis of variance, t-Student test, two-step clustering, and some further statistical methods.
Key findings. Secondary and primary source analyses resulted in the statement that although the employer image is just one of the sub-images of the organization it is also a very complex and influential field not only from the point of view of the human capital management, but also from the customers' perspective. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexa, I.L. (2015). The effects of competition regulations on mobile telecommunication markets. Theoretical & Applied Economics, 22(2), 303-310.
 2. Allen, M.R., Ericksen, J. & Collins, C.J. (2013). Human Resource Management, Employee Exchange Relationships, and Performance in Small Businesses. Human Resource Management, 52(2), 153-173.
 3. Arendt, S. & Brettel, M. (2010). Understanding the Influence of Corporate Social Responsibility on Corporate Identity, Image and Firm Performance. Management Decision, 48(10), 1469-1492.
 4. Ayub, A., Iftekhar, H., Aslam, M.S. & Razzaq, A. (2013). A Conceptual Framework on Examining the Influence of Behavioral Training & Development on Csr: An Employees' Perspective Approach. European Journal of Business and Social Sciences, 2(1), 33-42.
 5. Bartkowiak, P. (2011). The functioning of the company during the crisis. Poznań: Scientific Society for Organization and Management.
 6. Bartunek, J.M. & Rynes, S.L. (2014). Academics and Practitioners Are Alike and Unlike: The Paradoxes of Academic-Practitioner Relationships. Journal of Management, 40(5), 1181-1201.
 7. Baruk, A.I. (2006). Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy. Warszawa: Difin.
 8. Baruk, A.I. (2009). Rola wizerunku pracodawcy w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 6, 11-24.
 9. Baruk, A.I. (2010). Wizerunek pracodawcy i jego znaczenie dla potencjalnych pracowników. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing, 17(272), 39-48.
 10. Besma, A. (2014). Strategic Human Resource Management and its Impact on Organizational Performance. Valahian Journal of Economic Studies, 5(1), 95-106.
 11. Bowers, M.R. & Martin, C.L. (2007). Trading places redux: employees as customers, customers as employees. Journal of Services Marketing, 21(2), 88-98.
 12. Bylok, F. & Słocińska, A. (2011). Współczesne oblicza kapitału ludzkiego i intelektualnego. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 13. Cascio, W.F. (2006). The Economic Impact of Employee Behaviors on Organizational Performance. Californian Management Review, 48(4), 41-59.
 14. Cewińska, J., Striker, M. & Wojtaszczyk, K. (2009). Kreowanie wizerunku pracodawcy poprzez instrumenty polityki personalnej. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 6, 43-54.
 15. Daft, R.L. & Lewin, A.Y. (2008). Rigor and Relevance in Organization Studies: Idea Migration and Academic Journal Evolution. Organization Science, 19(1), 177-183.
 16. Dobre, A.M. (2013). Intangible assets as a source of competitiveness in the post-crisis economy. The role of brands. Theoretical & Applied Economics, 20(12), 127-138.
 17. Falkowski, A. & Tyszka, T. (2009). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 18. Fryc, J. & Jaworski, J. (eds.) (2009). Współczesne przedsiębiorstwo: zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu. Warszawa: CeDeWu.
 19. Heilmann, P.A.K. (2010). Employer brand image in a health care organization. Management Research Review, 33(2), 134-144.
 20. Jędrych, E. & Lendzion, J.P. (eds.) (2010). Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnych organizacjach. Łódź: Media Press.
 21. Jenner, S. & Taylor, S. (2007). Employer branding - Fad or the future for HR? Chartered Institute of Personnel and Development, 7-11.
 22. Kantowicz-Gdańska, M. (2009). Employer Branding - kwestie definicji i modelu. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 6, 55-65.
 23. Kieżel, E. & Smyczek, S. (eds.) (2011). Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego. Warszawa: Placet.
 24. Kissel, P. & Büttgen, M. (2015). Using social media to communicate employer brand identity: The impact on corporate image and employer attractiveness. Journal of Brand Management, 22(9), 755-777.
 25. Klimkiewicz, K. (2014). Społeczna odpowiedzialność pracodawców - perspektywa teoretyczna a oczekiwania uczestników rynku pracy. Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (338), 97-106.
 26. Kłopocka, A. (2006). Komunikacja nieformalna na rynku detalicznych usług bankowych - studium przypadku. Bank i Kredyt, 4, 60-70.
 27. Knox, S. & Freeman, C. (2006). Measuring and Managing Employer Brand Image in the Service Industry. Journal of Marketing Management, 22(7-8), 695-717.
 28. Kryscynski, D. & Ulrich, D. (2015). Making Strategic Human Capital Relevant: a Time-Sensitive Opportunity. Academy of Management Perspectives, 29(3), 357-369.
 29. Lachiewicz, S. & Matejun, M. (eds.) (2010). Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 30. Limański, A. & Milic-Czerniak, R. (eds.) (2011). Konkurencyjność podmiotów gospodarczych w warunkach niepewności. Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.
 31. Lipka, A. (2010). Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 32. Mangold, W.G. & Miles, S.J. (2007). The employee brand: Is yours an all-star? Business Horizons, 50, 423-433.
 33. Martin, G. (2007). Employer branding - Time for some long and 'hard' reflections. Chartered Institute of Personnel and Development, 18-23. [Online] Retrieved from: http://www.cipd.co.uk/NR/rdonlyres/56C8377F-256B-4556-8650-8408B0E07576/0/empbrandlatfad.pdf.
 34. Martin, G., Gollan, P.J. & Grigg, K. (2011). Is there a bigger and better future for employer branding? Facing up to innovation, corporate reputations and wicked problems in SHRM. International Journal of Human Resource Management, 22(17), 3618-3637.
 35. Martínez García De Leaniz, P. & Rodríguezdel Bosque, I. (2016). Corporate Image and Reputation as Drivers of Customer Loyalty. Corporate Reputation Review, 19(2), 166-178.
 36. Mirpuri, D.G. & Narwani, S.A. (2012). Measuring Relationship Quality Towards the Generation Y Market in the Mobile Telecommunications Industry - an Empirical Study. Journal of Services Research, 12(2), 57-79.
 37. Nicu, I.E. (2012). Human Resources Motivation - an Important Factor in the Development of Business Performance. Annals of the University of Oradea, Economic Science Series, 21(1), 1039-1045.
 38. Oczkowska, R. (2015). Kreowanie wizerunku organizacji jako pracodawcy. Education of Economists & Managers / Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 38(4), 185-197.
 39. Pearman, G. (2015). The Next Frontier for the Employer of Choice. Human Resources Magazine, 20(5), 22-24.
 40. Rahi, S. (2016). Impact of Customer Perceived Value and Customer's Perception of Public Relation on Customer Loyalty with Moderating Role of Brand Image. Journal of Internet Banking & Commerce, 21(2), 1-14.
 41. Rampl, L.V. (2014). How to become an employer of choice: transforming employer brand associations into employer first-choice brands. Journal of Marketing Management, 30(13-14), 1486-1504.
 42. Richard, J.E. & Zhang, A. (2012). Corporate image, loyalty, and commitment in the consumer travel industry. Journal of Marketing Management, 28(5-6), 568-593.
 43. Rondeau, K. (2015). Social Capital Accumulations and Employer of Choice Status: What is Their Role in Reducing Voluntary Employee Turnover? Proceedings of the European Conference on Intellectual Capital, 279-285.
 44. Rybaczewska, M. (2011). Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie poprzez działania public relations. In: I.K. Hejduk (ed.), Sustainability odpowiedzią na kryzys ekonomiczny. Nowe koncepcje przedsiębiorstwa przyszłości (pp. 306-314). Warszawa: ORGMASZ.
 45. Rybaczewska, M. (2013). Public relations efforts and purchase intensions of the final buyer upon the example of the telecommunication sector. In: Z.E. Zieliński (ed.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne (pp. 120-132). Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej.
 46. Shukla, P. (2011). Impact of interpersonal influences, brand origin and brand image on luxury purchase intentions: Measuring interfunctional interactions and a cross-national comparison. Journal of World Business, 46, 242-252.
 47. Skawińska, E. (2010). Competitiveness management: monograph. Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology.
 48. Smyczek, S. & Glowik, M. (2010). Consumer behavior and marketing strategies of companies in the European market. Katowice: Publisher of the University of Economics.
 49. Soewignyo, F. & Tonny, I.S. (2015). The Influence of Talent Factors on Business Performance. Issues in Social & Environmental Accounting, 9(1), 76-99.
 50. Sonnier, G. & Ainslie, A. (2011). Estimating the Value of Brand-Image Associations: The Role of General and Specific Brand Image. Journal of Marketing Research (JMR), 48(3), 518-531.
 51. Sung, N. (2014). Market concentration and competition in OECD mobile telecommunications markets. Applied Economics, 46(25), 3037-3048.
 52. Sungwook, M.I.N., Zhang, X., Namwoon, K.I.M. & Srivastava, R.K. (2016). Customer Acquisition and Retention Spending: An Analytical Model and Empirical Investigation in Wireless Telecommunications Markets. Journal of Marketing Research (JMR), 53(5), 728-744.
 53. Szulce, H. & Żyminkowski, T. (eds.) (2010). Znaczenie efektywności działań marketingowych w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 54. Szwajca, D. (2012). Zasoby marketingowe przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 55. Tajer, S. (2014). Zmiany na rynku usług telekomunikacyjnych a preferencje konsumentów. Konsumpcja i Rozwój, 6(1), 49-65.
 56. Taylor, D. (2010). Brand vision. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 57. Thompson, P. (2011). The trouble with HRM. Human Resource Management Journal, 21(4), 355-367.
 58. Wayne, J.H. & Casper, W.J. (2012). Why Does Firm Reputation In Human Resource Policies Influence College Students? The Mechanisms Underlying Job Pursuit Intentions. Human Resource Management, 51(1), 121-142.
 59. Worcester, R. (2010). Reflections on corporate reputations. Management Decision, 47(4), 573-589.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-8920
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24498939IJCM.17.003.7047
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu