BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziembała Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Spójność społeczna w krajach i regionach Unii Europejskiej w świetle wskaźnika postępu społecznego
Social Cohesion in the Countries and Regions of the European Union in View of the Social Progress Index
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 51, s. 142-154, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Spójność społeczna, Postęp społeczny, Rozwój społeczny, Wzrost gospodarczy, Produkt krajowy brutto (PKB)
Social cohesion, Social progress, Social development, Economic growth, Gross domestic product (GDP)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O1, O5, R0
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Obecnie szczególnego znaczenia nabiera zapewnienie spójności społecznej, również regionalnej. Staje się to celem politycznych działań podejmowanych na różnych szczeblach, w tym ponadnarodowym. Celem artykułu jest identyfikacja przemian społecznych dokonujących się w Polsce i w jej regionach w świetle wskaźnika postępu społecznego, a zatem i ocena spójności społecznej. UE obejmuje kraje charakteryzujące się zróżnicowanym poziomem rozwoju społecznego w świetle wskaźnika syntetycznego postępu społecznego. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, do krajów UE o najwyższym poziomie tego wskaźnika zaliczono: Finlandię, Danię, Szwecję, Holandię, Wielką Brytanię, Irlandię, a o najniższym poziomie Bułgarię i Rumunię. Jednakże kraje UE osiągają zróżnicowane wyniki w zakresie poszczególnych jego komponentów, co wskazuje zarazem na obszary, do których powinny zostać adresowane działania polityki ekonomicznej. Również pomiar spójności społecznej w regionach w świetle regionalnego wskaźnika postępu społecznego pozwala zidentyfikować polskie województwa, które zajęły pozycję najwyższą. Nie zawsze wysoki poziom PKB/mieszkańca wiąże się z odpowiednio wysokim poziomem rozwoju społecznego. Poprawa jakości życia, redukcja ubóstwa, zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych, a zatem szeroko rozumiany rozwój społeczny powinien stanowić także wiodący cel w projektowanych strategiach rozwojowych dla danego kraju bądź regionu. Oznacza to również konieczność zwrócenia większej uwagi na rozwój inkluzywny, a zarazem na osiąganie nie tylko spójności ekonomicznej, lecz i społecznej. (abstrakt oryginalny)

Currently, it has becoming increasingly important to ensure social cohesion, also the regional one. It has been the objective of political actions undertaken at various levels, including the transnational level. The aim of the article is to identify social changes taking place in Poland and its regions in the light of social progress. The EU includes countries with a different level of social progress in terms of the synthetic social progress index. According to the analysis conducted, Finland, Denmark, Sweden, the Netherlands, Great Britain and Ireland are the EU countries with the highest value of the social progress index, whereas Bulgaria and Romania are characterized by the lowest value of this index. The fact that EU countries reach different results in the scope of the individual components of this index also indicates the areas to which actions undertaken under the economic policy should be addressed. The measurement of social cohesion in the regions in the light of the regional social progress also makes it possible to identify top-ranked voivodeships in Poland. A high level of GDP per capita is not always associated with a high level of social development. The improvement of the quality of life, the reduction of poverty and the provision of adequate environmental conditions, i.e. the widely understood social development, should constitute the main goal of development strategies planned for a given country or region. It also entails the need to focus more on the inclusive development, and at the same time, on achieving not only economic, but also social cohesion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acket S., Borsenberger M., Dickes P., Sarracino F., 2011, Measuring and validating social cohesion: a bottom-up approach, CEPS INSTEAD Working Paper No 2011-08, January, https://www.oecd.org/dev/pgd/46839973.pdf (stan na dzień 16.09.2016 r.).
 2. Banting K., Sharpe A., St-Hilaire F., 2002, Towards a Social Understanding of Productivity: An Introduction and Overview, http://www.csls.ca/repsp/2/introduction.pdf (stan stan na dzień 16.09.2016 r.).
 3. Berger-Schmitt R., 2002, Considering social cohesion in quality of life assessments: Concept and measurement, "Social Indicators Research" 58, 1-3, s. 403-428, https://doi.org/10.1007/0-306-47513-8_18.
 4. Council of Europe 2005, Concerted development of social cohesion indicators. Methodological guide, Council of Europe Publishing 2005, http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/source/GUIDE_en.pdf (stan na dzień 16.09.2016 r.).
 5. Hall J., Giovannini E., Morrone A., Ranuzzi G., 2010, A Framework to Measure the Progress of Societies, OECD Statistics Working Papers2010/05, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/5km4k7mnrkzw-en (stan na dzień 16.09.2016 r.).
 6. Jenson J., 2010, Defining and measuring social cohesion, Commonwealth Secretariat and United Nations Research Institute for Social Development, London, http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/search/170C271B7168CC30C12577D0004BA206?OpenDocument ,https://www.oecd.org/dev/pgd/46839973.pdf (stan na dzień 16.09.2016 r.).
 7. Kioes G., Pfeiffer T., Social Progress Index (SPI). Measuring more than just GDP, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/lu/Documents/public-sector/lu_en_social-progress-index-gdp_122015.pdf (stan na dzień 16.09.2016 r.).
 8. OECD 2014, All on Board. Making inclusive growth happen, OECD Publishing.
 9. OECD 2011, Perspectives on global development. Social cohesion in a shifting world, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/persp_glob_dev-2012-en (stan na dzień 16.09.2016 r.).
 10. Porter M.E., Stern S., Green M., 2016 Social Progress Index Report, Social Progress Imperative 2016 (http://13i8vn49fibl3go3i12f59gh.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/06/SPI-2016-Main-Report1.pdf (stan na dzień 16.09.2016 r.).
 11. Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, red. J.E. Stiglitz, A. Sen, J.P. Fitoussi, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/118025/118123/Fitoussi+Commission+report/7bac2480-4658-439f-b-022-e6542ebf714e (stan na dzień 17.02.2017 r.).
 12. Sadowski Z., 2005, Transformacja i rozwój. Wybór prac, Wyd. PTE, Warszawa, http://www.e-mentor.edu.pl/biblioteka/transformacja.pdf (stan na dzień 16.09.2016 r.).
 13. Słownik języka polskiego, PWN, http://sjp.pwn.pl/slowniki/post%C4%99p.html (stan na dzień 16.09.2016 r.).
 14. Social Progress in 2030. Developing beyond economic growth. A report for the Social Progress Imperative, Deloitte, September 2015, http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/about-deloitte/sea-about-social-progress-in-2030-report-noexp.pdf (stan na dzień 16.09.2016 r.).
 15. Supińska J., 2007, Wartości i zasady polityki społecznej [w:] Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, PWN, Warszawa.
 16. Sztompka P., 2005, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 17. TFUE, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz.U. UE C 326/47 z 26.10.2012 r.
 18. TUE, Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz.U. UE C 326/13 z 26.10.2012 r.
 19. The EU Regional Social Progress Index: Methodological Note, European Commission (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/maps/methodological_note_eu_spi.pdf, dostęp: 5.09.2016 r.).
 20. Woźniak M.G., 2012, Spójność społeczno-ekonomiczna w kontekście tendencji do upowszechniania się kryzysu finansów publicznych w Unii Europejskiej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 25, red. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów, s. 5-29.
 21. http://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/zarzadzania-procesami-i-strategiczne/articles/raport-social-progress-index-spi-2016.html (stan na dzień 16.09.2016 r.).
 22. http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD, (stan na dzień 5.09.2016 r.).
 23. http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/social_progress (stan na dzień 5.09.2016 r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.3.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu