BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czapiga Bogdan (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Determinanty powstawania i rozwoju struktur klastrowych
Determinants of Formation and Developmenet of Cluster Structures
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 23, s. 173-182, tab., rys., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Kluczowe czynniki sukcesu, Rozwój
Business cluster, Key success factors, Development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Struktury klastrowe są coraz bardziej dostrzegalnym elementem rzeczywistości gospodarczej w Polsce. Niestety ciągle brak, zarówno powszechnie akceptowanych definicji, jak również globalnie przyjętych determinant powstawania i rozwoju struktur klastrowych. We wprowadzeniu zaprezentowano nowe, oparte o "pięciokątną helisę" podejście do koncepcji struktur klastrowych, a następnie zostały przedstawione opisywane w literaturze przedmiotu determinanty, z uwzględnieniem ich podziału na te które powodują tworzenie i które stymulują rozwój struktur klastrowych. Celem artykułu jest przedstawienie, opisywanych w literaturze przedmiotu, najważniejszych czynników powstawania i rozwoju struktur klastrowych. (abstrakt oryginalny)

Cluster structures are becoming more visible element of economic reality in Poland. Unfortunately still missing, both commonly accepted definition, as well as globally accepted determinants of the emergence and development of cluster structures. The introduction presents a new, based on "pentagonal helix" approach to the concept of cluster structures, and then were presented described in the literature determinants, including their division into those which cause the formation and to stimulate the development of cluster structures. The aim of this article is to show, described in the literature, the most important factors of the formation and development of cluster structures. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bembenek B. (2011), Przywództwo jako czynnik wzmacniający konkurencyjność klastra [w:] Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty, G. Rosa, A. Smalec (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 663, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 75, Szczecin.
 2. Bembenek B. (2014), Zastosowanie benchmarkingu w badaniach klastrów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 337.
 3. Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania (2010), Zespół Sektora PublicznegoDeloitte Business Consalting S.A., PARP, Warszawa.
 4. Benchmarking klastrów w Polsce - 2012. Raport z badania (2012), Hołub-Iwan J. Cheba K., Wielec Ł., Gałecki P., Pawłoska J., Bembenek B., PARP, Warszawa.
 5. Benchmarking klastrów w Polsce - 2012. Raport z badania (2012), Plawgo B., PARP, Warszawa.
 6. Buczyńska G., Frączek D., Kryjom P. (2016), Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce, PARP, Warszawa.
 7. Buko J., Frankowska M. (2012), Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój, ZN, s. 95.
 8. Czapiga B. (2015), Struktury klastrowe w korytarzu łódzko-warszawskim, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego", nr 19, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Łodzi.
 9. Dzierżanowski M., Szultka S. (2008), Wspieranie rozwoju klastrów w Polce i zagranicą - doświadczenia i wyzwania, Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 10. Fabrowska P., Halicki M., Kozdęba D., Piotrowska P. Szerenos A. (2009), ABC jak założyć klaster? Przewodnik dla przedsiębiorcy, ECORYS Polska, Warszawa.
 11. Giersz Z. 2015, prezentacja "Wsparcie współpracy ze szczególnym uwzględnieniem klastrów w programach operacyjnych 2014-2020."
 12. Gorynia M. Jankowska B. (2008), Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 13. Hołub-Iwan J., M. Małachowska (2008), Rozwój klastrów w Polsce. Raport z badań, Szczecin 2008, na podstawie: http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/ig_023.pdf, (30.05.2011).
 14. Kaźmierski J. (2012), Mechanizmy stymulowania rozwoju klasterów w Polsce na tle doświadczeń zagranicznych, Logistyka 2/2012.
 15. Kaźmierski J. (2012), Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 16. Knop L., Szanse i bariery rozwoju klastrów technologicznych w Polsce, s. 2, http://dlafirmy.info.pl/articlesFiles /Lilla_Knop_artykul.pdf, (06.05.2012).
 17. Koszarek M. (2011), Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i tragiczny rozwój, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 18. Lisowska R. (2013), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 19. Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J. (2009), Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa.
 20. Palmen L., Baron M. (2011), Przewodnik dla animatorów klastrowych, PARP, Warszawa.
 21. Perkowski M., Rymkiewicz S. (red.) (2011), Innowacje w klastrach. Jak chronić własność intelektualną, PARP, Warszawa.
 22. Piotrowski M. (2014), Standardy zarządzania klastrem, PARP, Warszawa.
 23. Plawgo B. (2014), Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2014. Raport z badań, PARP, Warszawa.
 24. Rzewuski T. (2007), Rozwój klastrów jako innowacyjna forma funkcjonowania zachodniopomorskich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne problemy Usług Nr 8, Szczecin.
 25. Solvell O., Lindqvist G., Ketels Ch. (2006), Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych, Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk.
 26. Stawasz E., Fabińska M, Lisowska R., Ratelewska R. (2014), Obszary i efekty współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi w korytarzu łódzko-warszawskim, Łódź.
 27. Szajna W. (red.) (2011), Jak stworzyć klaster?, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.
 28. Szultka S. (red.) (2012), Klastry w Polsce - raport z cyklu paneli dyskusyjnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 29. Wiśniewska A., Liczmańska K. (2014), Definicyjne cechy klastrów a kluczowe czynniki sukcesu [w:] Harasim W. (red) "Człowiek i organizacja - dylematy współczesnego zarządzania", Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu