BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żukowska Jolanta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Miara bogactwa narodu i wzrostu gospodarczego - Country's Prosperity (CP)
Measure wealth nation and growth - Country's Prosperity (CP)
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 51, s. 112-119, bibliogr. 11 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Dobrobyt, Dobrobyt gospodarczy, Produkt krajowy brutto (PKB), Mierniki wzrostu gospodarczego, Teoria wzrostu gospodarczego
Prosperity, Economic prosperity, Gross domestic product (GDP), Economic growth indicators, Economic growth theory
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E01
streszcz., summ.
Abstrakt
Niestety, do dzisiaj nie udało się znaleźć odpowiedniej metody obliczania poziomu dobrobytu całego społeczeństwa, jego wzrostu, a jednak dokonuje się na podstawie PKB analiz i wyciągania niekiedy nieodpowiednich wniosków. Proponowana miara Bogactwa Narodu CP Country's Prosperity uwzględnia między innymi korzyści osiągnięte przez podmioty w gospodarce (przepływy pieniężne), niezależność energetyczną, niezależność paliwową, wskaźnik przyrostu populacji, wartość innowacji oraz wskaźnik poziomu energii odnawialnej. Proponuje się zastąpienie dotychczasowej miary - produkt krajowy brutto PKB miarą Country's Prosperity CP. Wzrost w czasie danej miary oznaczałby faktyczny rozwój danej społeczności, gdyż nie tylko uwzględnia obecnie trwającą erę innowacji cyfrowych, ale również konieczność rozwoju integralnego z przyrodą. Nowego znaczenia nabiera również wskaźnik niezależności energetycznej, który w dobie zamachów terrorystycznych i wojen w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki staje się nierozerwalnie związany ze standardem i poziomem życia danego państwa. Zastosowanie zaprezentowanej miary wymaga wyceny innowacji istotnych dla rozwoju społecznego i bezpieczeństwa danego kraju - metodami dyskontowymi. Celowe byłoby wprowadzenie uproszczonej sprawozdawczości przepływów pieniężnych przez wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Zebranie danych o nadwyżkach Cash Flow osiągniętych przez podmioty na terytorium kraju jest niezbędnym warunkiem do zastosowania miary CP Country's Prosperity. (abstrakt oryginalny)

Unfortunately, today failed to find an appropriate method of calculating the level of prosperity of the whole of society, and its growth, however, is made based on GDP analysis and draw the wrong conclusions sometimes. The proposed measure of the Nation Wealth - CP Country's Prosperity respects the benefits achieved by the company (cash flow), energy independence, the independence of the fuel, the rate of population growth, the value of innovation and the level indicator of renewable energy. It is proposed to replace the current measure - gross domestic product GDP - another measure - Country's Prosperity CP. The increase in CP mean the actual development of the community as it not only considers the currently ongoing era of digital innovation but also the need for integral development with nature. The new importance the rate of energy independence, which in the era of terrorist attacks and wars in the Middle East and Africa becomes inextricably linked with the standard and the standard of living of the country concerned. It is included in this model. Using the presented measures requires the use of discount valuation methods to innovation relevant to social development and the security of the country. It would be worthwhile for a simplified reporting of cash flows for all the businesses. Gathering data on surplus cash flow generated by the entities on the territory of the country is a prerequisite to the application of measures of CP Country's Prosperity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieślik E., 2008, Wybrane alternatywne sposoby mierzenia poziomu rozwoju gospodarczego, "Equilibrium" nr 1-2 (1).
 2. Costanza R., Hart M., Posner S., Talberth J., 2009, Beyond GDP: The Need for New Measures of Progress, Boston University The Federick S. Perdee Center, The Pardee Peaper/No 4/January 2009, Boston.
 3. Fücks R., 2016, Zielona rewolucja, Biblioteka alternaty ekonomicznych Le Monde diplomatique i Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Warszawa.
 4. Kuczyński P., PKB prawdy ci nie powie, http://www.krytykapolityczna.pl/felietony/20130311/pkb-prawdy-ci-nie-powie, 2013 (dostęp 10.06.2016 r.).
 5. Łopatka A., 2015, Ekonomia dobrobytu. Rachunki narodowe w kontekście pomiaru dobrobytu, Zeszyty Naukowe nr 858, Współczesne Problemy Ekonomiczne, nr 11 (2015), Uniwersytet Szczeciński.
 6. Rachunki narodowe i PKB, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/National_accounts_and_GDP/pl (stan na dzień 12.06.2016 r.).
 7. Winiarski B., 2006, Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Zolotas X., 1981, Economic Growth and Declining Social Welfare, New York University Press, New York.
 9. Żuławiński M., PKB po nowemu. Prostytucja i narkotyki już wliczone, http://www.bankier.pl/wiadomosc/PKB-po-nowemu-Prostytucja-i-narkotyki-juz-wliczone-7218522.html (dostęp 28.02.2017 r.).
 10. Produkt narodowy brutto, www.pkb.com.pl (stan na dzień 12.06.2016 r.).
 11. http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_TechNotes_reprint.pdf (dostęp 31.01.2017 r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.3.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu