BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Eisenbardt Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Prosument jako innowator produktów i usług finansowych
The Prosumer as an Innovator of Financial Products and Services
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2017, t. 73 nr 2, s. 81-92, bibliogr. 26 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Innowacyjność i zmiana jako wyzwania dla współczesnych finansów
Słowa kluczowe
Produkty bankowe, Usługi finansowe, Prosument, Prosumpcja, Dzielenie się wiedzą
Bank product, Financial services, Prosumer, Prosumption, Knowledge sharing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa XXI w. stoją przed wyzwaniem adaptacji nowych modeli biznesowych. Jednym z nich jest prosumpcja, mająca na celu zaangażowanie prosumentów w dzielenie się wiedzą, którą można wykorzystać dla wsparcia przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest wskazanie, w jaki sposób w praktyce prosumenci dzielą się wiedzą na temat produktów i usług finansowych. Artykuł składa się z czterech części. Część pierwsza prezentuje teorię prosumpcji oraz zwięzłą charakterystykę produktów finansowych w ujęciu dzielenia się wiedzą na ich temat przez prosumentów. Druga część przedstawia metodę badawczą. Część trzecia prezentuje wyniki badania - studia przypadków dzielenia się wiedzą przez prosumentów o produktach i usługach finansowych. Artykuł wieńczą rekomendacje dla przedsiębiorstw. Ponadto wskazano tu ograniczenia prowadzonego badania i postulowane kierunki dalszych badań nad biznesowymi możliwościami wykorzystania prosumpcji.(abstrakt oryginalny)

key challenge that 21st century businesses seem to be facing is that of embracing and making the most of emergent new business models. One such model is known as prosumption and seeks to engage customers in sharing knowledge that can be exploited to support a business. The paper aims to identify practices whereby customers share their experience of financial products and services. The paper is broken down into four sections. The first part presents the theory behind prosumption and briefly describes the characteristics of financial products from the perspective of knowledge that customers can contribute. The second section outlines the research method used. The following part delivers the research findings - studies of cases where knowledge of financial products and services is shared by customers. The paper is concluded with recommendations for business companies. In addition, the limitations of the author's research are indicated, and strands for further research on the business uses of prosumption are delineated.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badzińska E., 2011, Konkurowanie przedsiębiorstw w segmencie młodych konsumentów, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 2. Baruk A.I., Iwanicka A., 2016, Aktywność prosumpcyjna polskich nabywców na rynku dóbr konsumpcyjnych, Handel Wewnętrzny, t. 3(362): 37-49.
 3. Brabham D.C., 2012, Motivations for Participation in a Crowdsourcing Application to Improve Public Engagement in Transit Planning, Journal of Applied Communication Research, Vol. 40(3): 307-328.
 4. Bylok F., 2013, Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
 5. Bylok F., 2016, Prosumpcja na rynku energii elektrycznej w perspektywie teoretycznej, Biblioteka Źródłowa Energetyki Prosumenckiej, http://ilabepro.polsl.pl/bzep/static/ uploads/BYLOK_Felicjan_-_PROSUMPCJA_NA_RYNKU_ENERGII_ELEKTRYCZNEJ_W_PERSPEKTYWIE. pdf [dostęp: 30.04.2016].
 6. Bywalec Cz., Rudnicki L., 2002, Konsumpcja, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 7. Doligalski T., 2013, Internet w zarządzaniu wartością klienta, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 8. Garcia-Ruiz R., Ramirez-Garcia A., Rodriguez-Rosel M., 2014, Media Literacy Education for a New Prosumer Citizenship, Comunicar, Vol. 43(22): 15-23.
 9. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., 2010, Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Warszawa: Poltex.
 10. Izvercianu M., Seran S., Buciuman C.F., 2012, Changing Marketing Tools and Principles in Prosumer Innovation Management, European Conference on Management, Leadership & Governance, Academic Conferences International Limited, Kidmore End: 246-255, http://search. proquest.com/docview/1326751610? accountid=45580 [dostęp: 20.03.2014].
 11. Jelonek D., 2013, Prosumption in Creating Value for the Customer, Proceedings of International Scientific Conference "Business Management - Practice and Theory in the 21st Century", 6-7 June 2013, Nitra, Slovakia.
 12. Jelonek D., Stępniak C., Turek T., 2015, Prosumpcja w regionalnych społecznościach elektronicznych dla potrzeb przedsięwzięć miejskich, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 243: 151-164.
 13. Kotler P., 1986, The Prosumer Movement: A New Challenge for Marketers, Advances in Consumer Research, Vol. 13(1): 510-513.
 14. Mikołajczyk Z., 1999, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Mróz B., 2013, Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 16. Nasri G., 2012, Why Consumers are Increasingly Eager to Trade Data for Personalization, www.digitaltrends.com/social-media/why-consumers-are-increasingly-eager-to-trade-data-for-personalization [dostęp: 1.03.2014].
 17. Reitz A., 2012, Social Media's Function in Organizations: a Functional Analysis Approach. Global Media Journal, Vol. 5(2): 41-56.
 18. Sinclaire J.K., Vogus C.E., 2011, Adoption of Social Networking Sites: an Exploratory Adaptive Structuration Perspective for Global Organizations, Information Technology and Management, Vol. 12(4): 294-314.
 19. Song E.-J., Kang M.-S., 2016, A Study on the Platform of Knowledge Integration for Customer Feedback in B2C Service Industry, International Journal of Information and Communication Technology, Vol. 8(1): 26-36, http://dx.doi.org/10.1504/ ijict.2016.073637 [dostęp: 10.09.2016].
 20. Taherparvar N., Esmaeilpour R., Dostar M., 2014, Customer Knowledge Management, Innovation Capability and Business Performance: a Case Study of the Banking Industry, Journal of Knowledge Management, Vol. 3(18), www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1367-3270 &volume=18&issue =3 [dostęp: 12.05.2014].
 21. Tapscott D., Williams A.D., 2008, Wikinomia, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 22. Toffler A., 1980, The Third Wave, New York: Bantam Books.
 23. Ziemba E., 2011, Prolegomena do zastosowania technologii i systemów informatycznych na potrzeby prosumpcji, Informatyka Ekonomiczna. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Vol. 22(212): 368-378.
 24. Ziemba E., Eisenbardt M., 2014, Prosumers' Eagerness for Knowledge Sharing with Enterprises - a Polish Study, Online Journal of Applied Knowledge Management, Vol. 2(1): 40-58.
 25. Ziemba E., Eisenbardt M., 2015, Prosumers' Participation in Business Processes, Online Journal of Applied Knowledge Management, Vol. 3(1): 114-127.
 26. Ziemba E., Eisenbardt M., 2016, Incentives Encouraging Prosumers to Knowledge Sharing - Framework Based on Polish Study, Online Journal of Applied Knowledge Management, Vol. 4(2): 146-166.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu